"Rozhľadňa Dolná Nitra"

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
249.992,63 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.05.2022
  Dátum zverejnenia:
11.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Doležaj
Telefón: +421 376922915
Email: peter.dolezaj@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://unsk.e-obstaranie.sk/Procurement/Actual
Hlavná adresa(URL): http://unsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"Rozhľadňa Dolná Nitra"
Referenčné číslo: 07316/2022/VOaKI
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Ide o novostavbu rozhľadňa, ktorá bude lokalizovaná za hranicou zastavaného územia obce Golianovo ako súčasť cyklochodníka. Objekt bude prístupný zo spevnenej účelovej komunikácie. Objekt nevyžaduje budovanie inžinierskych sietí.
Ide o dvojpodlažný objekt rozhľadne, max. pôd. rozmerov 15,000x15,000m, zlepených drevených nosníkov osadených na 4 železobetónových pätkách, + dve drevené plošiny na oceľovej konštrukcii, schodisko a šikmá strecha s plechovou krytinou + bleskozvod + svetelné prekážkové značenie napájané z batérií, so šikmou strechou, ktorý je umiestnený bližšie k južnému okraju parcely. Výškovo je objekt umiestnený nasledovne: Pre prvú (dolnú) terasu bola stanovená relatívna výška: 202,979 m.n.m. Pre druhú (hornú) terasu bola stanovená relatívna výška: 211,979 m.n.m.
Na uvedenej parcele sa v súčasnosti žiadna iná stavba nenachádza. Pôdorys objektu je charakteristický jednoduchým dispozičným riešením. Objekt bude opatrený hromozvodom, ktorý sa bude realizovať podľa PD.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
249 992,63 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
katastrálne územie Golianovo p. č.: 835/5
II.2.4) Opis obstarávania
Ide o novostavbu rozhľadne, ktorá bude lokalizovaná za hranicou zastavaného územia obce Golianovo ako súčasť cyklochodníka. Objekt bude prístupný zo spevnenej účelovej komunikácie. Objekt nevyžaduje budovanie inžinierskych sietí. Ide o dvojpodlažný objekt rozhľadne, max. pôd. rozmerov 15,000x15,000m, zlepených drevených nosníkov osadených na 4 železobetónových pätkách, + dve drevené plošiny na oceľovej konštrukcii, schodisko a šikmá strecha s plechovou krytinou + bleskozvod + svetelné prekážkové značenie napájané z batérií, so šikmou strechou, ktorý je umiestnený bližšie k južnému okraju parcely. Výškovo je objekt umiestnený nasledovne: Pre prvú (dolnú) terasu bola stanovená relatívna výška: 202,979 m.n.m. Pre druhú (hornú) terasu bola stanovená relatívna výška: 211,979 m.n.m. Na uvedenej parcele sa v súčasnosti žiadna iná stavba nenachádza. Pôdorys objektu je charakteristický jednoduchým dispozičným riešením. Objekt bude opatrený hromozvodom, ktorý sa bude realizovať podľa PD.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
249 992,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade zrušenia postupu podľa §57 zákona o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. § 32 ods. 1 písm. a): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady: Podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO: a) výpis z registra trestov fyzickej osoby ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov fyzickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby b) výpis z registra trestov právnickej osoby ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov právnickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby (obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.
2.§ 32 ods. 1 písm. b): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej
poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace. Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z
dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správny nie je povinný predkladať doklad, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
3.§ 32 ods. 1 písm. c): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne
príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace. Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správny nie je povinný predkladať doklad, že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
4.§ 32 ods. 1 písm. d): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
5. § 32 ods. 1 písm. e): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správny nie je povinný predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
6. § 32 ods. 1 písm. f): Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
7.§ 152 ods. 1 :Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov.
Podrobné informácie uvedené v časti A.2 Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. Uchádzač uvedie názov stavby podľa zoznamu v evidencii referencii podľa § 12 ZVO ak takéto referencie existujú.
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli uskutočnené.

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Verejný obstarávateľ požaduje: osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho v kategórii pozemné stavby.

Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s §36 ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije
pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy

Podľa § 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač preukazuje
verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Podrobné informácie uvedené v časti A.2 Súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje za minimálnu
požadovanú úroveň zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) s minimálnou hodnotu realizácie 200 000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty.

§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Verejný obstarávateľ požaduje:
Expert č 1 osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby vydaný na základe osobitného predpisu odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení alebo iný, obsahom a rozsahom ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte vo fotokópii s otlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné stavby. Uchádzač predloží fotokópiu osvedčenia SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov) alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR a k údajom priloží fotokópiu osvedčenia alebo ekvivalentného dokladu.
Odborne spôsobilá osoba preukáže spolu s platným dokladom o odbornej spôsobilosti aj odbornú prax formou profesijného životopisu. Čestné vyhlásenie, odborne spôsobilej osoby, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby, že bude k dispozícií uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy. Čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby predkladá uchádzač v prípade, ak odborne spôsobilá osoba predstavuje jeho vlastné kapacity, napr. zamestnancov a nejedná sa o využitie kapacít inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO.

Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s §36 ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije
pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy, Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.


Podľa § 34 ods.3 Záujemca alebo uchádzač toto preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok
osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
Podrobné informácie uvedené v časti A.2 Súťažných podkladoch.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa zmluvy o dielo
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2022 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční on line prostredníctvom aplikácie ZOOM
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční on line prostredníctvom aplikácie
ZOOM Cloud meeting dňa 01.06.2022 o 11:00 hod. miestneho času.
Link na inštaláciu aplikácie: https://zoom.us/support/download.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk v zmysle § 112 ods 7 ZVO.
2. Zábezpeka sa nevyžaduje.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO sa bude
uskutočňovať elektronicky prostredníctvom Informačného systému ActiceProcurement Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja (ďalej IS AP UNSK) na portáli https://unsk.e-obstaranie.sk. Registrácia do portálu
https://unsk.e-obstaranie.sk. je základom a povinnosťou záujemcu/uchádzača pre možnosť využívania všetkých
nástrojov a služieb, ktoré portál ponúka a využíva pri elektronickom predkladaní ponúk a elektronickej komunikácii
medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom. Používateľská príručka pre registráciu hospodárskych
subjektov na portál IS AP UNSK Manuál_Registrácia hospodárskeho subjektu - bude prístupná hospodárskym subjektom na portáli IS AP UNSK v záložke Manuály na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky
účasti; predložil neplatné doklady; poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak že
nezodpovedajú skutočnosti; pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania; pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu; ak nastal konflikt záujmov podľa § 23, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami; ak na základe dôveryhodných informácii má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak táto podmienka bola uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk; pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikovala protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky; nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote; nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením v určenej lehote; nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky.
5. Ak už záujemca/uchádzač má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na
elektronickú adresu).
6. Používateľská príručka pre registráciu hospodárskych subjektov na portál IS AP UNSK Manuál_Registrácia
hospodárskeho subjektu - bude prístupná hospodárskym subjektom na portáli IS AP UNSK v záložke Manuály na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.05.2022