Novostavba materskej školy - Kameňany

  Zadávateľ:
Obec Kameňany
  Predpokladaná hodnota:
430.943,49 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.02.2022 12:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2022
  Dátum zverejnenia:
13.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kameňany
IČO: 00328367
Kameňany 6, 04962 Kameňany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Tomíková
Telefón: +421 910716470
Email: tomikova@torvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.obec-kamenany.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6027
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
TORVO SK, s.r.o.
IČO: 51910489
Trojičné námestie 8, P.O. Box 12 , 82011 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Tomíková
Telefón: +421 910716470
Email: tomikova@torvo.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.obec-kamenany.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6027
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba materskej školy - Kameňany
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia novostavby materskej školy. Kapacita materskej školy je 60 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Škôlka je dvojpodlažná murovaná budova s kuchyňou a výdajom stravy. Príprava stravy je vo vlastnej kuchyne navrhnutá do prízemia budovy. Na prízemí sa nachádza jedna trieda a kuchyňa s príslušenstvom a plynová kotolňa na poschodí sa nachádzajú dve triedy ku každej triede patrí šatňa, herňa, hygienické zariadenie, výdajňa stravy, sklad hračiek a miestnosť pre personál.
Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
430 943,49 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kameňany, , Parc. č. 84, SR
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia novostavby materskej školy. Kapacita materskej školy je 60 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Škôlka je dvojpodlažná murovaná budova s kuchyňou a výdajom stravy. Príprava stravy je vo vlastnej kuchyne navrhnutá do prízemia budovy. Na prízemí sa nachádza jedna trieda a kuchyňa s príslušenstvom a plynová kotolňa na poschodí sa nachádzajú dve triedy ku každej triede patrí šatňa, herňa, hygienické zariadenie, výdajňa stravy, sklad hračiek a miestnosť pre personál.
Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Celková cena za celý predmet zákazky na zhotovenie stavby vyjadrená v eurách s DPH, aukčné kritérium
Relatívna váha: 70
Názov: Lehota výstavby vyjadrená v celých pracovných dňoch, neaukčné kritérium
Relatívna váha: 30

