Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
85.900,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.05.2022 08:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.05.2022
  Dátum zverejnenia:
10.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Daniš
Telefón: +421 376502110
Fax: +421 376511931
Email: danis.lukas@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.eks.sk/
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://www.eks.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70
II.1.2) Hlavný kód CPV
44113620-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie asfaltovej obaľovanej zmesi AC8 a AC11.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
85 900,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie asfaltovej obaľovanej zmesi AC8 a AC11.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s platnými podmienkami elektronického trhoviska.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uvedené v zákazkovom formuláre k zákazke Z20224431.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Uvedené v zákazkovom formuláre Z20224431 a aktuálnych obchodných podmienkach elektronického trhoviska.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.05.2022 08:39
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.05.2022