Vibračné valce

  Zadávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
88.908,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2022 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.05.2022
  Dátum zverejnenia:
11.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
IČO: 36836567
Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Jombíková
Telefón: +421 918543284
Email: katarina.jombikova@bbrsc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.bbrsc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vibračné valce
Referenčné číslo: BBRSC/006/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
43312400-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie nového tovaru, a to vibračných valcov slúžiacich na zabezpečenie letnej údržby ciest v Banskobystrickom kraji v rámci úpravy povrchov vozoviek. Predmet zákazky je definovaný ako kategória A. Kĺbový tandemový valec s posedom pre 1 osobu v celkovom počte 2 ks a kategória B. Vibračný valec bez vodiaceho kolesa v celkovom počte 4 ks.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne požadované technické parametre stanovené verejným obstarávateľom bližšie definované v bode 2.5 a bode 2.6 tejto Výzvy.

Predmet zákazky musí byť dodaný v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok, ktoré sú súčasťou Kúpnej zmluvy (Príloha č. 2 tejto Výzvy).

Súčasťou predmetu zákazky musí byť:
A/ predpredajný servis, ktorý zahŕňa prípravu predmetu zákazky na odovzdanie (PDI-Pre-Delivery Inspection) v rozsahu úkonov predpísaných výrobcom,
B/ záručný servis, a to vykonávanie záručných servisných prehliadok v rozsahu a podľa harmonogramu úkonov predpísaných výrobcom na celý predmet zákazky (kategória A. Kĺbový tandemový valec s posedom pre 1 osobu v celkovom počte 2 ks a kategória B. Vibračný valec bez vodiaceho kolesa v celkovom počte 4 ks.) počas trvania 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zákazky.

Ako súčasť dodania predmetu zákazky, najneskôr v deň odovzdania predmetu zákazky, je uchádzač povinný predložiť:
Návod na obsluhu pre každú kategóriu samostatne (krovinorez, fukár), užívateľskú príručku, príručku na údržbu alebo iný dokument, ktorým sa opisujú všetky osobitné podmienky alebo obmedzenia viažuce sa na ich používanie v slovenskom jazyku.
Zoznam dodaného príslušenstva
Servisnú knižku vozidla v tlačenej alebo elektronickej podobe
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
88 908,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie nového tovaru, a to vibračných valcov slúžiacich na zabezpečenie letnej údržby ciest v Banskobystrickom kraji v rámci úpravy povrchov vozoviek. Predmet zákazky je definovaný ako kategória A. Kĺbový tandemový valec s posedom pre 1 osobu v celkovom počte 2 ks a kategória B. Vibračný valec bez vodiaceho kolesa v celkovom počte 4 ks.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne požadované technické parametre stanovené verejným obstarávateľom bližšie definované v bode 2.5 a bode 2.6 tejto Výzvy.

Predmet zákazky musí byť dodaný v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok, ktoré sú súčasťou Kúpnej zmluvy (Príloha č. 2 tejto Výzvy).

Súčasťou predmetu zákazky musí byť:
A/ predpredajný servis, ktorý zahŕňa prípravu predmetu zákazky na odovzdanie (PDI-Pre-Delivery Inspection) v rozsahu úkonov predpísaných výrobcom,
B/ záručný servis, a to vykonávanie záručných servisných prehliadok v rozsahu a podľa harmonogramu úkonov predpísaných výrobcom na celý predmet zákazky (kategória A. Kĺbový tandemový valec s posedom pre 1 osobu v celkovom počte 2 ks a kategória B. Vibračný valec bez vodiaceho kolesa v celkovom počte 4 ks.) počas trvania 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zákazky.

Ako súčasť dodania predmetu zákazky, najneskôr v deň odovzdania predmetu zákazky, je uchádzač povinný predložiť:
Návod na obsluhu pre každú kategóriu samostatne (krovinorez, fukár), užívateľskú príručku, príručku na údržbu alebo iný dokument, ktorým sa opisujú všetky osobitné podmienky alebo obmedzenia viažuce sa na ich používanie v slovenskom jazyku.
Zoznam dodaného príslušenstva
Servisnú knižku vozidla v tlačenej alebo elektronickej podobe
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:

§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. čestné vyhlásenie (príloha č. 4 tejto Výzvy), že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte pdf.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa:

§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO, t. j. dokladovať zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona bude splnená, ak uchádzač horeuvedeným zoznamom preukáže:
-súhrnné množstvo dodaných tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky, t. j. 3 roky spätne od vyhlásenia verejného obstarávania, v celkovej hodnote spolu minimálne:
pre kategóriu A. 38 000,00 EUR bez DPH, z toho každé plnenie/zmluva musí presiahnuť 15 000,00 EUR bez DPH
pre kategóriu B. 30 000,00 EUR bez DPH, z toho každé plnenie/zmluva musí presiahnuť 9 500,00 EUR bez DPH

Za dodávku tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje dodávka pre kategóriu A. kĺbových tandemových valcov a pre kategóriu B. vibračných valcov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.05.2022