Vybavenie interiérom novozrekonštruovaného študentského domova Horský park, Prokopa Veľkého 41 – záverečná 7. etapa rekonštrukcie Prokopa Veľkého č. 41, Bratislava

  Zadávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
48.400,38 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.01.2022
  Dátum zverejnenia:
14.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ekonomická univerzita v Bratislave
IČO: 00399957
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Národová
Telefón: +421 267295147
Email: anna.narodova@euba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.euba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybavenie interiérom novozrekonštruovaného študentského domova Horský park, Prokopa Veľkého 41 – záverečná 7. etapa rekonštrukcie Prokopa Veľkého č. 41, Bratislava
II.1.2) Hlavný kód CPV
39000000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia pre Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, 817 07 Bratislava podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
Ing. arch. Petrom Žalmanom, CSc.
Predmet zákazky pozostáva z výroby, obstarania jednotlivých položiek špecifikácie stanovenej výkazom výmer projektu podľa jeho výkresovej a textovej časti, ich dopravy na miesto realizácie do jednotlivých miestností objektu
Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, 817 07 Bratislava a montáže.
Podrobne uvedené v zadaní zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
48 400,38 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO verzia 18.0 na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436341.
Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal
záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie
systému EVO.

Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu je uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty436341, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese : https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované
a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo
video návodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo/videonavody-5f9.html.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO") prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.01.2022