Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor

  Zadávateľ:
Obec Likavka
  Predpokladaná hodnota:
129.325,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.01.2022
  Dátum zverejnenia:
13.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Likavka
IČO: 00315362
Jánovčíkova 815, 03495 Likavka
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Takáč Markovičová
Telefón: +421 918763477
Email: markovicova@visions.cc
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4955
Hlavná adresa(URL): https://www.likavka.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Referenčné číslo: Technika/21
II.1.2) Hlavný kód CPV
16700000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor v obci Likavka
Celkové množstvo alebo rozsah:
1.Teleskopický manipulátor 1 ks
2.Vyklápací náves 1 ks
3.Traktorový príves s ramenovým nosičom 1 ks
4.Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 1 ks
5.Kontajner na bilogický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme 7m3 6 ks
6.Kontajner na drobný stavebný odpad otvorený so sklopným čelom v objeme 7m3 6 ks
7.Nádrž na použitý olej určená na zber a dočasné a bezpečné skladovanie použitého oleja s objemom 600l
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
129 325,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Teleskopický manipulátor
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34114000-9
42418500-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
Teleskopický manipulátor 1 ks
Zoznam a podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
47 416,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného
obstarávateľa. Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vyklápací náves
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34220000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
Vyklápací náves 1 ks
Zoznam a podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
17 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného
obstarávateľa. Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy.
Časť: 3
II.2.1) Názov
3.Traktorový príves s ramenovým nosičom
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34223300-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
Traktorový príves s ramenovým nosičom 1 ks
Zoznam a podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
37 491,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného
obstarávateľa. Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Nádoby a kontajnery
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34928480-6
44611410-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídlo verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
-Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 - 1 ks
-Kontajner na bilogický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme 7m3 - 6 ks
-Kontajner na drobný stavebný odpad otvorený so sklopným čelom v objeme 7m3 - 6 ks
-Nádrž na použitý olej určená na zber a dočasné a bezpečné skladovanie použitého oleja s objemom 600l - 3ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
26 916,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného
obstarávateľa. Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Požaduje sa predloženie všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO alebo zákon o verejnom obstarávaní), ktoré uchádzač preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Doklady podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky,
(2) Doklady podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľad o obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka,
(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.
(3) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
(4) Pre určenie výšky obratu sa pri prepočte cudzej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa bodu 1 - § 33 ods. 1 písm. a) Vyjadrením banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banke (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banky (bankám a/alebo pobočkám zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a že na účet uchádzača nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke a to za predchádzajúce tri roky až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky a/alebo pobočky zahraničnej banky resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti okrem exekučného príkazu, ktorý sa vzťahuje len na aktuálny stav.
Každé vyjadrenie musí byť aktuálne a vydané bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a nie staršie ako 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky. K vyjadreniu banky a/alebo pobočky zahraničnej banky verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia uchádzača, že má otvorené účty len v bankách a/alebo pobočkách zahraničných bánk, od ktorých predložil vyjadrenie. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Upozorňujeme uchádzača, že výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie niektorým z určených dokladov v tejto požiadavke, obstarávateľská organizácia môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie.

Podľa bodu 2 - § 33 ods. 1 písm. d) Uchádzač predloží na preukázanie obratu súhrnnú tabuľku o dosiahnutom obrate v predmete zákazky ku ktorému priloží Výkazy ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva), resp. ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača (ak má uchádzač sídlo/miesto podnikania mimo územia SR), najviac za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti
od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Doklady predloží uchádzač ako scany originálov potvrdených príslušným daňovým úradom, prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine sídla/miesta podnikania uchádzača, alebo ich úradne overené fotokópie. To neplatí v prípade ak má uchádzač zverejnené tieto doklady v Registri účtovných závierok (www.registeruz.sk), v tom prípade si ich verejný obstarávateľ overí z uvedeného
registra. Uchádzač musí týmto spôsobom preukázať súhrnný obrat za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti v minimálnej výške predpokladanej hodnoty zákazky uvedenú vo Výzve na predkladanie ponúk.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: (1)Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (Uvedená lehota je 36 mesiacov prechádzajúcich dátumu zverejnenia zákazky vo vestníku EU).

(2)Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.


(3) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. m) ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
1.vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
(4) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 3 uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa bodu 1) - § 34 ods. 1 písm. a) ZVO Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky musí preukázať v oblasti predmetu zákazky v minimálnej výške predpokladanej hodnoty zákazky pre príslušnú časť na ktorú uchádzač predkladá ponuku. V prípade ak predkladá ponuku na viac častí uvedená hodnota bude súčtom hodnôt jednotlivých častí.

Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie:
- certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní, vydaného nezávislou inštitúciou. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality, a ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.

Podľa bodu 3 - § 34 ods. 1 písm. m) Uchádzač predloží fotografie a opis predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu - postačia kópie, ktoré musia byť predložené v slovenskom, resp. českom jazyku:
- rozmerové skice jasne zobrazujúce rozmery ponúkaného tovaru
- údaje deklarujúce technické parametre s uvedením obchodného názvu ponúkaného zariadenia, resp. vybavenia, resp. typového označenia
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podrobné podmienky dodania predmetu sú uvedené v návrhu zmlúv, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Všetky potrebné informácie ku elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 11:00
Miesto: Visions s. r. o., Štefániková 23, 917 01 Trnava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1)Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ods. 1 ZVO vyžaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpekou. Pod zábezpekou sa v tomto prípade myslí poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa nasledovne:
Pre časť 1 vo výške 2 300,- EUR, pre časť 2 vo výške 800,- EUR, pre časť 3 vo výške 1 800,- EUR a pre časť 4 vo výške 1 300,- EUR.
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa §40 ods. 6 písm. g) ZVO.
3. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady
a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.
4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na
predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú
záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
5. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená
do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je
umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito spôsobmi
a)v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom
a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou
eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine, a to v
pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
b)nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na
kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému
Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára
aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému
Josephine, a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v
listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s
touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému Josephine v
Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk,
ktorý nájde v záložke Ponuky.
6. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej
zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný
obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.01.2022