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
430 943,49 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC612-2019-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná z Operačného programu Ľudské zdroje, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2, Ministerstvom vnútra SR a finančných prostriedkov obce.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo spôsobom podľa § 152 ZVO. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje VO:
1.1Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 ZVO nasledovnými dokladmi:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Soc. poisť. nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
1.2Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do ZHS v súlade s § 152 ZVO.
1.3 a 1.4 odkaz na § 32 ods. 4 a 5 ZVO
1.5Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo VO týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 32 ZVO, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.6VO bude pri vyhodnotení podmienok účasti osobného postavenia uchádzača postupovať podľa § 40 ZVO.
1.7V súlade s ustanovením § 113 ods. 2 písm. c) ZVO, VO poskytuje informáciu o dokladoch, ktoré sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá takto: záujemca/uchádzač nepredkladá doklady, ak je zapísaný v ZHS na UVO, predkladá čestné vyhlásenie podľa podľa § 114 ods. 1 zákona, záujemca/uchádzač, ktorý nemá platný zápis v ZHS je povinný predložiť doklady alebo ich môže predbežne nahradiť podľa bodu 1.8, nakoľko VO si nemá ako overiť splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 a ods. 2 ZVO, záujemca/uchádzač, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky (a zdravotné poisťovne), nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) ZVO a nepredloženie týchto dokladov nie je možné sankcionovať vylúčením záujemcu/uchádzač/hospodárskeho subjektu. Aj záujemca/uchádzač v takomto prípade nepredloží doklad podľa § 32 ods.2 písm. a) ZVO u fyzických osôb, je povinný na účely preukázania splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie elektronického výpisu z registra trestov od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky týchto fyzických osôb.
1.8Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia všetkých podmienok účasti JED podľa § 39 zákona (vyplnením všetkých častí JED pre splnenie podmienok účasti, VO nebude postačovať len vyplniť čl. IV JED globálny údaj alfa pre všetky podmienky účasti) alebo ČV podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré ČV nahradil. Uchádzač môže v ČV uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré VO predložil v inom VO a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije ČV, VO môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu VO postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. VO postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak ČV obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch (v oddieli A.2, v časti 16 Vyhodnotenie a obsah
ponuky, bod 16.8. a ďalších častiach SP) nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
Minimálna požadovaná úroveň finančného a ekonomického postavenia:
Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate súhrnne vo výške 800.000,00,- EUR alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzač preukazuje prehľadom o celkovom obrate. Pokiaľ je uchádzač vedený na www.registeruz.sk - stačí uviesť odkaz.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia všetkých podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní (vyplnením všetkých častí formuláru JED pre splnenie podmienok účasti, verejnému obstarávateľovi nebude postačovať len vyplniť čl. IV JED globálny alfa údaj pre všetky podmienky účasti) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
§ 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby , údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač VO preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.
Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia všetkých podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní (vyplnením všetkých častí formuláru JED pre splnenie podmienok účasti, verejnému obstarávateľovi nebude postačovať len vyplniť čl. IV JED globálny alfa údaj pre všetky podmienky účasti) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky na pozemné stavby za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania súhrnne vo výške min. 400 000,00 EUR bez DPH.
Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnenia stavebných prác s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu bez DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť.
K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka.
V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, resp. zákazku, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. uskutočnenie stavebných prác (zmluva/zákazky) začalo pred piatimi (5) rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), alebo zmluva/ zákazka, ktorej realizácia začala pred viac ako piatimi (5) rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť uskutočnenia stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom rozhodnom období. V prípade, ak uskutočnenia stavebných prác realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným, pričom finančný objem uvádza v EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.
§ 34 ods. 1 písm. g) Doklad preukazujúci, že uchádzač má k dispozícii osobu kľúčového experta, ktorý má osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho.
Kľúčový expert č.1 Stavbyvedúci min. 1 osoba s odborným zameraním pre pozemné stavby, ktorá predložení:
- Platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, resp. odborné osvedčenie so zameraním na pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle ekvivalentného právneho predpisu.
- vlastnoručne podpísaný životopis (resp. ekvivalentný doklad), z ktorého bude zrejmý priebeh zamestnaní odborne spôsobilej osoby stavbyvedúceho, a z ktorého bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi t.j. či bude poskytovať služby stavbyvedúceho v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu , alebo ako iná osoba.
Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch (v oddieli A.2, v časti 16 Vyhodnotenie a obsah
ponuky, bod 16.8. a ďalších častiach SP) nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.02.2022 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.02.2022 12:30
Miesto: Otváranie vykoná komisia elektronicky v systéme EVOservis
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné, nakoľko bude realizovaná elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
SP sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov http://www.evoservis.sk/torvo.
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o VO v platnom znení (ďalej len zákon o VO). VO vykonáva uvedené verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického VO obstarávateľskej organizácie TORVO SK,s.r.o., Bratislava - EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/torvo/. Každý záujemca/uchádzač sa zaregistruje do systému elektronic. verejného obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/torvo/. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie môže záujemca komunikovať s obstarávateľskou organizáciou priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikač. rozhranie. Komunikácia a výmena informácií medzi VO a uchádzačmi/záujemcom bude prebiehať elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO. VO sa bude realizovať elektronicky prostredníctvom certifik. elektron. nástroja EVOSERVIS dostupného na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/ resp. v profile verej. obstarávateľa na stránke UVO http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436323. Výzva, odovzdávanie podkladov a iná komunikácia medzi VO a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a bude rovnako dostupný každému záujemcovi/uchádzačovi.

SP budú poskytované v elektron. forme v systéme EVOservisu. Neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca
zaregistrovaním sa v systéme EVOservisu, ktoré je bezplatné, na stránke: https://www.evoservis.sk/torvo/. VO bude pri komunikácií zo záujemcami/uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania certif. elektronic. nástroja EVOSERVIS.

Všetky podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch a prislúchajúcej dokumentácii.

Ponuky uchádzačov sa predkladajú elektronickou formou v systéme EVOservisu. Informácie sú uvedené v SP.

VO uzavrie zmluvu len so subjektom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Lehota realizácie v pracovných dňoch je jedným z kritérií a konečná lehota realizácie bude určená z ponuky úspešného uchádzača.

VO vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 ZVO pre zabezpečenie viazanosti, ich ponuky zábezpeku vo výške 11000,00 EUR.

VO v zmysle § 2 ods. 5, písm. p) ZVO určuje osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúcich sa sociálneho hľadiska. Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 ZVO aplikuje: sociálny aspekt vrátane povinnosti zhotoviteľa stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby počas doby realizácie diela, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác a obsadí ich zamestnancami, ktorí spĺňajú kumulatívne nasledovné predpoklady: a)patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň, b)sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby
Osobitné podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo, bod 16. Osobitné podmienky plnenia zmluvy sociálne hľadisko.

V predmetnom VO sa uplatňuje podmienka podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2022