ML-2-22_Rozšírenie kapacity zberného dvora v obci Mužla

  Zadávateľ:
Obec Mužla
  Predpokladaná hodnota:
599.764,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.02.2022 12:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.01.2022
  Dátum zverejnenia:
14.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Mužla
IČO: 00309125
Mužla 711, 94352 Mužla
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaromír Smítka
Telefón: +421 907871152
Email: jaromir.smitka@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4471
Hlavná adresa(URL): https://muzla.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ML-2-22_Rozšírenie kapacity zberného dvora v obci Mužla
Referenčné číslo: ML-2/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45262410-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Výstavba oceľovej haly a oplotenia zberného dvora v obci Mužla
Zákazka realizovaná v systéme EVO
Verejný obstarávateľ nepoužil trhové konzultácie v súlade s § 25
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
599 764,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45310000-3
45342000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Mužla, parcela č. 707/30
II.2.4) Opis obstarávania
Príprava staveniska: Očistenie jestvujúcej plochy, výstavba oceľovej haly rozmerov 24,05 x 31,0 m, výstavba oplotenia výška 2 m, dĺžka cca 175 m
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
599 764,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 150
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
II.2.14) Doplňujúce informácie
k bodu II.2.7)Dĺžka trvania zákazky - plánovaná lehota výstavby 150 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti uchádzačov v podlimitnej zákazke, týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a preukáže ich predložením nižšie uvedených dokladov v elektronickej forme.. Žiadny dokument nie je možné predložiť do ponuky v listinnej forme.

2.1.Uchádzač predloží:
2.1.1.čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (súčasť súťažných podkladov- formulár 17-3)
2.2.Uchádzač nepredkladá ak je doklad prístupný na portáloch verejnej správy SR
2.2.1.doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra),
2.3.Doklady podľa bodov 2.1.1. a 2.2.1. môže uchádzač nahradiť dokumentom čestné vyhlásenie o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov, - formulár 17-6-1 ak je v ňom registrovaný, ktorý vedie úrad (§ 152 ods. 1 zákona 343/2015 Z.z.).
2.4.uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží dokument podľa bodu 2.2.1. ak nie je verejne dostupný v krajine uchádzača, a nahradí požadované doklady čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho sídla v prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača rovnocenný doklad podľa bodu 2.1. nevydáva a o doklad podľa bodu 2.3. nepožiadal na území SR.
2.5.V prípade, že má uchádzač sídlo v inom v členskom štáte EU ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
2.6.Ak uchádzač predloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.5. ktoré sú neúplné alebo nie je zrejmá ich pravdivosť, bude uchádzač vyzvaný na ich vysvetlenie, poprípade doplnenie údajov. Ak uchádzač vysvetlenie nepredloží, alebo nedoplní požadované doplňujúce dokumenty, bude z podlimitnej zákazky vylúčený.
2.7.Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodov 2.1. až 2.5. alebo budú neplatné podľa súťažných podkladov, bude z podlimitnej zákazky vylúčený.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: NEPOŽADUJE SA
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na realizáciu stavebných prác.
3.1.§34 ods. 1, písm. b)
zoznamom stavebných prác formulár 17-6-2 uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
3.1.1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia (podľa § 12 zákona 343/2015 Z.z.)
3.1.2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené- formulár 17-6-3
3.1.3.Minimálna požadovaná úroveň
3.1.3.1.Zoznam stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru v kumulatívnom objeme 2 000 000,- € bez DPH, z toho minimálne jedna zákazka musí byť v minimálnej hodnote 500 000,- € bez DPH. ( za stavby obdobného charakteru sa budú považovať komplexná výstavba alebo rekonštrukcie priemyselných hál, polyfunkčných alebo multifunkčných objektov)
3.1.3.2.Zoznam stavebných prác uchádzač vydokladuje referenciami, alebo potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác objednávateľom pri splnení podmienok podľa bodu 3.1.3.1. Zverejnené referencie postačuje doložiť linkom ich umiestnenia.
3.2.§34 ods. 1, písm. g)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy
3.2.1.oprávnenie stavbyvedúci kópia vydaného osvedčenia, alebo výpis z SKSI na odborne spôsobilú osobu, minimálne v rozsahu pozemné stavby
3.2.2.osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre elektrické zariadenia vhodné pre realizáciu prác, minimálne oprávnenie podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §22 v rozsahu Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V, trieda objektu A bez nebezpečenstva výbuchu.
3.2.3.požadované údaje o vzdelaní v bodoch 3.2.1. až 3.2.2. môžu byť nahradené ekvivalentným dokumentom vydávaným príslušným orgánom členského štátu.
3.3.§34 ods. 1, písm. h)
3.3.1.uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy doloží sa certifikátom systému EMAS v oblasti stavebníctva.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 4.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami podľa bodu 3.2. a 3.3, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

5.§114
Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením formulár 17-6-4 alebo formulárom JED, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Neodporúča sa predloženie čestného vyhlásenia alebo formulára JED v kombinácii s dôkazmi o splnení niektorých podmienok účasti, ktoré sú uvedené v predkladanom vyhlásení alebo JED.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Realizácia zákazky je podmienená podpísaním zmluvy o NFP s verejným obstarávateľom.
Zákazka sa bude realizovať v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: jednoetapová s pohyblivým koncom etapy, maximálna lehota na vloženie ponuky 30 minút, lehota na vkladanie sa predlžuje o ďalšie 2 min. od prijatia nasledujúcej najnižšej ponuky.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.02.2022 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 16.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.02.2022 14:00
Miesto: elektronický systém EVO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V nadväznosti na použitie elektronickej aukcie je sprístupnenie ponúk a vyhodnotenie ponúk neverejné a záznam z otvárania ponúk sa nezverejňuje.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
31.1.Verejný obstarávateľ umožní trvalý prístup k súťažným podkladom v systéme EVO, ktorý je súčasťou profilu dňom zverejnenia výzvy vo vestníku UVO.
31.2.Zákazku si záujemca sprístupní po prihlásení do privátnej zóny. Komunikácia v zákazke prebieha povinne elektronicky.
31.3.Portál na predkladanie ponúk je prístupný pre záujemcov do lehoty na predkladanie ponúk. Pre záujemcov sa odporúča, aby sa zoznámili so súťažnými podkladmi v takom časovom horizonte, ktorý im zabezpečí dostatočný časový priestor na vypracovanie ponúk, a aby si tým, v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania, vytvorili aj dostatočný časový priestor na jeho použitie.
31.4.V prípade uplatnenia revíznych postupov v procese verejného obstarávania si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo prijať zmluvu v predĺženej lehote viazanosti, o ktorej budú uchádzači informovaní.
31.5.Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa verejne nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. Kompletné ponuky sú privátne prístupné len pre kontrolný orgán.
31.6.Z dôvodu, že predmet plnenia zmluvy je financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť' výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:
a)Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby
b)Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
c)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
d)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
e)Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Európskeho spoločenstva.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.01.2022