Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany - rekonštrukcia

  Zadávateľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
400.605,58 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.02.2022 12:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.01.2022
  Dátum zverejnenia:
14.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
IČO: 35555777
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Svetlana Valentová
Telefón: +421 557894931
Email: svetlana.valentova@scksk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8746
Hlavná adresa(URL): www.scksk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Tatra Tender s.r.o.
IČO: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Kresáková
Telefón: +421 911226997
Email: marta.kresakova@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8746
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.scksk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany - rekonštrukcia
Referenčné číslo: SCKSK/PLZ 1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M3837 odborne spôsobilou osobou, na ceste III/3652 podľa schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) a dokumentácie pre vykonanie prác (DVP), vypracovanie výrobno technickej dokumentácie (VTD) (Doplňujúca dokumentácia Zhotoviteľa), geodetické práce počas realizácie výstavby a porealizačné zameranie (vyhotovenie geometrického plánu), vypracovanie a schválenie povodňového plánu a vypracovanie, schválenie a osadenie dočasného dopravného značenia (DDZ) a trvalého dopravného značenia (TDZ)
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
400 605,58 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221111-3
45221119-9
44112000-8
45262650-2
71320000-7
45223500-1
71355200-3
71300000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
mostný objekt M3837, ktorý sa nachádza na ceste III/3652 (SO 201-00 Most M3837, C III/3652 v km 4,44, Kravany)
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M3837 (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou, na ceste III/3652 podľa schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) a dokumentácie pre vykonanie prác (DVP), vypracovanie výrobno technickej dokumentácie (VTD) (Doplňujúca dokumentácia Zhotoviteľa), geodetické práce počas realizácie výstavby a porealizačné zameranie (vyhotovenie geometrického plánu), vypracovanie a schválenie povodňového plánu a vypracovanie, schválenie a osadenie dočasného dopravného značenia (DDZ) a trvalého dopravného značenia (TDZ). Bližší popis predmetu plnenia je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
400 605,58 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 160
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych
subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia
dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED alebo čestným vyhlásením) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

Bližšie informácie sú uvedené v časti D. Podmienky účasti súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác. Bližšia špecifikácia je uvedená v časti D. "Podmienky účasti uchádzačov" súťažných podkladov.

V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb
určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Bližšia špecifikácia je uvedená v časti D. "Podmienky účasti uchádzačov" súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov a podrobnosti k podmienkam účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v Časti D. "Podmienky účasti uchádzačov" súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.02.2022 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.01.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.02.2022 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky - online. Uchádzačovi v rámci súťaže v systéme ERANET, pribudne
sekcia "Otváranie ponúk online".
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 12.000 EUR. Zábezpeku je
možné zložiť formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, predložením bankovej záruky alebo predložením poistenia záruky. Podrobnosti o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania.

3. Návod na používanie systému je dostupný na adrese https://scksk.eranet.sk/data/innovis/manual_dodavatela.pdf.

4. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 6 ZVO.

5. Verejný obstarávateľ v súvislosti Jednotným európskym dokumentom obmedzuje informácie požadované na
preukázanie splnenia podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s
odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

6. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ je pred podpisom zmluvy povinný skúmať aj tú skutočnosť, či je splnená povinnosť overenia konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. d) ZVO.

7.Doplňujúca informácia k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody: Lehota realizácie predmetu zákazky je do 160 pracovných dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je
a) zeleným verejným obstarávaním,
b) obstarávanie inovácií,
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9.Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.01.2022