Digitálne služby v oblasti marketingu na sociálnych sieťach a v automatizovaných platformách

  Zadávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
69.620,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.01.2022
  Dátum zverejnenia:
13.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
IČO: 35937874
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Latáková
Telefón: +421 220824126
Email: obstaravanie@vszp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9262
Hlavná adresa(URL): http://www.vszp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Digitálne služby v oblasti marketingu na sociálnych sieťach a v automatizovaných platformách
Referenčné číslo: 4/2022/KL
II.1.2) Hlavný kód CPV
79341200-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania a úlohou poskytovateľa je zabezpečovanie služieb nákupu a administrácie online reklamy v online prostredí, efektívne rozdeľovanie zvereného rozpočtu do online kampaní podľa stanovených cieľov a pokynov VšZP. Poskytovateľ zabezpečí pre VšZP služby nákupu a administrácie online reklamy v automatizovaných platformách Facebook, Instagram, Google Ads, YouTube na základe schválených mediaplánov a objednávok v tomto rozsahu. Bližšia špecifikácia zákazky, ako i požadovaný obsah, rozsah a forma je uvedená v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky vo výzve na predloženie ponuky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
69 620,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.01.2022 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2022