„rekonštrukcia odvodnenia ulice Majerčok a časti Hrnčiarskej ulice“

  Zadávateľ:
Obec Ľubietová
  Predpokladaná hodnota:
283.584,43 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2022 12:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.05.2022
  Dátum zverejnenia:
06.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Ľubietová
IČO: 00313564
Nám. V. Dunajského 1/1, 97655 Ľubietová
Slovensko
Kontaktná osoba: Július Ernek
Telefón: +421 902374738
Email: julius.ernekii@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.lubietova.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
obecný úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„rekonštrukcia odvodnenia ulice Majerčok a časti Hrnčiarskej ulice“
Referenčné číslo: 1/ER/LU
II.1.2) Hlavný kód CPV
45246410-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
rekonštrukčné a iné obdobné stavebné práce na realizácii údržby protipovodňových opatrení
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
283 584,43 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
ide stavebné práce v rozsahu výkaz výmer zadanie v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným architektom ako aj v zmysle návrhu zmluvy o dielo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO2-SC211-2017-18 - 18. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a teda je oprávnený dodávať stavebné práce ktoré sú predmetom tejto zákazky a zároveň nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní konečným Rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla. Uvedené podmienky si verejný obstarávateľ preverí sám, a teda nie je potrebné predkladať žiadne doklady.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.05.2022