Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
15.049.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.07.2022 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.03.2022
  Dátum zverejnenia:
04.04.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Slimáková
Telefón: +421 220295553
Email: slimakova.maria@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky
Referenčné číslo: 93/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
90900000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky s názvom "Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky" je poskytovanie (vykonávanie) paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, v rozsahu a periodicite uvedenom v štandardoch upratovania a poskytovanie (vykonávanie) nepaušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, v rozsahu a v termínoch uvedených v rámcovej dohode a jednotlivých písomných objednávkach obstarávateľa vystavených na základe rámcovej dohody uzatvorenej na základe výsledku tejto verejnej súťaže, všetko v objektoch v správe obstarávateľa, bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 10 - Výkaz výmer súťažných podkladov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
15 049 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky - Časť 1 - Oblasť Trnava
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90910000-9
90911200-8
90911300-9
90919100-3
90919200-4
90921000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK01
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Objekty v správe obstarávateľa, bližšie špecifikované v Prílohe č. 10 - Výkaz výmer súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky" je poskytovanie (vykonávanie) paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, v rozsahu a periodicite uvedenom v štandardoch upratovania a poskytovanie (vykonávanie) nepaušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, v rozsahu a v termínoch uvedených v rámcovej dohode a jednotlivých písomných objednávkach obstarávateľa vystavených na základe rámcovej dohody uzatvorenej na základe výsledku tejto verejnej súťaže, všetko v objektoch v správe obstarávateľa, bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 10 - Výkaz výmer súťažných podkladov.

Paušálne upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti sa vykonávajú v pravidelných intervaloch, v rozsahu a periodicite uvedenom v štandardoch upratovania. Pre účely vykonávania paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností sa objekty obstarávateľa delia na sedem (7) kategórií priestorov (Kancelárie; Spoločné priestory vnútorné / vonkajšie; Sociálne zázemie; Stravovanie; Technické priestory; Ubytovanie; Detské kútiky) a päť (5) štandardov upratovania (Administratíva; Prevádzka; Cestujúca verejnosť 1; Cestujúca verejnosť 2; Cestujúca verejnosť 2 + 1).

Nepaušálne upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti sú také upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti, ktoré z hľadiska rozsahu a periodicity nie je účelné zahrnúť do paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností a ktorých frekvenciu a potrebu vykonania nie je možné vopred predvídať, napr. v prípade vandalizmu, mimoriadnej udalosti alebo aj po stavebných úpravách priestorov. Nepaušálne upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti sa vykonávajú v nepravidelných intervaloch, v mieste, rozsahu a čase uvedenom v jednotlivých písomných objednávkach obstarávateľa vystavených na základe rámcovej dohody uzatvorenej na základe výsledku tejto verejnej súťaže.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 787 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Rámcová dohoda ako výsledok tejto verejnej súťaže sa uzatvorí na obdobie dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť si u úspešného uchádzača opciu na predĺženie doby platnosti rámcovej dohody, a to o dvanásť (12) kalendárnych mesiacov. V prípade, ak sa obstarávateľ rozhodne uplatniť právo opcie, je povinný aspoň jeden (1) kalendárny mesiac pred uplynutím doby platnosti rámcovej dohody zaslať úspešnému uchádzačovi písomné oznámenie o uplatnení si práva opcie, inak rámcová dohoda uplynutím doby platnosti rámcovej dohody zanikne.

Opcia nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o uplatnení si práva opcie úspešnému uchádzačovi. Nadobudnutím účinnosti opcie sa doba platnosti rámcovej dohody predlžuje o dvanásť (12) kalendárnych mesiacov, čo znamená, že platnosť a účinnosť rámcovej dohody zanikne uplynutím tridsaťšesť (36) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, ak nezanikne skôr z dôvodu vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody. Uplatnením práva opcie sa doba platnosti rámcovej dohody predlžuje za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne, vrátane podmienok cenových. Maximálny finančný limit rámcovej dohody sa navýši o alikvotnú čiastku, ktorá bude stanovená nasledovne:

(12 * celková cena za vykonávanie paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností v rozsahu stanovenom v štandardoch upratovania, za jeden (1) kalendárny mesiac, platná v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom mesiacu, v ktorom došlo k uplatneniu práva opcie) + (0,5 * celková cena za predpokladaný počet čerpania m2 vykonávania nepaušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, za dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov)

Predpokladaný počet čerpania m2 vykonávania nepaušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností za dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov sa navýši o alikvotný objem pripadajúci na dvanásť (12) kalendárnych mesiacov.

