Hlboko zmrazené výrobky vrátane hydiny, zeleniny a rýb

  Zadávateľ:
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
4.282,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.05.2022 08:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.05.2022
  Dátum zverejnenia:
09.05.2022

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom
IČO: 42017769
Bernolákova 14/604, 91101 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslava Pastorková
Telefón: +421 327741712
Email: miroslava.pastorkova@cssnovemesto.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
rozpočtová organizácia

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Hlboko zmrazené výrobky vrátane hydiny, zeleniny a rýb
Referenčné číslo: 05/2022 mrazene
II.1.2) Hlavný kód CPV
15896000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Hlboko zmrazené výrobky vrátane hydiny, zeleniny a rýb
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 282,50 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Doprava na miesto dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami. Objednávka bude zadaná kupujúcim do 10:00 hodiny a dovoz objednaného tovaru bude do 11:00 hodiny nasledujúceho pracovného dňa.
2. Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a v kvalite zodpovedajúcim platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Požadujeme tovar 1.akosti.

3. Objednávka tovaru nesmie byť nijako limitovaná, ani minimálnym množstvom - požadujeme rozbaľovanie kartónov, ani minimálnou cenou.

4. Verejný obstarávateľ požaduje finančne nelimitovaný denný rozvoz tovaru z dôvodu malej kapacity skladových zariadení.
Bezpečnosť potravín. Musí byť dodržiavaný teplotný reťazec pri dodávkach do kuchýň spoločného stravovania.

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, pokiaľ výsledná výherná cena aukcie presiahne predpokladanú hodnotu zákazky 5 139,00 EUR s DPH.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Zákazka je realizovaná cez IS EVO na webstránke uvo.gov.sk
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.05.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.05.2022