„Rekonštrukcia zvislých kanalizácií, vodovodných rozvodov a sociálnych zariadení v budove internátu SOŠ veterinárnej v Nitre“

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
355.558,84 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.05.2022 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.04.2022
  Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Morvayová
Telefón: +421 376922915
Email: andrea.morvayova@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://unsk.e-obstaranie.sk/
Hlavná adresa(URL): http://unsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Rekonštrukcia zvislých kanalizácií, vodovodných rozvodov a sociálnych zariadení v budove internátu SOŠ veterinárnej v Nitre“
Referenčné číslo: 07353/2022/VOaKI
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214220-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia zvislých kanalizácií, vodorovných rozvodov a sociálnych zariadení internátu SOŠ veterinárnej. Stavba sa nachádza na ul. Drážovská 14, Nitra, slúži ako internát. Budova má 8 nadzemných podlaží, na ktorých sa plánuje realizovať výmena inštalačných šácht s vodorovnými a zvislými rozvodmi vody, kanalizácie, odvetrania, rekonštrukcia 64 ks WC a spŕch.
Konštrukčný systém je montovaná sústava LB (MB) z montovaných keramzitbetónových obvodových panelov už rekonštruovaná fasáda a zateplenie, nosný systém tvorí sústava priečnych a pozdĺžnych nosných stien odlievaných z betónu, doplnená prefabrikovanými stropmi a obvodovým plášťom, strešný plášť tvorí SBS modifikovaný asfaltový pás s hrubozrnným posypom po rekonštrukcii a zateplení strešného plášťa . Výplne vonkajších otvorov sú pastové po rekonštrukcii.
Budova vykazuje veľké nedostatky prípadne nevyhovujúce hygienické podmienky sociálnych zariadení. Medzery medzi nosnými panelmi zatekajú a spôsobujú opadávanie omietky na jednotlivých podlažiach v mieste pod hygienickými bunkami. Nášľapné vrstvy keramická dlažba, PVC podlahovina je poškodená, vydutá a napadnutá plesňami. Zariaďovacie predmety hygienických buniek vyžadujú výmenu. Odtokové systémy vyžadujú výmenu pre mechanické poškodenia a netesnosti. Vnútorné výplne otvorov - voštinové dvere vyžadujú výmenu.
Navrhovaný stav :
Práce sa budú realizovať následne, odstránenie pôvodných zariaďovacích predmetov, zvesenie dverí, vybúranie oceľovej zárubne, otlčenie obkladu stien, vybúranie pôvodnej inštalačnej šachty, demontáž potrubí, odstránenie svietidiel a elektrických rozvodov, vysekanie škár, odstránenie nášľapných vrstiev, odstránenie kanalizačných rozvodov, ležatých a zvislých, odstránenie deliacej priečky medzi WC a kúpeľňou pre jej zavlhnutý stav, montáž nových deliacich priečok, nový hydroizolačný náter, montáž protipožiarnych dvierok, montáž podhľadu v priestoroch WC a kúpeľní, nové keramické dlažby s poterom, montáž nových zariaďovacích predmetov 64 ks umývadlá, 64 ks WC, 64 ks batérie, 64 ks sprchová vanička s batériou, 64 ks drôtený set, 64 ks zrkadlo, 64 ks záves, nové omietky, obklady, montáž 128 ks nových oceľových zárubní s dvernými krídlami, dodávka a montáž vzduchotechniky vetranie, odvod vzduchu a vlhkosti podtlakovým spôsobom prostredníctvom radiálnych ventilátorov 128 ks do podhľadu, zdravotechnika zásobovanie vody je z existujúcich rozvodov vody, vybudovanie nových zvislých a vodorovných potrubí , odpadové vody navrhovanej splaškovej kanalizácie budú odvedené do existujúcej splaškovej kanalizácie, vybudovanie nových stupačiek kanalizácie a dopojenie k zariaďovacím predmetom, elektroinštalácia montáž svetelných a zásuvkových obvodov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
355 558,84 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 949 01 Nitra-Zobor
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia zvislých kanalizácií, vodorovných rozvodov a sociálnych zariadení internátu SOŠ veterinárnej. Stavba sa nachádza na ul. Drážovská 14, Nitra, slúži ako internát. Budova má 8 nadzemných podlaží, na ktorých sa plánuje realizovať výmena inštalačných šácht s vodorovnými a zvislými rozvodmi vody, kanalizácie, odvetrania, rekonštrukcia 64 ks WC a spŕch.
Konštrukčný systém je montovaná sústava LB (MB) z montovaných keramzitbetónových obvodových panelov už rekonštruovaná fasáda a zateplenie, nosný systém tvorí sústava priečnych a pozdĺžnych nosných stien odlievaných z betónu, doplnená prefabrikovanými stropmi a obvodovým plášťom, strešný plášť tvorí SBS modifikovaný asfaltový pás s hrubozrnným posypom po rekonštrukcii a zateplení strešného plášťa . Výplne vonkajších otvorov sú pastové po rekonštrukcii.