Zmluvné strany v lehote do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia obstarávateľa o uplatnení si práva opcie úspešnému uchádzačovi potvrdia predĺženie doby platnosti rámcovej dohody a navýšenie maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, dodatkom k rámcovej dohode.

Ďalšie podmienky uplatnenia si práva opcie zo strany obstarávateľa sú špecifikované v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Úspešný uchádzač je oprávnený a zároveň povinný začať s poskytovaním predmetu zákazky po kumulatívnom splnení podmienok uvedených obsahom súťažných podkladov. Obstarávateľ vystaví a doručí úspešnému uchádzačovi písomnú objednávku bezodkladne po tom, čo úspešný uchádzač preukáže splnenie stanovených podmienok. Obstarávateľ sa zaväzuje vystaviť prvú objednávku na základe rámcovej dohody najneskôr do šesťdesiat (60) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Uplatnením práva opcie sa doba platnosti rámcovej dohody predĺži o dvanásť (12) kalendárnych mesiacov, čo znamená, že platnosť a účinnosť rámcovej dohody zanikne uplynutím tridsaťšesť (36) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, ak nezanikne skôr z dôvodu vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky - Časť 2 - Oblasť Žilina
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90910000-9
90911200-8
90911300-9
90919100-3
90919200-4
90921000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Objekty v správe obstarávateľa, bližšie špecifikované v Prílohe č. 10 - Výkaz výmer súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky" je poskytovanie (vykonávanie) paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, v rozsahu a periodicite uvedenom v štandardoch upratovania a poskytovanie (vykonávanie) nepaušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, v rozsahu a v termínoch uvedených v rámcovej dohode a jednotlivých písomných objednávkach obstarávateľa vystavených na základe rámcovej dohody uzatvorenej na základe výsledku tejto verejnej súťaže, všetko v objektoch v správe obstarávateľa, bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 10 - Výkaz výmer súťažných podkladov.

Paušálne upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti sa vykonávajú v pravidelných intervaloch, v rozsahu a periodicite uvedenom v štandardoch upratovania. Pre účely vykonávania paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností sa objekty obstarávateľa delia na sedem (7) kategórií priestorov (Kancelárie; Spoločné priestory vnútorné / vonkajšie; Sociálne zázemie; Stravovanie; Technické priestory; Ubytovanie; Detské kútiky) a päť (5) štandardov upratovania (Administratíva; Prevádzka; Cestujúca verejnosť 1; Cestujúca verejnosť 2; Cestujúca verejnosť 2 + 1).

Nepaušálne upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti sú také upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti, ktoré z hľadiska rozsahu a periodicity nie je účelné zahrnúť do paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností a ktorých frekvenciu a potrebu vykonania nie je možné vopred predvídať, napr. v prípade vandalizmu, mimoriadnej udalosti alebo aj po stavebných úpravách priestorov. Nepaušálne upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti sa vykonávajú v nepravidelných intervaloch, v mieste, rozsahu a čase uvedenom v jednotlivých písomných objednávkach obstarávateľa vystavených na základe rámcovej dohody uzatvorenej na základe výsledku tejto verejnej súťaže.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 868 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Rámcová dohoda ako výsledok tejto verejnej súťaže sa uzatvorí na obdobie dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť si u úspešného uchádzača opciu na predĺženie doby platnosti rámcovej dohody, a to o dvanásť (12) kalendárnych mesiacov. V prípade, ak sa obstarávateľ rozhodne uplatniť právo opcie, je povinný aspoň jeden (1) kalendárny mesiac pred uplynutím doby platnosti rámcovej dohody zaslať úspešnému uchádzačovi písomné oznámenie o uplatnení si práva opcie, inak rámcová dohoda uplynutím doby platnosti rámcovej dohody zanikne.

