Obnova asfaltovej vrstvy na časti miestnej cesty na Dolnej ulici v Modre

  Zadávateľ:
Mesto Modra
  Predpokladaná hodnota:
50.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.05.2022 23:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.05.2022
  Dátum zverejnenia:
06.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Modra
IČO: 00304956
Dukelská 38, 90001 Modra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Klimentová
Telefón: +421 911035784
Fax: +421 336470213
Email: info@modra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/439846
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/439846
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova asfaltovej vrstvy na časti miestnej cesty na Dolnej ulici v Modre
Referenčné číslo: 5/2022-2
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233223-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom riešenia je obnova rozpadnutého krytu pravostranného jazdného pruhu v smere na Šúrsku ulicu, vymedzenú obrubníkom k priľahlej zeleni a vjazdami a šírkou 3,50m. Dĺžka obnovy povrchu komunikácie je 540m. Frézovanie pôvodného kryu jazdného pruhu v šírke 3,50m.
Cieľom obnovy asfaltového krytu je zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti motorovej premávky
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
50 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom riešenia je obnova rozpadnutého krytu pravostranného jazdného pruhu v smere na Šúrsku ulicu, vymedzenú obrubníkom k priľahlej zeleni a vjazdami a šírkou 3,50m. Dĺžka obnovy povrchu komunikácie je 540m. Frézovanie pôvodného kryu jazdného pruhu v šírke 3,50m.
Práce budú pozostávať z rezania vstávajúceho živčného krytu, odstránenia poškodeného krytu vozovky frézovaním, vykonaním spojovacieho asfaltového postreku a konečnou úpravou bude položenie asfaltového betónu nemodifikovaného stredozrnného AC11 0. Pracovná škára a všetky spoje budú uzatvorené po celej dĺžke zálievkou. V rámci dĺžky zámeru bude potrebná aj výmena niektorých popraskaných obrubníkov. Nakoľko ide o obnovu asfaltového krytu miestnej cesty, vo výkaze výmer je stanovený predpokladaný odhad potreby výškových úprav šúpatiek inžinierskych sieti, kanalizačných poklopov a dažďových vpustí k výške novej vozovky. Verejný obstarávateľ nedisponuje presným prehľadom o stave spomínaných zariadení.

Cieľom obnovy asfaltového krytu je zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti motorovej premávky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e, f
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: doklad o odbornej kvalifikácii konkrétnej osoby, ktorá bude viesť uskutočňovanie stavby - osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.05.2022 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.05.2022