Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Sokoľ

  Zadávateľ:
Obec Sokoľ
  Predpokladaná hodnota:
438.512,81 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.02.2022 23:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.01.2022
  Dátum zverejnenia:
13.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Sokoľ
IČO: 00324752
Kostolianska 159/10 , 04431 Sokoľ
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Onderíkková Mikulíková
Telefón: +421 917461135
Email: mkbstav@mkbstav.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Sokoľ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Účel stavby je zlepšiť dopravné napojenie marginalizovanej rómskej komunity v rámci obce. Zlepšiť prístup k centru obce ktoré tvorí malé námestie a zlepšiť komfort dopravy pre marginalizovanú rómsku komunitu ktorá v lokalite prevažuje. Stávajúce komunikácie vykazujú početné poruchy akými sú výtlky, sieťové rozpady, vymyté krajnice a iné. Stavbou sa zjednotia šírky komunikácii v obci podľa územného plánu, štrkové komunikácie budú zrekonštruované na asfaltové čo zvýši životný štandard a komfort bývania marginalizovanej rómskej komunity ktorá v lokalite prevažuje. Rekonštrukcii priekop, žľabov a priepustov sa zlepší odvod dažďovej vody z komunikácii čo zvýši ochranu majetku pred výdatnými dažďami.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
438 512,81 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112730-1
45233120-6
45233125-1
45233142-6
45233320-8
45233220-7
45233340-4
45233260-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
miestne komunikácie v obci Sokoľ
II.2.4) Opis obstarávania
Účel stavby je zlepšiť dopravné napojenie marginalizovanej rómskej komunity v rámci obce. Zlepšiť prístup k centru obce ktoré tvorí malé námestie a zlepšiť komfort dopravy pre marginalizovanú rómsku komunitu ktorá v lokalite prevažuje. Stávajúce komunikácie vykazujú početné poruchy akými sú výtlky, sieťové rozpady, vymyté krajnice a iné. Stavbou sa zjednotia šírky komunikácii v obci podľa územného plánu, štrkové komunikácie budú zrekonštruované na asfaltové čo zvýši životný štandard a komfort bývania marginalizovanej rómskej komunity ktorá v lokalite prevažuje. Rekonštrukcii priekop, žľabov a priepustov sa zlepší odvod dažďovej vody z komunikácii čo zvýši ochranu majetku pred výdatnými dažďami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
438 512,81 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: výzva OPLZ-PO6-SC611-2021-2
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s ustanovením § 32 ods. 1. V súlade s § 38 ods.1 zákona o verejnom
obstarávaní sú podmienky zverejnené v Súťažných podkladoch dostupných na profile verejného obstarávateľa vo
verejnej zóne zákazky
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť doklady na preukázanie podmienok účasti
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v súlade s ustanovením § 33 zákona o verejnom obstarávaní
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky
účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. b), d), g) a j). V súlade s § 38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní sú podmienky zverejnené v Súťažných podkladoch dostupných na profile
verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1.Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač spĺňal požiadavku na Vzdialenosti obaľovacej súpravy od stavby podľa
Technicko kvalitatívne podmienky TKP 6/2019 pre Hutnené asfaltové zmesi vydané MDaV SR s účinnosťou od 20.12.2019, ktorá znie Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy pre zmesi AC, SMA a PA nesmie byť väčšia ako 60 km,
resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.
2.Dodávateľ je povinný k podpisu zmluvy predložiť doklad o právoplatnom zápise do Registra partnerov verejného
sektora.
3.Vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o VO a ustanoveniami §
8a antidiskriminačného zákona aplikuje sociálny aspekt uvedený zmluvných ustanoveniach, čim pri realizácii stavebných
prác zmluvne zaviaže úspešného uchádzača v právnom postavení zhotoviteľa stavebných prác realizovať dočasné
vyrovnávacie opatrenia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.02.2022 23:59
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2022 15:00
Miesto: Obecný úrad Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Presný opis podmienok je uvedený v súťažných podkladoch dostupných na profile verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a
video návodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-
5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil
verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne
prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia
písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
2) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok
účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie): Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená dostatočne vopred pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií
potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú
mu oznámi najneskôr 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť
doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO. Komunikovať s verejným obstarávateľom je možné po
prihlásení do systému IS EVO pomocou prístupových údajov záujemcu. Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými
prostriedkami v systéme IS EVO a v profile verejného obstarávateľa. Ponuky sa predkladajú elektronicky
prostredníctvom systému IS EVO. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3) Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne
v listinnej forme.
4) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu,
má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
5) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške:13 000,00 €. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.
6) V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm.
g).
7) Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, je obstarávaním
zameraným na sociálne aspekty.
8) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní .
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.01.2022