Opcia nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o uplatnení si práva opcie úspešnému uchádzačovi. Nadobudnutím účinnosti opcie sa doba platnosti rámcovej dohody predlžuje o dvanásť (12) kalendárnych mesiacov, čo znamená, že platnosť a účinnosť rámcovej dohody zanikne uplynutím tridsaťšesť (36) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, ak nezanikne skôr z dôvodu vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody. Uplatnením práva opcie sa doba platnosti rámcovej dohody predlžuje za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne, vrátane podmienok cenových. Maximálny finančný limit rámcovej dohody sa navýši o alikvotnú čiastku, ktorá bude stanovená nasledovne:

(12 * celková cena za vykonávanie paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností v rozsahu stanovenom v štandardoch upratovania, za jeden (1) kalendárny mesiac, platná v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom mesiacu, v ktorom došlo k uplatneniu práva opcie) + (0,5 * celková cena za predpokladaný počet čerpania m2 vykonávania nepaušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, za dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov)

Predpokladaný počet čerpania m2 vykonávania nepaušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností za dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov sa navýši o alikvotný objem pripadajúci na dvanásť (12) kalendárnych mesiacov.

Zmluvné strany v lehote do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia obstarávateľa o uplatnení si práva opcie úspešnému uchádzačovi potvrdia predĺženie doby platnosti rámcovej dohody a navýšenie maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, dodatkom k rámcovej dohode.

Ďalšie podmienky uplatnenia si práva opcie zo strany obstarávateľa sú špecifikované v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Úspešný uchádzač je oprávnený a zároveň povinný začať s poskytovaním predmetu zákazky po kumulatívnom splnení podmienok uvedených obsahom súťažných podkladov. Obstarávateľ vystaví a doručí úspešnému uchádzačovi písomnú objednávku bezodkladne po tom, čo úspešný uchádzač preukáže splnenie stanovených podmienok. Obstarávateľ sa zaväzuje vystaviť prvú objednávku na základe rámcovej dohody najneskôr do šesťdesiat (60) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Uplatnením práva opcie sa doba platnosti rámcovej dohody predĺži o dvanásť (12) kalendárnych mesiacov, čo znamená, že platnosť a účinnosť rámcovej dohody zanikne uplynutím tridsaťšesť (36) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, ak nezanikne skôr z dôvodu vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky - Časť 3 - Oblasť Zvolen
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90910000-9
90911200-8
90911300-9
90919100-3
90919200-4
90921000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Objekty v správe obstarávateľa, bližšie špecifikované v Prílohe č. 10 - Výkaz výmer súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky" je poskytovanie (vykonávanie) paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, v rozsahu a periodicite uvedenom v štandardoch upratovania a poskytovanie (vykonávanie) nepaušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, v rozsahu a v termínoch uvedených v rámcovej dohode a jednotlivých písomných objednávkach obstarávateľa vystavených na základe rámcovej dohody uzatvorenej na základe výsledku tejto verejnej súťaže, všetko v objektoch v správe obstarávateľa, bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 10 - Výkaz výmer súťažných podkladov.

Paušálne upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti sa vykonávajú v pravidelných intervaloch, v rozsahu a periodicite uvedenom v štandardoch upratovania. Pre účely vykonávania paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností sa objekty obstarávateľa delia na sedem (7) kategórií priestorov (Kancelárie; Spoločné priestory vnútorné / vonkajšie; Sociálne zázemie; Stravovanie; Technické priestory; Ubytovanie; Detské kútiky) a päť (5) štandardov upratovania (Administratíva; Prevádzka; Cestujúca verejnosť 1; Cestujúca verejnosť 2; Cestujúca verejnosť 2 + 1).

