Oprava a údržba ciest, chodníkov, parkovísk v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  Predpokladaná hodnota:
200.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.06.2022 12:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.05.2022
  Dátum zverejnenia:
11.05.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00603317
Junácka 1, 83291 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Jombík, Mgr. Tomáš Čajda tomas.cajda@banm.sk
Telefón: +421 249253250
Email: peter.jombik@banm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8221
Hlavná adresa(URL): https://www.banm.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava a údržba ciest, chodníkov, parkovísk v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Referenčné číslo: 06/2022/BaNM_DNS_001
II.1.2) Hlavný kód CPV
45200000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Dynamický nákupný systém pre flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb verejného obstarávateľa, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Predmetom zákazky je oprava a údržba spodnej a vrchnej stavby pozemných ciest, chodníkov, parkovísk, ciest, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava Nové Mesto.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
200 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45230000-8
45233161-5
45233160-8
45233120-6
45233200-1
45233142-6
45233141-9
45233223-8
45233228-3
45233229-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava III - Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto. Komunikácie, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Konkrétne miesto uskutočnenia prác bude upresnené v konkrétnej zákazke.
II.2.4) Opis obstarávania
Dynamický nákupný systém pre flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb verejného obstarávateľa, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.

Predmetom zákazky je oprava a údržba spodnej a vrchnej stavby pozemných ciest, chodníkov, parkovísk, ciest, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava Nové Mesto t. z. opravy a rekonštrukcie vyspravenie výtlkov krytu asfaltovým betónom so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, liatym asfaltom, studenou asfaltovou zmesou, opravy prepadov ciest, oprava živičného krytu, zálievka škár, oprava trhlín, vyspravenie výtlkov a nerovností tryskovou metódou, odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových, odstránenie podkladov z betónu, odstránenia úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenia poškodeného miesta od zbytkov zmesi, nánosov a pod., zhotovenie podkladu z prostého betónu, zo štrkopiesku, štrkodrvy, vyfrézovaného materiálu, výkopy, rezanie asfaltového krytu alebo podkladu, oprava obrubníkov, výmena a osadenie odvodňovacích a kanalizačných žľabov, výškové úpravy pozostávajúce z vybúrania starej vrstvy konštrukcie cestného telesa a jej nahradenia novými konštrukčnými prvkami, uličných vpustí, uzáverov na inžinierskych sieťach, oprava schodísk, oprava povrchu zámkovej a kamennej dlažby, výškové úpravy a iné stavebné práce v rozsahu špecifikovanom verejným obstarávateľom v konkrétnej zákazke. Plnenia konkrétnej zákazky a budú v súlade so špecifikáciou jednotkových cien prác a dodávok ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy o dielo v konkrétnej zákazke.
Pri vykonávaní prác sa uchádzač zaväzuje dodržiavať stavebno - technické a kvalitatívne parametre v súlade so Slovenskými technickými normami (STN) a Slovenskými technickými normami európskymi (STN EN).
PODROBNÝ OPIS A TECHNICKÉ POŽIADAVKY PREDMETU ZÁKAZKY budú stanovené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk konkrétnej zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
200 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2022 12:00
Miesto: Otváranie je neverejné. Miestom on-line sprístupnenia žiadosti je webová adresa https://josephine.proebiz.com/.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Dynamický nákupný systém zabezpečí sprístupnenie predložených žiadostí o účasť verejnému obstarávateľovi až po uplynutí lehoty podľa bodu IV.2.7.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Dynamický nákupný systém je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa. Dynamický nákupný systém je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle systému Josephine/Proebiz.

2. Podrobné pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v dynamickom nákupnom systéme v rámci systému Josephine/Proebiz sú uvedené na internetovej stránke tohto systému, ako i v súťažných podkladoch obstarávateľskej organizácie k tomuto verejnému obstarávaniu.

3.Predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

4. Zábezpeka ponuky sa môže vyžadovať pri zadávaní konkrétnej zákazky zadávanej v rámci dynamického nákupného systému vo výške stanovenej v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

5. Použitie Elektronickej aukcie bude uvedené v konkrétnej Výzve na predkladanie ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.05.2022