Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2022

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
447.585,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.01.2022
  Dátum zverejnenia:
13.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová
Telefón: +421 290109617
Email: eva.sabova@uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2022
Referenčné číslo: 2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
79713000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnych a technických služieb pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Podrobnejšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16738/summary.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
447 585,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79710000-4
79715000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom poskytovania služieb je Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty a samostatne hospodáriace súčasti a
centrálne financované súčasti (bližšie definované v súťažných podkladoch).
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnych a technických služieb pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Podrobnejšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16738/summary.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
447 585,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 (predloženie dokladov) alebo podľa § 152 ods. 3 zákona (v rámci SR zápis Zoznamu hospodárskych subjektov).

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona (oprávnenie poskytovať službu) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač predloží skeny originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov požadovaných podľa tohto bodu oznámenia vo formáte pdf.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že momentálne nie je oprávnený používať údaje z informačných systémov verejnej správy, preto pri preukazovaní splnenia tejto podmienky účasti predkladaním dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť všetky doklady.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.
Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1:
Uchádzač preukáže úspešné realizácie služieb rovnakého alebo podobného charakteru, t. j. poskytovanie strážnych
služieb.
Vyššie uvedené požaduje verejný obstarávateľ preukázať za obdobie predchádzajúcich 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom hodnota týchto služieb bola kumulatívne v min. výške predpokladanej hodnoty zákazky.

V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto činností v EUR bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 14:00
Miesto: Univerzita Komenského v Bratislave, online otváranie ponúk prostredníctvom systému MS Teams. Viac v časti IV. súťažných podkladov - Otváranie a vyhodnotenie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady, vysvetlenie a/alebo doplnenie súťažných podkladov, ako aj akúkoľvek inú sprievodnú dokumentáciu v profile verejného obstarávateľa a v systéme JOSEPHINE tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

2. Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 112 ods. 6 zákona, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 10 000 eur. Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.01.2022