Nepaušálne upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti sú také upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti, ktoré z hľadiska rozsahu a periodicity nie je účelné zahrnúť do paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností a ktorých frekvenciu a potrebu vykonania nie je možné vopred predvídať, napr. v prípade vandalizmu, mimoriadnej udalosti alebo aj po stavebných úpravách priestorov. Nepaušálne upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti sa vykonávajú v nepravidelných intervaloch, v mieste, rozsahu a čase uvedenom v jednotlivých písomných objednávkach obstarávateľa vystavených na základe rámcovej dohody uzatvorenej na základe výsledku tejto verejnej súťaže.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 627 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Rámcová dohoda ako výsledok tejto verejnej súťaže sa uzatvorí na obdobie dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť si u úspešného uchádzača opciu na predĺženie doby platnosti rámcovej dohody, a to o dvanásť (12) kalendárnych mesiacov. V prípade, ak sa obstarávateľ rozhodne uplatniť právo opcie, je povinný aspoň jeden (1) kalendárny mesiac pred uplynutím doby platnosti rámcovej dohody zaslať úspešnému uchádzačovi písomné oznámenie o uplatnení si práva opcie, inak rámcová dohoda uplynutím doby platnosti rámcovej dohody zanikne.

Opcia nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o uplatnení si práva opcie úspešnému uchádzačovi. Nadobudnutím účinnosti opcie sa doba platnosti rámcovej dohody predlžuje o dvanásť (12) kalendárnych mesiacov, čo znamená, že platnosť a účinnosť rámcovej dohody zanikne uplynutím tridsaťšesť (36) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, ak nezanikne skôr z dôvodu vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody. Uplatnením práva opcie sa doba platnosti rámcovej dohody predlžuje za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne, vrátane podmienok cenových. Maximálny finančný limit rámcovej dohody sa navýši o alikvotnú čiastku, ktorá bude stanovená nasledovne:

(12 * celková cena za vykonávanie paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností v rozsahu stanovenom v štandardoch upratovania, za jeden (1) kalendárny mesiac, platná v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom mesiacu, v ktorom došlo k uplatneniu práva opcie) + (0,5 * celková cena za predpokladaný počet čerpania m2 vykonávania nepaušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, za dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov)

Predpokladaný počet čerpania m2 vykonávania nepaušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností za dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov sa navýši o alikvotný objem pripadajúci na dvanásť (12) kalendárnych mesiacov.

Zmluvné strany v lehote do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia obstarávateľa o uplatnení si práva opcie úspešnému uchádzačovi potvrdia predĺženie doby platnosti rámcovej dohody a navýšenie maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, dodatkom k rámcovej dohode.

Ďalšie podmienky uplatnenia si práva opcie zo strany obstarávateľa sú špecifikované v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Úspešný uchádzač je oprávnený a zároveň povinný začať s poskytovaním predmetu zákazky po kumulatívnom splnení podmienok uvedených obsahom súťažných podkladov. Obstarávateľ vystaví a doručí úspešnému uchádzačovi písomnú objednávku bezodkladne po tom, čo úspešný uchádzač preukáže splnenie stanovených podmienok. Obstarávateľ sa zaväzuje vystaviť prvú objednávku na základe rámcovej dohody najneskôr do šesťdesiat (60) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Uplatnením práva opcie sa doba platnosti rámcovej dohody predĺži o dvanásť (12) kalendárnych mesiacov, čo znamená, že platnosť a účinnosť rámcovej dohody zanikne uplynutím tridsaťšesť (36) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, ak nezanikne skôr z dôvodu vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky - Časť 4 - Oblasť Košice
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90910000-9
90911200-8
90911300-9
90919100-3
90919200-4
90921000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Objekty v správe obstarávateľa, bližšie špecifikované v Prílohe č. 10 - Výkaz výmer súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky" je poskytovanie (vykonávanie) paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, v rozsahu a periodicite uvedenom v štandardoch upratovania a poskytovanie (vykonávanie) nepaušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, v rozsahu a v termínoch uvedených v rámcovej dohode a jednotlivých písomných objednávkach obstarávateľa vystavených na základe rámcovej dohody uzatvorenej na základe výsledku tejto verejnej súťaže, všetko v objektoch v správe obstarávateľa, bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 10 - Výkaz výmer súťažných podkladov.

