Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
14.999.985,56 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.05.2022 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.04.2022
  Dátum zverejnenia:
04.05.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Juríčková
Telefón: +421 484325648
Email: marta.jurickova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
Hlavná adresa(URL): https://www.bbsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
verejná správa
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Referenčné číslo: 08824/2022/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233142-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcie cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty. Zákazka je rozdelená na 3 časti nasledovným spôsobom:
Časť predmetu zákazky č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa
Dielo nachádzajúce sa v časti predmetu zákazky č. 1 sa člení na jednotlivé stavebné objekty nasledovne:
o 101-00 Cesta II/585, km 7,601 9,065 a km 10,046 12,698; okres Lučenec,
o 101-10 Nástupištia AZ v k.ú. Veľká nad Ipľom,
o 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľká nad Ipľom,
o 201-00 Most ev. č.585-007,
o 202-00 Most ev. č.585-008,
o 203-00 Most ev. č.585-009,
o 651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ipľom,
o 701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ipľom,
o 105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3; okres Detva,
o 105-10 Nástupištia AZ v k.ú. Klokoč,
o 105-13 Nástupištia AZ v k.ú. Stará Huta,
o 213-00 Most ev. č.591-013,
o 214-00 Most ev. č.591-014,
o 105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6; okres Detva,
o 105-14 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová,
o 105-15 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy,
o 106-00 Cestný násyp II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39,862 215-00 a iné.

Časť predmetu zákazky č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa
Dielo nachádzajúce sa v časti predmetu zákazky č. 2 sa člení na jednotlivé stavebné objekty nasledovne:
o 107-01 Cesta II/591, km 47,745 - 57,534; okres Veľký Krtíš,
o 107-10 Nástupištia AZ v k.ú. Červeňany,
o 107-11 Nástupištia AZ v k.ú. Šuľa,
o 107-12 Nástupištia AZ v k.ú. Senné - Príboj rázcestie,
o 107-13 Nástupištia AZ v k.ú. Senné,
o 107-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Červeňany,
o 107-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Šuľa,
o 107-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Senné,
o 218-00 Most ev. č.591-020,
o 219-00 Most ev. č.591-021,
o 220-00 Most ev. č.591-023,
o 107-02 Cesta II/591, km 57,534 - 61,550 a km 62,044 -67,720; okres Veľký Krtíš,
o 107-14 Nástupištia AZ v k.ú. Brusník,
o 107-15 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Vieska,
o 107-16 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová,
o 107-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Brusník,
o 107-24 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Horná Strehová,
o 107-26 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Dolná Strehová,
o 221-00 Most ev. č.591-024,
o 222-00 Most ev. č.591-026,
o 223-00 Most ev. č.591-027,
o 224-00 Most ev. č.591-029,
o 225-00 Most ev. č.591-030,
o 226-00 Most ev. č.591-032 a iné.

Časť predmetu zákazky č. 3 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa
Dielo nachádzajúce sa v časti predmetu zákazky č. 3 sa člení na jednotlivé stavebné objekty nasledovne:
o 102-01 Cesta II/585, km 17,177 - 24,300; okres Veľký Krtíš,
o 102-10 Nástupištia AZ v k.ú. Muľa,
o 102-11 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec,
o 102-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Muľa,
o 102-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec,
o 204-00 Most ev. č.585-012,
o 205-00 Most ev. č.585-013,
o 206-00 Most ev. č.585-014,
o 207-00 Most ev. č.585-015,
o 102-02 Cesta II/585, km 24,300 26,450; okres Veľký Krtíš,
o 102-12 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová, Horný Bukovec,
o 102-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Dolná Strehová, Horný Bukovec,
o 208-00 Most ev. č.585-016,
o 209-00 Most ev. č.585-017,
o 102-03 Cesta II/585, km 26,450 29,099; okres Veľký Krtíš 210-00,
o Most ev. č.585-018,
o 211-00 Most ev. č.585-019,
o 212-00 Most ev. č.585-020,
o 102-04 Cesta II/585, km 29,099 29,469; okres Veľký Krtíš,
o 102-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Pôtor.

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo viacero častí. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách č. 1a, 1b a 1c súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
14 999 985,56 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233223-8
45221111-3
45233200-1
45111230-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom uskutočnenia predmetu zákazky sú jednotlivé úseky ciest a mosty nachádzajúce sa v katastrálnych územiach
obcí uvedených v bode 4.1. Súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky časti č. 1 je rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa
Dielo nachádzajúce sa v časti predmetu zákazky č. 1 sa člení na jednotlivé stavebné objekty nasledovne:
- 101-00 Cesta II/585, km 7,601 9,065 a km 10,046 12,698; okres Lučenec,
- 101-10 Nástupištia AZ v k.ú. Veľká nad Ipľom,
- 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľká nad Ipľom,
- 201-00 Most ev. č.585-007,
- 202-00 Most ev. č.585-008,
- 203-00 Most ev. č.585-009,
- 651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ipľom,
- 701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ipľom,
- 105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3; okres Detva,
- 105-10 Nástupištia AZ v k.ú. Klokoč,
- 105-13 Nástupištia AZ v k.ú. Stará Huta,
- 213-00 Most ev. č.591-013,
- 214-00 Most ev. č.591-014,
- 105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6; okres Detva,
- 105-14 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová,
- 105-15 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy,
- 106-00 Cestný násyp II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39,862 215-00,
- Most ev. č.591-016 216-00,
- Most ev. č.591-017 217-00,
- Most ev. č.591-018.

Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 018 074,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
13
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj IROP).
Časť: 2
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233223-8
45221111-3
45233200-1
45111230-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom uskutočnenia predmetu zákazky sú jednotlivé úseky ciest a mosty nachádzajúce sa v katastrálnych územiach
obcí uvedených v bode 4.1. Súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky časti č. 2 je rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa. Dielo nachádzajúce
sa v časti predmetu zákazky č. 2 sa člení na jednotlivé stavebné objekty nasledovne:
- 107-01 Cesta II/591, km 47,745 - 57,534; okres Veľký Krtíš,
- 107-10 Nástupištia AZ v k.ú. Červeňany,
- 107-11 Nástupištia AZ v k.ú. Šuľa,
- 107-12 Nástupištia AZ v k.ú. Senné - Príboj rázcestie,
- 107-13 Nástupištia AZ v k.ú. Senné,
- 107-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Červeňany,
- 107-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Šuľa,
- 107-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Senné,
- 218-00 Most ev. č.591-020,
- 219-00 Most ev. č.591-021,
- 220-00 Most ev. č.591-023,
- 107-02 Cesta II/591, km 57,534 - 61,550 a km 62,044 -67,720; okres Veľký Krtíš,
- 107-14 Nástupištia AZ v k.ú. Brusník,
- 107-15 Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Vieska,
- 107-16 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová,
- 107-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Brusník,
- 107-24 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Horná Strehová,
- 107-26 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Dolná Strehová,
- 221-00 Most ev. č.591-024,
- 222-00 Most ev. č.591-026,
- 223-00 Most ev. č.591-027,
- 224-00 Most ev. č.591-029,
- 225-00 Most ev. č.591-030,
- 226-00 Most ev. č.591-032,
- 226-01 Lávka a chodník pre peších pri moste ev. č.591-032,
- 227-00 Most ev. č.591-033,
- 657-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Dolná Strehová

Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 262 084,37 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
13
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj IROP).
Časť: 3
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233223-8
45221111-3
45233200-1
45111230-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom uskutočnenia predmetu zákazky sú jednotlivé úseky ciest a mosty nachádzajúce sa v katastrálnych územiach
obcí uvedených v bode 4.1. Súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky časti č. 3 je rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa. Dielo nachádzajúce
sa v časti predmetu zákazky č. 3 sa člení na jednotlivé stavebné objekty nasledovne:
- 102-01 Cesta II/585, km 17,177 - 24,300; okres Veľký Krtíš,
- 102-10 Nástupištia AZ v k.ú. Muľa,
- 102-11 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec,
- 102-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Muľa,
- 102-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Dolná Strehová, Dolný Bukovec,
- 204-00 Most ev. č.585-012,
- 205-00 Most ev. č.585-013,
- 206-00 Most ev. č.585-014,
- 207-00 Most ev. č.585-015,
- 102-02 Cesta II/585, km 24,300 26,450; okres Veľký Krtíš,
- 102-12 Nástupištia AZ v k.ú. Dolná Strehová, Horný Bukovec,
- 102-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Dolná Strehová, Horný Bukovec,
- 208-00 Most ev. č.585-016,
- 209-00 Most ev. č.585-017,
- 102-03 Cesta II/585, km 26,450 29,099; okres Veľký Krtíš
- 210-00 Most ev. č.585-018,
- 211-00 Most ev. č.585-019,
- 212-00 Most ev. č.585-020,
- 102-04 Cesta II/585, km 29,099 29,469; okres Veľký Krtíš,
- 102-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Pôtor.

Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 719 826,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
13
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj IROP).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

2. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z
dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:
- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú
osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi poskytne údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o
registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- potvrdenie príslušného súdu o skutočnosti, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v
reštrukturalizácii, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO. Uchádzač naďalej predkladá potvrdenie príslušného súdu, že nie je v likvidácii,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

3. Splnenie podmienok účasti osobného postavenia sa vyžaduje pre všetky časti predmetu zákazky.

4. Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa ekonomických, sociálnych a kvalitatívnych hľadísk, tieto (vrátane dokladov a dokumentov na preukázanie ich splnenia) sú uvedené v časti A.Pokyny na vypracovanie ponuky, v bode 22.2. súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.05.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2022 11:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač,
ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v
zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. Uchádzač môže nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.,
- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.,
- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.,
- počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 66 ods. 7 druhá veta ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

7. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie (recyklácia za studena) a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty (povinnosť zhotoviteľa zriadiť si transparentný účet a uhrádzať z neho svoje záväzky voči
subdodávateľom). Viac v súťažných podkladoch.

8. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.04.2022