„Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ – Gymnázium J. K., Zlaté Moravce

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
424.983,74 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.06.2022 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.05.2022
  Dátum zverejnenia:
10.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriel Jaššo
Telefón: +421 376925915
Email: gabriel.jasso@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ – Gymnázium J. K., Zlaté Moravce
Referenčné číslo: 08010/2022/VOaKI
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva - Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce

Predmetom rekonštrukcie tepelného hospodárstva je rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepla pre objekt kuchyne, jedálne a zázemia. Rekonštrukcia vonkajších rozvodov zabezpečí kvalitnú dodávku tepla v kapacite podľa požadovaných parametrov zadávateľa. Realizáciou budú znížené prevádzkové náklady z titulu zníženia tepelných strát a servisu areálového rozvodu. Areálový rozvod predizolovaného bezkanálového vedenia bude vedený v pôvodnej trase.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
424 983,74 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Gymnázium Janka Kráľa, SNP 3, 953 01 Zlaté Moravce
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva - Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce.
Predmetom rekonštrukcie tepelného hospodárstva je rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepla pre objekt kuchyne, jedálne a zázemia. Rekonštrukcia vonkajších rozvodov zabezpečí kvalitnú dodávku tepla v kapacite podľa požadovaných parametrov zadávateľa. Realizáciou budú znížené prevádzkové náklady z titulu zníženia tepelných strát a servisu areálového rozvodu. Areálový rozvod predizolovaného bezkanálového vedenia bude vedený v pôvodnej trase.
Rozsah výmeny: budú prevedená demontáž zámkovej dlažby, podkladných vrstiev, betónového poteru a krycích panelov pôvodného teplovodného kanálu. Po vypustení vody z rozvodov ÚK a overení nefunkčnosti rozvodov TUV a studenej vody sa tieto demontujú.
Nová teplovodná kotolňa bude v priestore jestvujúcej teplovodnej kotolne v suteréne objektu. Na základe tepelnej špičky I., budú v novej kotolni inštalované : 2 ks plynové kondenzačné kotly 225kW pri teplotnom spáde 80/60°C. Inštalovaný výkon kotolne 2x 225 kW = 450 kW.
Jestvujúci vnútorný rozvod ÚK, vrátane vykurovacích telies sa nahradí v plnom rozsahu: demontované budú všetky rozvody ÚK, všetky vykurovacie telesá. Po demontáži rozvodov, vykurovacích telies, konzol sa realizujú vysprávky omietok za radiátormi, resp. sa doplní obklad. Bod dopojenie vetiev pre budovy gymnázia bude v kotolni vetvy budú dve, s ekvitermickou reguláciou a možnosťou programovateľných útlmových režimov. Hlavná vetva pre časť učební a administratívu bude vedená pod stropom suterénu, hlavná vetva pre časť učebne a aula bude vedená pod stropom suterénu a pod stropom 1.NP v sadrokartónom kryte. Vetvy ÚK budú osadené čerpadlami s frekvenčným meničom. Na radiátoroch budú osadené regulačné armatúry, na prívode radiátorový ventil DN15, kvs=1,1 a na spiatočke šraubenie DN15 s vypúšťaním a regulovaním prietoku, ktoré zabezpečia potrebný prietok vykurovacieho média a komfortnú a tichú prevádzku. Na radiátorový ventil DN15 sa osadí termostatická hlavica vhodná pre danú prevádzku. Po realizácii systému sa vykoná hydraulické vyregulovanie sústavy, ktoré zabezpečí potrebné množstvo vykurovacej vody v radiátoroch podľa potreby tepla. Na radiátoroch v aule budú osadené armatúry, na prívode radiátorový ventil DN15 (kvs=2,0) na vrate regulačné šraubenie dn15 s vypúšťaním.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
424 983,74 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a)
Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani
prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako trimesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)
Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje
voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu, Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením
zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. c)
Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných
predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a
miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d)
Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri
mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. e)
Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
§ 32 ods. 1 písm. f)
Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g)
Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Preukazuje verejný obstarávateľ.
§ 32 ods. 1 písm. h)
Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Preukazuje verejný obstarávateľ.
§ 152 ods. 1
Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.
Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov. V zmysle § 32 ods. 3 uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b) ,c), e), nakoľko verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b)
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie 350 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako stavbyvedúci) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky.

Odborná prax stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) Účasť na realizácii minimálne 1 projektu pri stavbách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky na pozícii stavbyvedúceho,
b) jeden projekt musí byť vo výške minimálne 300 000,00 EUR bez DPH.
Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty:
-Platné osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia kategórie: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategórie: 32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia, 34 tepelné zariadenia v zmysle zákona 138/1992Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine sídla uchádzača alebo ekvivalentný doklad.
-Profesijný životopis..
podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
§ 34 ods. 1 písm. h) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy v nadväznosti na § 36 zákona. Uchádzač predloží platný certifikát, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalentom v oblasti vykonávania stavieb.
podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch


§ 34 ods. 3
Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2022 10:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční "on line" prostredníctvom aplikácie ZOOM dňa 01.06.2022 o 10,00 hod. miestneho času.
Uchádzači si môžu bezplatne nainštalovať aplikáciu ZOOM: https://zoom.us/support/download.
I
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Osoba, ktorá sa zúčastní "on line" otvárania za uchádzača musí byť oprávnená konať za uchádzača
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 112 ods. 6 ZVO, nakoľko nepoužije aukciu, vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Zábezpeka sa nevyžaduje.
3.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO sa bude
uskutočňovať elektronicky prostredníctvom Informačného systému ActiveProcurement Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja (ďalej IS AP UNSK) na portáli https://unsk.e-obstaranie.sk.
Používateľská príručka pre registráciu hospodárskych subjektov na portál IS AP UNSK Manuál.
Registrácia hospodárskeho subjektu - bude prístupná hospodárskym subjektom na portáli IS AP UNSK v záložke Manuály na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.05.2022