Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
205.936,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.02.2022 12:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2022
  Dátum zverejnenia:
13.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Daniš
Telefón: +421 376502270
Fax: +421 376511931
Email: Miroslav.Danis@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.josephine.probiz.com
Hlavná adresa(URL): http://www.nitra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského
Referenčné číslo: 1/2022/MD
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Navrhované riešenie podľa Prílohy súťažných podkladov a výzvy na predkladanie ponúk č. 4 PD zadanie:
1.Zateplenie obvodového plášťa;
2.Navrhované skladby zateplenia:
Fasáda F1 (EPS hr.180mm);
Fasáda F2 (MV hr.180mm);
Fasáda F3 (XPS hr.140mm);
Fasáda F4 (XPS hr.180mm);
Fasáda F5 (XPS hr.180mm);
Ostenie F6 (EPS hr.30mm);
Pergola F7 (MV hr.50mm);
Pergola F8 (EPS hr.50mm);
3.Výmena sklobetónu;
4.Výmena klampiarskych výrobkov;
5.Úprava zámočníckych výrobkov;
6.Úprava prístrešku;
7.Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov;
8.Elektroinštalácia a bleskozvod.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
205 936,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ZUŠ Jozefa Rosinského, Vajanského 1551/1, Nitra, kat. úz. Nitra, parc. č.: 2174, 2175/1
II.2.4) Opis obstarávania
Navrhované riešenie podľa Prílohy súťažných podkladov a výzvy na predkladanie ponúk č. 4 PD zadanie:
1.Zateplenie obvodového plášťa;
2.Navrhované skladby zateplenia:
Fasáda F1 (EPS hr.180mm);
Fasáda F2 (MV hr.180mm);
Fasáda F3 (XPS hr.140mm);
Fasáda F4 (XPS hr.180mm);
Fasáda F5 (XPS hr.180mm);
Ostenie F6 (EPS hr.30mm);
Pergola F7 (MV hr.50mm);
Pergola F8 (EPS hr.50mm);
3.Výmena sklobetónu;
4.Výmena klampiarskych výrobkov;
5.Úprava zámočníckych výrobkov;
6.Úprava prístrešku;
7.Sanácia a realizácia nových odkvapových chodníkov;
8.Elektroinštalácia a bleskozvod.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
205 936,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310040BVL4
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce ako je predmet zákazky.
Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým
dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.
Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením (Príloha k výzve č. 2).
V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:

Bod 1.) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
1.) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je Zoznam uskutočnených prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania,
2.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet kompletne celej zákazky, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie stavebných prác na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote.

Bod 1.
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil minimálne tri stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky v min. hodnote každej po 30 000.- EUR bez DPH. V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ umožňuje dodať Zoznam uskutočnených prác spoločne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.02.2022 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.02.2022 14:00
Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
- Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu.
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádza konkrétny typ výrobku, výrobca, výrobný postup, značka, patent,
krajina alebo miesto pôvodu alebo výroby možno predložiť aj ekvivalent v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o
VO.
- Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ bude predmetom administratívnej
finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného RO a/alebo SO pod RO. Schválenie postupu
verejného obstarávania príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2022