Paušálne upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti sa vykonávajú v pravidelných intervaloch, v rozsahu a periodicite uvedenom v štandardoch upratovania. Pre účely vykonávania paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností sa objekty obstarávateľa delia na sedem (7) kategórií priestorov (Kancelárie; Spoločné priestory vnútorné / vonkajšie; Sociálne zázemie; Stravovanie; Technické priestory; Ubytovanie; Detské kútiky) a päť (5) štandardov upratovania (Administratíva; Prevádzka; Cestujúca verejnosť 1; Cestujúca verejnosť 2; Cestujúca verejnosť 2 + 1).

Nepaušálne upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti sú také upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti, ktoré z hľadiska rozsahu a periodicity nie je účelné zahrnúť do paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností a ktorých frekvenciu a potrebu vykonania nie je možné vopred predvídať, napr. v prípade vandalizmu, mimoriadnej udalosti alebo aj po stavebných úpravách priestorov. Nepaušálne upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti sa vykonávajú v nepravidelných intervaloch, v mieste, rozsahu a čase uvedenom v jednotlivých písomných objednávkach obstarávateľa vystavených na základe rámcovej dohody uzatvorenej na základe výsledku tejto verejnej súťaže.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 767 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Rámcová dohoda ako výsledok tejto verejnej súťaže sa uzatvorí na obdobie dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť si u úspešného uchádzača opciu na predĺženie doby platnosti rámcovej dohody, a to o dvanásť (12) kalendárnych mesiacov. V prípade, ak sa obstarávateľ rozhodne uplatniť právo opcie, je povinný aspoň jeden (1) kalendárny mesiac pred uplynutím doby platnosti rámcovej dohody zaslať úspešnému uchádzačovi písomné oznámenie o uplatnení si práva opcie, inak rámcová dohoda uplynutím doby platnosti rámcovej dohody zanikne.

Opcia nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o uplatnení si práva opcie úspešnému uchádzačovi. Nadobudnutím účinnosti opcie sa doba platnosti rámcovej dohody predlžuje o dvanásť (12) kalendárnych mesiacov, čo znamená, že platnosť a účinnosť rámcovej dohody zanikne uplynutím tridsaťšesť (36) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, ak nezanikne skôr z dôvodu vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody. Uplatnením práva opcie sa doba platnosti rámcovej dohody predlžuje za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne, vrátane podmienok cenových. Maximálny finančný limit rámcovej dohody sa navýši o alikvotnú čiastku, ktorá bude stanovená nasledovne:

(12 * celková cena za vykonávanie paušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností v rozsahu stanovenom v štandardoch upratovania, za jeden (1) kalendárny mesiac, platná v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom mesiacu, v ktorom došlo k uplatneniu práva opcie) + (0,5 * celková cena za predpokladaný počet čerpania m2 vykonávania nepaušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností, za dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov)

Predpokladaný počet čerpania m2 vykonávania nepaušálnych upratovacích, čistiacich a dezinfekčných činností za dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov sa navýši o alikvotný objem pripadajúci na dvanásť (12) kalendárnych mesiacov.

Zmluvné strany v lehote do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia obstarávateľa o uplatnení si práva opcie úspešnému uchádzačovi potvrdia predĺženie doby platnosti rámcovej dohody a navýšenie maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, dodatkom k rámcovej dohode.

