D i d a k t i c k é p o m ô c k y p r e p o l y t e c h n i c k ú a b i o l o g i c k o – c h e m i c k ú u č e b ň u – Z Š B o š á c a

  Zadávateľ:
Obec Bošáca
  Predpokladaná hodnota:
76.615,44 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2022 14:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.01.2022
  Dátum zverejnenia:
18.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bošáca
IČO: 00311430
Bošáca 257, 91307 Bošáca
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tibor Pénzeš
Telefón: +421 918746925
Fax: +421 327781225
Email: obstaravanie@rranovozamocko.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.bosaca.sk
Hlavná adresa(URL): www.bosaca.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
D i d a k t i c k é p o m ô c k y p r e p o l y t e c h n i c k ú a b i o l o g i c k o – c h e m i c k ú u č e b ň u – Z Š B o š á c a
Referenčné číslo: OB-VO2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcky pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební.

Časť 1: Didaktické pomôcky pre učebňu biológie a chémie obstarajú sa didaktické pomôcky pre vyučovanie predmetov
biológie a chémie

Časť 2: Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu - zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú
učebňu
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
76 615,44 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Didaktické pomôcky pre učebňu biológie a chémie
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základná škola s materskou školou Ľ.V. Riznera Bošáca, k.ú. Bošáca, parcela č. 1389/52, adresa: Obec Bošáca 396, 913 07 Bošáca
II.2.4) Opis obstarávania
Obstarajú sa didaktické pomôcky pre vyučovanie predmetov biológie a chémie podľa prílohy č. 1 výzvy s názvom Didaktické pomôcky pre ZŠ v Bošáci ponukový list, časť 1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
36 897,57 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Obstarávanie môže byť obnovené, v prípade:
a) aktualizácie
b) že výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania tovarov
c) pri zrušení verejného obstarávania
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP
II.2.14) Doplňujúce informácie
IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v základných školách

kód ITMS 2014+: 302020K555 - Zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca
Časť: 2
II.2.1) Názov
Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základná škola s materskou školou Ľ.V. Riznera Bošáca, k.ú. Bošáca, parcela č. 1389/52, adresa: Obec Bošáca 396, 913
07 Bošáca
II.2.4) Opis obstarávania
Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú učebňu podľa prílohy č. 1 výzvy s názvom Didaktické pomôcky pre
ZŠ v Bošáci ponukový list, časť 2.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
39 717,87 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Obstarávanie môže byť obnovené, v prípade:
a) aktualizácie
b) že výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania tovarov
c) pri zrušení verejného obstarávania
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP
II.2.14) Doplňujúce informácie
IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v základných školách
kód ITMS 2014+: 302020K555 - Zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy s materskou školou
Ľ.V.Riznera Bošáca
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 32 a § 112 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(1)Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
v zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e): je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.
(2) V zmysle § 32 ods. 3 ZVO uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku (1) z dôvodu, že verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018
Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
(3) V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže,
že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
(4) Na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ vyžaduje doklady
v súlade s § 32 ods. 2 písm. f), ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak nepreukáže splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobné postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
(5) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom
uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname
hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní
alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
(6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie uskutočňovať predmet zákazky preukazuje člen
skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(7) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením v
zmysle § 114, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne
verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom
vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach,
vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi
predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 16:00
Miesto: Obec Bošáca, Bošáca 257, 913 07 Bošáca
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť
na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO")
prostredníctvom informačného systému EVO verzia 18.0, ktorý je dostupný na adrese www.uvo.gov.sk.
2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Momentom doručenia zásielky pre účely tohto verejného
obstarávania, v súlade s funkcionalitou systému EVO, sa rozumie odoslanie zásielky jej adresátovi bez ohľadu na to, či je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ alebo záujemca, resp. uchádzač, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry dispozície adresáta.
3.Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO
umiestnenom na webovej stránke http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436418, čím
verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
4.Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom
doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.
5.Podľa § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným
obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo
čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne
verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt (uchádzač)
môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických
databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému
obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie
základných informácií o jednotnom európskom dokumente je zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné
obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html. Jednotný
európsky dokument a vzor čestného vyhlásenia sú prílohami súťažných podkladov. V časti IV. jednotného európskeho dokumentu hospodársky subjekt vyplní len oddiel (alfa) GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI bez toho, aby musel vyplniť ostatné oddiely časti IV. Jednotného Európskeho dokumentu, t. j. oddiely A až D.
6.Verejný obstarávateľ plánuje realizáciu predmetu zákazky z nenávratných finančných prostriedkov (ďalej len NFP)
zo štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných dotácií. Verejný obstarávateľ poznamenáva a požaduje, že v prípade ich
získania, bude úspešný uchádzač akceptovať podmienky poskytovateľa uvedené v zmluve o NFP resp. dotácie.
7.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
8.V prípade, ak uchádzač v rámci predkladania ponuky v súlade s funkcionalitou IS EVO využije možnosť jej šifrovania prostredníctvom hesla, je povinný vykonať odšifrovanie ponuky najneskôr do termínu otvárania ponúk v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania.
9. Účinnosť zmluvy je viazaná na deň doručenia správy z kontroly verejného obstarávania so schvaľujúcim výkonom, resp. odstúpenie od zmluvy z dôvodu doručenia správy z kontroly od Poskytovateľa NFP, obsahom ktorej je nepripustenie výdavkov z predmetného VO do financovania.
10. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na
vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zelenym verejnym obstarávaním ani obstarávaním inovácií a nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.01.2022