Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol

  Zadávateľ:
Obec Údol
  Predpokladaná hodnota:
402.908,73 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.02.2022 09:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2022
  Dátum zverejnenia:
14.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Údol
IČO: 00330221
Údol 2 , 06545 Údol
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kravec
Telefón: +421 902738152
Email: obecudol@obecudol.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6197
Hlavná adresa(URL): https://www.obecudol.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
TANOT s.r.o.
IČO: 50778200
Komenského 48/44 , 09431 Hanušovce nad Topľou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Bernacký
Telefón: +421 948926308
Email: bernacky.obstaravanie@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol
Referenčné číslo: 1/2022 - SP (ERANET)
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol je realizácia stavebných prác v súlade s vypracovaným stavebnotechnickým riešením a požiadavkami vyhlasovateľa súťaže. Projekt rieši stavebné úpravy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol v súvislosti so zákonom č. 555/2005 Z. z. O energetickej hospodárnosti budov a s tým súvisia tepelnotechnické a technické požiadavky na budovu.
Stavba je členená na objekty:
SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA
01 ARCHIKTEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
01.1 ZATEPLENIE FASÁDY
01.2 ZATEPLENIE STRECHY
01.3 VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
01.4 ODVODNENIE STAVBY
01.5 BEZBARIERIZÁCIA
01.6 DOPLNKOVÉ A VYVOLANÉ STAVEBNÉ PRÁCE
02 ZDRAVOTECHNIKA
03 ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A BLESKOZVOD
04 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
05 VYKUROVANIE
06 VZDUCHOTECHNIKA
07 MERANIE A REGULÁCIA
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie, ...) sú obsiahnuté v Zmluve o dielo, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním ponuky podrobne preštudovať.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
402 908,73 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Údol, Údol č. 55, k. ú. Údol, číslo parcely C-KN 311, okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia charakteristika celého predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti D. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
402 908,73 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky plánuje verejný obstarávateľ financovať formou dotácie zo štátnych alebo európskych zdrojov, príp. inou formou financovania a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať predmet zákazky len v prípade poskytnutia a získania dotácie na predmet zákazky.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Na preukázanie osobného postavenia sa v súlade s § 112 ods. 4 písm. a) ZVO vyžaduje:
a) predloženie dokladu o oprávnení vykonávať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO,
b) čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom,
b) v súlade s § 114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením,
c) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 112 ods. 4 písm. a) ZVO, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO platí, že uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike nie je povinný tento doklad predkladať vo svojej ponuke z dôvodu, že verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci a preto si jej splnenie uchádzačom alebo záujemcom vie overiť aj na portáli OverSi.gov.sk: https://stopbyrokracii.sk/, príp. v Obchodnom registri SR alebo Živnostenskom registri SR na: http://orsr.sk/, https://www.zrsr.sk/ a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html a nepredloženie týchto dokladov nie je možné sankcionovať vylúčením uchádzača/hospodárskeho subjektu.

V prípade vyplnenia JED hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Za účelom preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO uchádzači predložia:
1) podľa § 34 ods. 1 písm. b): Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2) podľa § 34 ods. 1 písm. g): Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
Ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač predloží potvrdenie/potvrdenia o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru (pozemná stavba novostavba alebo rekonštrukcia), pričom uskutočnené stavebné práce budú kumulatívne minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky (402 908,73 EUR bez DPH).

Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam stavebných prác obsahoval minimálne:
- názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
- zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia stavebných prác,
- zmluvnú cenu za uskutočnenie stavebných prác bez DPH celkom za požadované obdobie,
- kontaktné údaje odberateľa prostredníctvom, ktorých je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
- názov, sídlo odberateľa a potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác.
Ak uchádzač nemá k dispozícii potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác, je potrebné predložiť vyhlásenie uchádzača o uskutočnení stavebných prác doplnený dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah.

Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ odporúča uviesť ich v zozname svojich referencií s poznámkou ÚVO. Ak z referencie ÚVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti.

Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

Bližšie informácie sú z dôvodu obmedzenosti počtu znakov uvedené v súťažných podkladoch.

k § 34 ods. 1 písm. g):
Uchádzač preukáže, že disponuje aspoň 1 (jedným) stavbyvedúcim v odbore pozemných stavieb.
Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby.
Stavbyvedúci musí mať najmenej 3-ročnú odbornú prax stavbyvedúceho pre pozemné stavby.

Verejný obstarávateľ požaduje ako dôkaz predložiť tieto doklady:
- Doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby, rovnako originál alebo úradne osvedčená fotokópia.
- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti. Predložený profesijný životopis musí obsahovať: meno a priezvisko, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odbornej skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ), ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi.
Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad, resp. ekvivalentný doklad vydaný príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, v ktorom má uchádzač sídlo, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti.

Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

Bližšie informácie sú z dôvodu obmedzenosti počtu znakov uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2022 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2022 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa zrealizuje nasledovným spôsobom: Online.
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Upozorňujeme na funkcionalitu otvárania ponúk priamo v systéme ERANET, ktorá umožňuje
sledovanie otvárania ponúk v reálnom čase pre každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie
ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V prípade zmeny situácie (COVID-19) a následného umožnenia otvárania ponúk štandardným spôsobom (prezenčne), verejný obstarávateľ v dostatočnom časovom predstihu informuje záujemcov / uchádzačov prostredníctvom el. nástroja, v ktorom sa realizuje verejné obstarávanie a prostredníctvom korigenda. Všetky informácie súvisiace s otváraním ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení
zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese:
https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/924).

2. Zadávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení
doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si
prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
a) OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
b) Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
c) Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

5. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu /
uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

6. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 112 ods. 6 a § 55 ods. 1 ZVO, t.j. vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk (super reverzný postup). V súlade s § 55 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

7. Zábezpeka sa vyžaduje. Výška zábezpeky je 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc eur). Ostatné detailné
informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Predmetné verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani medzi obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

11. Ďalšie podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené obsahom súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2022