Ďalšie podmienky uplatnenia si práva opcie zo strany obstarávateľa sú špecifikované v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Úspešný uchádzač je oprávnený a zároveň povinný začať s poskytovaním predmetu zákazky po kumulatívnom splnení podmienok uvedených obsahom súťažných podkladov. Obstarávateľ vystaví a doručí úspešnému uchádzačovi písomnú objednávku bezodkladne po tom, čo úspešný uchádzač preukáže splnenie stanovených podmienok. Obstarávateľ sa zaväzuje vystaviť prvú objednávku na základe rámcovej dohody najneskôr do šesťdesiat (60) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Uplatnením práva opcie sa doba platnosti rámcovej dohody predĺži o dvanásť (12) kalendárnych mesiacov, čo znamená, že platnosť a účinnosť rámcovej dohody zanikne uplynutím tridsaťšesť (36) kalendárnych mesiacov odo dňa začatia poskytovania predmetu zákazky na základe prvej objednávky vystavenej obstarávateľom na základe rámcovej dohody, ak nezanikne skôr z dôvodu vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo len "ZoVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uvádza, že obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy a teda uchádzač je povinný na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2, ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie poskytovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnej súťaži:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PODMIENKAM ÚČASTI TÝKAJÚCIM SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI:

1. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3. V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom za poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje poskytovanie (vykonávanie) upratovacích, a/alebo čistiacich, a/alebo dezinfekčných činností.

Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať:
a) identifikáciu odberateľa,
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter poskytovaných služieb (poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky),
c) cenu poskytnutých služieb v EUR bez DPH,
d) dobu poskytovania služieb,
e) meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

V prípade poskytovania služieb v dlhšom časovom období ako sa požaduje, uchádzač alikvotne vyčísli ceny poskytnutých služieb v EUR bez DPH za sledované obdobie. V prípade, ak uchádzač poskytoval služby ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem služieb poskytovaných ním samotným.

Obstarávateľ stanovil finančný objem poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pre jednotlivé samostatné časti predmetu zákazky nasledovne:

Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky - Časť 1 - Oblasť Trnava: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 345.000 EUR bez DPH (slovom: tristoštyridsaťpäťtisíc eur bez DPH);

Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky - Časť 2 - Oblasť Žilina: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 230.000 EUR bez DPH (slovom: dvestotridsaťtisíc eur bez DPH);

Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky - Časť 3 - Oblasť Zvolen: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 155.000 EUR bez DPH (slovom: jednostopäťdesiatpäťtisíc eur bez DPH);

Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky - Časť 4 - Oblasť Košice: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 165.000 EUR bez DPH (slovom: jednostošesťdesiatpäťtisíc eur bez DPH).
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške:

Časť 1: 55.000,00 EUR
Časť 2: 35.000,00 EUR
Časť 3: 25.000,00 EUR
Časť 4: 25.000,00 EUR

Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
- poistením záruky.

V prípade, ak uchádzač zvolí spôsob zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača alebo formou poistenia záruky, obstarávateľ požaduje, aby uchádzač najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk doručil obstarávateľovi originál záručnej listiny banky, resp. originál záruky vystavenej poisťovňou na základe poistenia záruky predloženej v ponuke uchádzača na adresu obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania, Klemensova, 8, 813 61 Bratislava, I. poschodie, číslo miestnosti: 158 - sekretariát.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel.

Obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Predmet zákazky bude uhrádzaný na základe predložených faktúr, ktorých splatnosť bude do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. Ostatné platobné podmienky sú uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok uvedených v rámcovej dohode a jej riadneho plnenia, pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov. Požiadavky na obsah zmluvy sú uvedené obsahom súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.07.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.07.2022 11:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
I. poschodie
Číslo miestnosti: 149 - zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súlade s ust. § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

2. V súlade s ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 (ďalej len "IS EVO") (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/438005). Obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

5. Obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

6. Obhliadka miesta poskytovania predmetu zákazky sa odporúča, a to vo vybraných objektoch obstarávateľa bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 11 - Zoznam objektov obstarávateľa s odporúčaním na obhliadku súťažných podkladov, z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky. Ďalšie informácie k obhliadke miesta poskytovania predmetu zákazky sú uvedené obsahom súťažných podkladov.

7. Ďalšie podmienky obstarávateľa sú uvedené obsahom súťažných podkladov.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2022