Hygienické a čistiace potreby na rok 2022

  Zadávateľ:
Mesto Prešov
  Predpokladaná hodnota:
26.059,05 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.05.2022 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.05.2022
  Dátum zverejnenia:
06.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Prešov
IČO: 00327646
Hlavná 73, 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Gajdoš
Telefón: +421 513100105
Fax: +421 517733665
Email: andrej.gajdos@presov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.presov.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.presov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Hygienické a čistiace potreby na rok 2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
39830000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je dodanie tovaru, ktorým sú hygienické a čistiace potreby. Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný prílohou špecifikácia ceny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
26 059,05 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je dodanie tovaru, ktorým sú hygienické a čistiace potreby. Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný prílohou špecifikácia ceny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona.
Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia nahliadnutím do zoznamu hospodárskych subjektov; alebo nahliadnutím do: obchodného/živnostenského registra na internete alebo registra právnických osôb a podnikateľov na portáli https://oversi.gov.sk/, a nahliadnutím do verejne prístupného registra osôb so zákazom prístupnom na https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html.
V prípade, ak splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona nie je možné overiť v žiadnom z vyššie uvedených registrov, potom úspešný uchádzač predloží pred uzavretím zmluvy kópiu dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, ktorým preukáže splnenie predmetnej podmienky účasti.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.05.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH.

Spôsob vyhodnocovania ponúk
Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti. Tento spôsob vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača resp. ak uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu postupne aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uskutočňovaného formou prieskumu trhu uchádzača, ktorý nesplnil požiadavky na predmet zákazky alebo podmienky účasti. Na vyhodnotenie ponúk sa primerane použije § 53 zákona a na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa primerane použije § 40 zákona. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom vylúčenie alebo výsledok vyhodnotenia ponúk.

Obsah ponuky
Vyplniť štruktúrované kritéria v IS EVO VER. 18.0
Špecifikácia ceny podľa prílohy tejto výzvy (postačuje priložiť vyplnený súbor v exceli, nie je potrebné ju podpisovať); uchádzač je povinný oceniť každú položku; položka ocenená nulou bude považovaná za neocenenú položku; pri neocenení akejkoľvek položky bude ponuka vylúčená pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky; položky nie je prípustné vynechať, meniť ich obsah alebo dopĺňať nové.

Zmluva
Zmluva, ktorá je prílohou tejto výzvy obsahuje obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s návrhom zmluvy, ktorú predkladá uchádzačom verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto konkrétnej zákazky. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje svoj súhlas s návrhom tejto zmluvy v celom jej rozsahu a bez výhrad, preto vyplnený návrh zmluvy nie je potrebné predkladať do ponuky. Vašu cenovú ponuku a informácie v nej uvedené potrebujeme pre účely prieskumu trhu vedúceho k uzavretiu zmluvy, avšak verejnému obstarávateľovi z prieskumu trhu nevyplývajú žiadne záväzky na uzavretie zmluvy alebo vystavenie objednávky.

Komunikácia
Verejný obstarávateľ určuje, že komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutoční elektronicky, a to len prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO VER. 18.0, ktorého webová adresa je uvedená v odseku I.3) tejto výzvy.
Na ponuky doručené prostredníctvom iného komunikačného rozhrania alebo doručené mailom alebo doručené písomne prostredníctvom pošty resp. iného doručovateľa alebo doručené po lehote na predkladanie ponúk nebude verejný obstarávateľ prihliadať a budú vylúčené z tohto verejného obstarávania.
Príručky, videonávody, často kladené otázky a všetky potrebné informácie týkajúce sa komunikačného rozhrania sú zverejnené na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.05.2022