Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR podtitul: typ „KOCKA“

  Zadávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
  Predpokladaná hodnota:
11.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.06.2022 17:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.04.2022
  Dátum zverejnenia:
19.04.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská agentúra životného prostredia
IČO: 00626031
Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Petra Baričová
Telefón: +421 484374201
Fax: +421 484230409
Email: petra.baricova@sazp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457
Hlavná adresa(URL): https://www.sazp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR podtitul: typ „KOCKA“
Referenčné číslo: 2/2022 SN
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR podtitul: typ KOCKA
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
11 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb, je vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2. Zámerom vyhlasovateľa je získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám, chápaných v širokom kontexte ich vplyvu na budúci obraz a ráz dedín a miest Slovenska ako aj ich energetickú spotrebu na ceste k trvalej udržateľnosti.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Účastníkom v súťaži môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky účasti:
a.má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa § 4 (autorizovaný architekt), § 4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo § 5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej ZAA) alebo predmet činnosti podľa § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej SZ) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb);
b.nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
c.nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO.

V prípade, ak je účastníkom autorský tím, členovia autorského tímu splnomocnia jedného spomedzi seba (ďalej len splnomocnenec), ktorý bude voči vyhlasovateľovi vystupovať ako účastník súťaže, na zastupovanie všetkých členov pri nakladaní s návrhom v rozsahu potrebnom v zmysle týchto súťažných podmienok. Vzájomné vzťahy členov autorského tímu a splnomocnenca, najmä spôsob rozdelenia získanej ceny alebo odmeny v súťaži, si členovia autorského tímu medzi sebou vysporiadajú v osobitnej dohode.

Splnenie podmienok účastník preukazuje podľa príslušných písmen:
a.účastník fyzická osoba diplomom o príslušnom vzdelaní a účastník právnická osoba výpisom z príslušného registra, ktorý obsahuje údaj o predmete činnosti;
b.čestným vyhlásením, ktorého vzor je prílohou č. 2 súťažných podmienok.

Zahraničný účastník predkladá dokumenty zodpovedajúceho obsahu a právnej sily, spolu s prekladom do slovenského jazyka; úradný preklad sa nevyžaduje. V prípade rozporu medzi pôvodným znením textu a jeho prekladom porota vyhodnotí, či je možné dokument napriek tomu prijať ako riadne predložený, alebo je splnený dôvod na vylúčenie účastníka zo súťaže. Uvedené sa nepoužije v prípade dokumentov vystavených v českom jazyku.

Pri predkladaní dokumentov pri podávaní súťažného návrhu ich účastník predkladá tak, že príslušný dokument vyhotoví v listinnej forme, ktorú vlastnoručne podpíše, naskenuje (nie odfotografuje!) a vo formáte PDF doručí vyhlasovateľovi. Úradné overenie podpisu sa nevyžaduje. Diplom a výpis z príslušného registra predkladá účastník tak, že ich originál naskenuje (nie odfotografuje!) a vo formáte PDF doručí vyhlasovateľovi.

Podaním súťažného návrhu účastník potvrdzuje, že je oprávnený použiť autorské dielo, ktoré predstavuje súťažný návrh, alebo ktoré súťažný návrh obsahuje, na všetky účely plnohodnotnej účasti súťažného návrhu v súťaži v zmysle týchto súťažných podmienok.

V prípade, ak si autori diela želajú, aby boli ich mená (alebo pseudonymy) uvedené pri zverejnení diela po skončení súťaže, uvedú ich v čestnom vyhlásení, ktorého vzor je prílohou č. 2 súťažných podmienok.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkaldoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.06.2022 17:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Ide o ideovú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov
2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s účastníkmi komunikovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 11.000,- €, ktorá pozostáva z:
-hodnoty cien a odmien pre účastníkov spolu: 11.000,- €.
4. Riadni členovia poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. arch. Nora Vranová autorizovaná architektka SKA, podpredsedníčka SKA predsedníčka poroty súťaže
Ing. arch. Kornel Kobák autorizovaný architekt SKA, podpredseda SKA
Ing. arch. Pavel Paňák autorizovaný architekt SKA
Ing. Ľubica Šimkovicová SKSI, predsedníčka iEPD
Závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Matej Kerestúr - riaditeľ sekcie plánu obnovy SAŽP
Náhradníci poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
Závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Boris Bujalka SAŽP
Experti poroty:
Oslovení experti/expertky poroty:
Ing. Ivan Skokan finančný manažér sekcie plánu obnovy SAŽP
Mgr. Veronika Kecsvá - SAŽP
Porota môže prizvať experta poroty. Expert poroty sa zúčastňuje rokovania poroty iba s poradným hlasom a nesmie sa zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov.
Overovateľ súťažných návrhov:
Mgr. Mirek Karas
5. V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov tieto ceny:
1. cena: 5 000,00 €
2. cena: 3 000,00 €
3. cena: 2 000,00 €
Súťažným návrhom, ktorým nebola udelená cena, avšak porota bude považovať za vhodné vyzdvihnúť ich pre ich kvalitu, môže byť udelená odmena. O počte odmenených návrhov a jednotlivých výškach odmien rozhodne porota. Suma vyhradená na odmeny: 1 000,00 €
6. Doplňujúce predmety:71220000-6 Návrhárske a architektonické služby
7. Predmetné verejné obstarávanie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním.
Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
8. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkaldoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.04.2022