„EUROKOMPAS“ časopis ÚV SR o štrukturálnych fondoch na rok 2022

  Zadávateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
79.150,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.05.2022 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.05.2022
  Dátum zverejnenia:
09.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513
Námestie slobody 1, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Svetluša Felcanová
Telefón: +421 220925298
Email: svetlusa.felcanova@vlada.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/234
Hlavná adresa(URL): http://vlada.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„EUROKOMPAS“ časopis ÚV SR o štrukturálnych fondoch na rok 2022
Referenčné číslo: 4886/2022/OVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
79824000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je príprava/vytvorenie obsahového a grafického návrhu, výroba, tlač a distribúcia 4 čísiel časopisu Eurokompas počas roku 2022 v náklade 6000 ks/1 číslo. Súčasťou zákazky je grafický návrh - dizajn časopisu s možnosťou jedného kompletného redizajnu v období trvania zmluvy. Poskytovateľ vlastnými zdrojmi zabezpečí komplexné redakčné spracovanie a vytvorenie predmetu zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ktorý je oprávnený (tzn. môže/nemusí) poskytovateľovi poskytovať podklady pre vytvorenie odborných článkov a grafickú úpravu. Na základe požiadaviek obstarávateľa je poskytovateľ povinný zaradiť dodané materiály a spracovať zadané témy do najbližšieho čísla časopisu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
79 150,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79822500-7
79962000-5
79550000-4
79820000-8
79821000-5
79821100-6
79970000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
a)Distribúcia jednotlivých výtlačkov podľa objednávateľom odsúhlaseného zoznamu na cca 4500 abonentných adries;
b)Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava. cca 1500 kusov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je príprava/vytvorenie obsahového a grafického návrhu, výroba, tlač a distribúcia 4 čísiel časopisu Eurokompas počas roku 2022 v náklade 6000 ks/1 číslo. Súčasťou zákazky je grafický návrh - dizajn časopisu s možnosťou jedného kompletného redizajnu v období trvania zmluvy. Poskytovateľ vlastnými zdrojmi zabezpečí komplexné redakčné spracovanie a vytvorenie predmetu zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ktorý je oprávnený (tzn. môže/nemusí) poskytovateľovi poskytovať podklady pre vytvorenie odborných článkov a grafickú úpravu. Na základe požiadaviek obstarávateľa je poskytovateľ povinný zaradiť dodané materiály a spracovať zadané témy do najbližšieho čísla časopisu.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
79 150,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 15.06.2022
Dátum ukončenia: 31.12.2022
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP TP - Realizácia informačných aktivít Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky 2020 a 2021 (projekt č. 301011AZY9)
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobný opis podmienok účasti pre osobné postavenie je uvedený v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobný opis podmienok účasti pre technickú a odbornú spôsobilosť je uvedený v Súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2022 10:15
Miesto: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku, prostredníctvom systému ERANET.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ uskutočňuje verejné obstarávanie formou super reverzu podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO.
2. Uchádzač predloží ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky podľa Prílohy č. 2 súťažných podkladov. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
3.V zmysle § 20 ods. 2 ZVO verejný obstarávateľ zverejňuje podrobnosti o elektronickej komunikácii: Zadávanie
zákazky sa realizuje prostredníctvom systému ERANET na adrese https://vlada.eranet.sk. Dorozumievanie a komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch elektronickou formou prostredníctvom systému ERANET. Bližšie informácie sú uvedené v časti A v bode 7 súťažných podkladov.
4. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom systému ERANET. Pri predkladaní ponúk v elektronickej podobe sa uchádzač riadi pokynmi uvedenými na portáli ERANET a v časti A. súťažných podkladov.
5. Verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti neposkytuje záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe a ani v e-mailovej podobe. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v systéme ERANET umiestnenom na webovej adrese https://vlada.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/34, čím
verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom. V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému ERANET, kde budú všetky informácie k dispozícii. Ak je odosielateľom zásielky záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi momentom jej odoslania v systéme ERANET v súlade s funkcionalitou systému.
6.Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať iba v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku.
8. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom v bode III. 1.1) a III. 1.3) tohto oznámenia a v časti B súťažných podkladov Jednotným
európskym dokumentom (ďalej len "JED") alebo predložením čestného vyhlásenia. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že hospodársky subjekt je v rámci časti IV. JED-u "Podmienky účasti" oprávnený vyplniť len oddiel "alfa".
9. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti u uchádzača, ktorého ponuka sa v rámci návrhov na plnenie kritérií umiestnila na prvom mieste v poradí. Bližšie informácie sú uvedené v bode 19 súťažných podkladov .
10. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ požiada
uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
11. Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods.6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo
záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v
danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušujúcu hospodársku súťaž.
12. Dátum začatia trvania zákazky uvedený v bode II.2.7 je uvedený ako predpokladaný.
13. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií a nie je zamerané na
sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.05.2022