Medzibrodie nad Oravou - lokalita Klin. Rozšírenie splaškovej kanalizácie.

  Zadávateľ:
Obec Medzibrodie nad Oravou
  Predpokladaná hodnota:
631.056,59 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.02.2022 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2022
  Dátum zverejnenia:
13.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Medzibrodie nad Oravou
IČO: 00314650
Medzibrodie nad Oravou 122, 02601 Medzibrodie nad Oravou
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Janota
Telefón: +421 435893309
Fax: +421 435893309
Email: tenderservis.sro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.evoservis.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Medzibrodie nad Oravou - lokalita Klin. Rozšírenie splaškovej kanalizácie.
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232424-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Účelom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie pre nové a existujúce rodinné domy v obci Medzibrodie nad Oravou - lokalita Klin. Splaškové vody z riešenej lokality budú odvádzané gravitačne stokami A, B, B1 a C do existujúcej splaškovej kanalizácie PVC DN300 v obci.
Na potrubí sa budú osadzované odbočky DN300/160-45° pre domové kanalizačné prípojky, ktoré budú súčasťou riešenia PD, miesta napojenia prípojok a osadzovanie odbočiek budú realizované počas výstavby splaškovej kanalizácie za spolupráce občanov, investora a dodávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
631 056,59 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
katastrálne územie verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
Odvedenie výhradne splaškových vôd z plánovaných rodinných domov je navrhnuté gravitačnou kanalizáciou.
Hlavná stoka A celkovej dĺžky 292 m z PP SN10 - DN/OD 315 bude napojená do existujúcej šachty splaškovej kanalizácie z PVC DN 300 v obci.
Trasa novej stoky A križuje miestnu asfaltovú cestu, pokračuje rastlým terénom až po km 0,127, kde kanalizácia križuje trať ŽSR Kraľovany-Trstená v km 23,997. Potrubie kanalizácie z PP SN/OD 315 bude uložené v mieste križovania v pretlačených oceľových chráničkách DN500/20 a DN700/20 dĺžky 20m.
Trasa stoky A následne pokračuje rastlým terénom v pozemkoch určených pre budúcu výstavbu miestnej komunikácie. Stoka končí šachtou Š8 v km 0,292.
Stoka B začína napojením na stoku A v šachte Š5. Trasa novej stoky prebieha asfaltovou cestou, rigolom popri ceste, následne poľnou cestou a rastlým terénom v pozemkoch určených pre budúcu výstavbu miestnych komunikácií. Stoka B končí šachtou Š33 v km 0,639 na konci predpokladanej zástavby. Stoka B1 začína napojením na stoku B v šachte Š5. Trasa novej stoky prebieha po cele dĺžke rastlým terénom v pozemkoch určených pre budúcu výstavbu miestnych komunikácií. Stoka B končí sachtou Š36 v km 0,135 na konci predpokladanej zástavby.
Stoka C začína napojením na stoku A v šachte Š5. Trasa novej stoky prebieha po celej dĺžke okrajom asfaltovej cesty. Stoka C končí šachtou Š39 v km 0,125.
Gravitačné stoky splaškovej kanalizácie sú navrhované z potrubia PP SN10.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
631 056,59 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ má záujem stavbu spolufinancovať zo schválených finančných prostriedkov z Enviromentáleho fondu, príp. iných finančných schém. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po úspešnosti podaného projektu a schválení zdrojov financovania a kladnom výsledku kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), preukazuje ich spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO.
2. Uchádzač môže predbežne nahradiť dokumenty, ktorými preukazuje podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO.
3. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, verejný
obstarávateľ si tento zápis overí v súlade s § 152 ods. 4 ZVO.
4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
5. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť:

1. podľa §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa §34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: uchádzač predloží min. 1 referenciu v hodnote min. 600.000 EUR bez DPH o realizácii zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Uchádzač musí preukázať že realizoval stavebné práce, ktorých predmetom je realizácia kanalizačných potrubí.

K bodu 2: uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho, t.j. musí mať osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné zameranie inžinierske stavby - splnomocňujúce na vykonanie vybraných činnosti vo výstavbe alebo ekvivalentom vydaným a akceptovaným v členských krajinách EÚ a Švajčiarskej konfederácii. Spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky uchádzač preukáže fotokópiou autorizačného osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač ďalej predloží za stavbyvedúceho odborný životopis alebo ekvivalentný doklad, z ktorého bude zrejmá odborná prax danej osoby a disponibilita stavbyvedúceho.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Technické požiadavky nemajú za cieľ odvolávať sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ,
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, aby tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých
uchádzačov, ale sú uvedené len preto, aby bolo možné opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne. Pri
všetkých takýchto odkazoch platí, že uchádzač môže ponúknuť použitie i iných, kvalitatívne a technicky rovnakých
riešení s kvalitatívne rovnakými alebo lepšími parametrami.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.02.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.02.2022 11:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa - obecný úrad.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na sprístupnení ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ vykonáva verejné obstarávanie elektronicky v informačnom systéme elektronického verejného
obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný sa zaregistruje do elektronického nástroja EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Registrovaní uchádzači v systéme EVOSERVIS použijú svoj prístupový kód.

Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a
príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie bude záujemca
komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie. Uchádzač svoju ponuku predkladá elektronicky, vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch na predmet zákazky.

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Uvedené verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2022