Zabezpečenie HW a SW infraštruktúry a LAN/WAN infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
2.493.566,56 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.11.2022 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.03.2022
  Dátum zverejnenia:
21.03.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Kundrát
Telefón: +421 250944573
Email: tomas.kundrat@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie HW a SW infraštruktúry a LAN/WAN infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR
Referenčné číslo: SE-VO1-2022/002257
II.1.2) Hlavný kód CPV
30211200-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW infraštruktúry určeného pre rozšírenie IKT infraštruktúry pre zlepšenie ochrany vonkajšej hranice pomocou modernizácie a obmeny HW infraštruktúry národnej časti SIS II. Realizácia projektu zabezpečí nevyhnutné doplnenie a rozšírenie HW a SW infraštruktúry dátových centier s cieľom plnohodnotne, robustne a prevádzkovo bezpečne naplniť potreby informačných systémov SIS II, vrátane poskytnutia služieb súvisiacich s inštaláciou.
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW vybavenia komunikačného prostredia určeného pre rozšírenie IKT infraštruktúry pre zlepšenie ochrany vonkajšej hranice pomocou modernizácie a obmeny HW infraštruktúry národnej časti SIS II. Súčasná relevantná technológia Ministerstva vnútra je založená na technológiách a riešeniach výrobcu Cisco, a to v oblasti smerovania (smerovače rodiny ASR1000), LAN infraštruktúry dátových centier na báze technológie ACI, bezpečnostných brán rodiny FirePower, SAN technológie (prepínače rodiny MDS a Nexus) i ostatnej LAN infraštruktúry (prepínače rodín Catalyst a Nexus). Realizácia projektu zabezpečí nevyhnutné doplnenie prístupovej infraštruktúry dátových centier, rozšírenie možností riadenia tejto infraštruktúry a doplnenie potrebnej odolnosti prepojovacej infraštruktúry DMZ zón dátových centier s cieľom plnohodnotne, robustne a prevádzkovo bezpečne naplniť komunikačné potreby informačných systémov SIS II, vrátane poskytnutia služieb súvisiacich s inštaláciou.
Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 493 566,56 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zabezpečenie HW a SW infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30211000-1
48710000-8
48800000-6
48820000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Datacentra MVSR Timravy a Tajov Banská Bystrica. Miesto dodania je rovnaké pre obe časti zákazky.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW infraštruktúry určeného pre rozšírenie IKT infraštruktúry pre zlepšenie ochrany vonkajšej hranice pomocou modernizácie a obmeny HW infraštruktúry národnej časti SIS II. Realizácia projektu zabezpečí nevyhnutné doplnenie a rozšírenie HW a SW infraštruktúry dátových centier s cieľom plnohodnotne, robustne a prevádzkovo bezpečne naplniť potreby informačných systémov SIS II, vrátane poskytnutia služieb súvisiacich s inštaláciou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 510 451,26 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: SK 2020 ISF SC2/NC6/A4
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zabezpečenie LAN/WAN infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32420000-3
32422000-7
48732000-8
72000000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Datacentrá MV SR
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW vybavenia komunikačného prostredia určeného pre rozšírenie IKT infraštruktúry pre zlepšenie ochrany vonkajšej hranice pomocou modernizácie a obmeny HW infraštruktúry národnej časti SIS II. Súčasná relevantná technológia Ministerstva vnútra je založená na technológiách a riešeniach výrobcu Cisco, a to v oblasti smerovania (smerovače rodiny ASR1000), LAN infraštruktúry dátových centier na báze technológie ACI, bezpečnostných brán rodiny FirePower, SAN technológie (prepínače rodiny MDS a Nexus) i ostatnej LAN infraštruktúry (prepínače rodín Catalyst a Nexus). Realizácia projektu zabezpečí nevyhnutné doplnenie prístupovej infraštruktúry dátových centier, rozšírenie možností riadenia tejto infraštruktúry a doplnenie potrebnej odolnosti prepojovacej infraštruktúry DMZ zón dátových centier s cieľom plnohodnotne, robustne a prevádzkovo bezpečne naplniť komunikačné potreby informačných systémov SIS II, vrátane poskytnutia služieb súvisiacich s inštaláciou.
Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
983 115,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: SK 2020 ISF SC2/NC6/A4
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v prílohe č. 5 Súťažných podkladov - Podmienky účasti, pre každú časť zákazky samostatne
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti podľa § 33 ZVO sa nevyžadujú.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uvedené v prílohe č. 5 Súťažných podkladov - Podmienky účasti, pre každú časť zákazky samostatne
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.11.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.11.2022 10:00
Miesto: Online verejné otváranie ponúk sa uskutoční na internetovej adrese (URL):
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17984/summary
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality JOSEPHINE na
to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods.7 druhej vety zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), teda ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť Informačného systému zberu údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie (obmedzený objem textu), nie je možné v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejniť doplňujúce informácie v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje v súťažných podkladoch, ktoré sú voľne a neobmedzene prístupné v profile verejného obstarávateľa.
3.Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom a všetkým dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a to prostredníctvom ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa, ktorého webova adresa je uvedená v bode I.1) tohto oznámenia pod názvom: "Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):"

4.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE sa preto považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

5.Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému JOSEPHINE. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese uvedenej v bode I.3) tohto oznámenia. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako
prostredníctvom systému JOSEPHINE.

6. Podľa ust, § 20 ods.4 zákona: "Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby," Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v manuáloch systému JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/ .
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.03.2022