„Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom

  Zadávateľ:
Mesto Ilava
  Predpokladaná hodnota:
328.323,17 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.06.2022 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.05.2022
  Dátum zverejnenia:
11.05.2022

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Ilava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00317331
Mierové námestie 16/31, 01901 Ilava
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Imrich Vozár
Telefón: +421 948700620
Email: imrich.vozar@elauk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.ilava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejná správa

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom
Referenčné číslo: 380/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
34000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom rozdelené do 3 celkov podľa spôsobu ich určenia, a to:

Komunálne vozidlo s príslušenstvom
Teleskopický manipulátor s príslušenstvom
Zariadenie na meranie evidenciu odpadov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
328 323,17 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Komunálne vozidlo s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34000000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
, K.ú. Ilava, číslo parcely C-KN 1043/1, 1043/4, 1043/3
II.2.4) Opis obstarávania:
Uvedené v SP
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
227 675,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia , kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-072
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva,
bude predmetom ex ante administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného
Riadiaceho orgánu. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň
podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Teleskopický manipulátor s príslušenstvom
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16000000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
K.ú. Ilava, číslo parcely C-KN 1043/1, 1043/4, 1043/3
II.2.4) Opis obstarávania:
Uvedené v SP
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
86 191,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia , kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-072
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva,
bude predmetom ex ante administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného
Riadiaceho orgánu. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň
podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Zariadenie na meranie evidenciu odpadov
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38310000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
K.ú. Ilava, číslo parcely C-KN 1043/1, 1043/4, 1043/3
II.2.4) Opis obstarávania:
Uvedené v SP
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 456,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia , kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-072
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že proces tohto verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, tzv. dňom doručenia kladnej správy zo štandardnej ex-post kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Uvedené v SP
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.06.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.06.2022 11:00
Miesto: MÚ Ilava, Mierové námestie 16/31

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Elektronická komunikácia sa uskutoční v systéme Josephine, https://josephine.proebiz.com. Podrobný popis je v SP.
2.Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.05.2022