Bývalá ZŠ Gagarinova - výmena okien

  Zadávateľ:
Mesto Topoľčany
  Predpokladaná hodnota:
58.028,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2022 13:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.05.2022
  Dátum zverejnenia:
10.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Topoľčany
IČO: 00311162
Nám. M.R. Štefánika 1, 95501 Topoľčany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Peter Michalík
Telefón: +421 385340231
Email: peter.michalik@topolcany.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://topolcany.eranet.sk/#/tenders
Hlavná adresa(URL): https://www.topolcany.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Bývalá ZŠ Gagarinova - výmena okien
Referenčné číslo: 3334/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45421132-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výmena pôvodných drevených okien na častiach budovy bývalej ZŠ Gagarinova za plastové okná s izolačným dvojsklom a s tým súvisiace stavebné práce.
Presnejšie rozdelenie prác viď Príloha č. 2 ZADANIE - Výkaz výmer.
Bližšie informácie sa nachádzajú v dokumente Podmienky zadávania zákazky s nízkou hodnotou
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
58 028,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výmena pôvodných drevených okien na častiach budovy bývalej ZŠ Gagarinova za plastové okná s izolačným dvojsklom a s tým súvisiace stavebné práce.
Presnejšie rozdelenie prác viď Príloha č. 2 ZADANIE - Výkaz výmer.
Bližšie informácie sa nachádzajú v dokumente Podmienky zadávania zákazky s nízkou hodnotou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle dokumentu Podmienky zadávania zákazky s nízkou hodnotou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle dokumentu Podmienky zadávania zákazky s nízkou hodnotou.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2022 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SL
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.05.2022