Budova vykazuje veľké nedostatky prípadne nevyhovujúce hygienické podmienky sociálnych zariadení. Medzery medzi nosnými panelmi zatekajú a spôsobujú opadávanie omietky na jednotlivých podlažiach v mieste pod hygienickými bunkami. Nášľapné vrstvy keramická dlažba, PVC podlahovina je poškodená, vydutá a napadnutá plesňami. Zariaďovacie predmety hygienických buniek vyžadujú výmenu. Odtokové systémy vyžadujú výmenu pre mechanické poškodenia a netesnosti. Vnútorné výplne otvorov - voštinové dvere vyžadujú výmenu.
Navrhovaný stav :
Práce sa budú realizovať následne, odstránenie pôvodných zariaďovacích predmetov, zvesenie dverí, vybúranie oceľovej zárubne, otlčenie obkladu stien, vybúranie pôvodnej inštalačnej šachty, demontáž potrubí, odstránenie svietidiel a elektrických rozvodov, vysekanie škár, odstránenie nášľapných vrstiev, odstránenie kanalizačných rozvodov, ležatých a zvislých, odstránenie deliacej priečky medzi WC a kúpeľňou pre jej zavlhnutý stav, montáž nových deliacich priečok, nový hydroizolačný náter, montáž protipožiarnych dvierok, montáž podhľadu v priestoroch WC a kúpeľní, nové keramické dlažby s poterom, montáž nových zariaďovacích predmetov 64 ks umývadlá, 64 ks WC, 64 ks batérie, 64 ks sprchová vanička s batériou, 64 ks drôtený set, 64 ks zrkadlo, 64 ks záves, nové omietky, obklady, montáž 128 ks nových oceľových zárubní s dvernými krídlami, dodávka a montáž vzduchotechniky vetranie, odvod vzduchu a vlhkosti podtlakovým spôsobom prostredníctvom radiálnych ventilátorov 128 ks do podhľadu, zdravotechnika zásobovanie vody je z existujúcich rozvodov vody, vybudovanie nových zvislých a vodorovných potrubí , odpadové vody navrhovanej splaškovej kanalizácie budú odvedené do existujúcej splaškovej kanalizácie, vybudovanie nových stupačiek kanalizácie a dopojenie k zariaďovacím predmetom, elektroinštalácia montáž svetelných a zásuvkových obvodov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
355 558,84 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 01.06.2022
Dátum ukončenia: 31.08.2022
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.
Podľa § 32 ods. 2, písm. a), avšak, ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) alebo nie je zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
Podľa § 32 ods. 2, písm. b) a c)
Podľa § 32 ods. 2, písm. e)
Podľa § 32 ods. 2, písm. f)
Viac informácií je v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s minimálnou hodnotu realizácie 250 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene alebo uvedie odkaz na zákazku vedenú v evidencii referencií.
V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.
V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Potvrdenia (referenčné listy) musia byť originály alebo úradne overené kópie, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. Potvrdenia alebo referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Verejný obstarávateľ bude akceptovať všetky referencie zverejnené v Registri evidencií s rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky.
Rovnakým alebo podobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie uskutočnenie stavebných prác alebo rekonštrukcie na stavbe zodpovedajúcej klasifikácii stavby podľa § 43a) ods. 3 písmeno a) zákona 50/1976 Z. z. alebo ekvivalentného predpisu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. g) Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako stavbyvedúci) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky.
Odborná prax stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) Účasť na realizácii minimálne 2 projektov pri stavbách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky na pozícii stavbyvedúceho,
b) z toho jeden projekt musí byť vo výške minimálne 250 000,00 EUR bez DPH
Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty:
- Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v kategórií inžinierske stavby, podkategória: vodohospodárske stavby alebo ekvivalent dokladu v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho úradne overená kópia),
- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienok podľa vyššie uvedených bodov a) a b), a to, či je alebo nie je zamestnancom uchádzača.
- Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy
§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.05.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.05.2022 10:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční on - line prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzačom bude bezprostredne pred otváraním prostredníctvom IS Active Procurement zaslaný link, ktorým sa im umožní zdieľanie obrazovky pri otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 112 ods. 7 ZVO, nakoľko nepoužije aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Zábezpeka sa nevyžaduje.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom Informačného systému ActiveProcurement Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej IS AP UNSK) na portáli https://unsk.e-obstaranie.sk/
Registrácia do portálu je základom a povinnosťou záujemcu/uchádzača pre možnosť
využívania všetkých nástrojov a služieb, ktoré portál ponúka a využíva pri elektronickom predkladaní ponúk a
elektronickej komunikácii medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom.
Registrácia do portálu vyžaduje poskytnutie základných informácií o záujemcovi/uchádzačovi, jeho obchodných údajoch a kontaktných miestach a osobách. Používateľská príručka pre registráciu hospodárskych subjektov na portál IS AP UNSK - bude prístupná hospodárskym subjektom na portáli IS AP UNSK v záložke Pomoc: https://unsk.e-obstaranie.sk/
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.
4. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy: d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.04.2022