Stavebný dozor na stavbe „ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
2.002.728,13 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.02.2022 08:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.01.2022
  Dátum zverejnenia:
13.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Zvada
Telefón: +421 220293208
Email: zvada.tomas@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Hlavná adresa(URL): www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. b) vykonávajúci činnosť podľa § 9 ods. 6 ZVO; pre túto súťaž vystupuje ako verejný obstarávateľ. Dobrovoľne uplatnený prísnejší postup podľa ZVO.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby v železničnej doprave
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stavebný dozor na stavbe „ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“
Referenčné číslo: 27947/2021/O220
II.1.2) Hlavný kód CPV
71521000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
1. Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: Stavebný dozor na stavbe "ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa"

2. Ide o činnosť stavebného dozoru na stavbe "ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa (ďalej len "Dielo" alebo "stavba") podľa zmluvy na poskytnutie služby a v súlade so zmluvou o dielo na realizáciu stavby. Všeobecnými zmluvnými podmienkami zmluvy o dielo na realizáciu stavby sú "Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom" (FIDIC), prvé vydanie 1999, preložené (preklad 2008) Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE).

3. Dielo je z dôvodu rôznych zdrojov financovania rozdelené do dvoch Sekcií nasledovne:
Dielo: "ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR Čadca Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa"
Sekcia A: Čadca - Svrčinovec,
Sekcia B: Svrčinovec (mimo) - štátna hranica ČR/SR.

4. Stavba má charakter modernizácie dopravnej cesty. Ide o líniovú stavbu európskeho železničného koridoru. Ide o modernizáciu železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo). Železničná trať Žilina - Čadca je zaradená medzi tranzitné medzinárodné koridory na území SR ako súčasť PAN - európskeho koridoru č. VI. Žilina - Zwardoň - Gdynia a úsek Čadca - št. hranica ČR/SR je prepojením tohto koridoru s koridorom č. 3 v sieti ČD.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 002 728,13 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71541000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úsek: Čadca - štátna hranica ČR/SR
Zač. stavby: sžkm 281,598 (nžkm 279,435)
Kon. stavby: sžkm 286,535 (nžkm 284,339)
Kraj: Žilinský, Okres: Čadca, Katastrálne územie miest a obcí: Čadca, Svrčinovec
II.2.4) Opis obstarávania:
1. Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: Stavebný dozor na stavbe "ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa"

2. Ide o činnosť stavebného dozoru na stavbe "ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa" (ďalej len "Dielo" alebo "stavba") podľa zmluvy na poskytnutie služby a v súlade so zmluvou o dielo na realizáciu stavby. Všeobecnými zmluvnými podmienkami zmluvy o dielo na realizíciu stavby sú "Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom" (FIDIC), prvé vydanie 1999, preložené (preklad 2008) Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE).

3. Dielo je z dôvodu rôznych zdrojov financovania rozdelené do dvoch Sekcií nasledovne:
Dielo: "ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa"
Sekcia A: Čadca - Svrčinovec,
Sekcia B: Svrčinovec (mimo) - štátna hranica ČR/SR.

4. Stavba má charakter modernizácie dopravnej cesty. Ide o líniovú stavbu európskeho železničného koridoru. Ide o modernizáciu železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo). Železničná trať Žilina - Čadca je zaradená medzi tranzitné medzinárodné koridory na území SR ako súčasť PAN - európskeho koridoru č. VI. Žilina - Zwardoň - Gdynia a úsek Čadca - št. hranica ČR/SR je prepojením tohto koridoru s koridorom č. 3 v sieti ČD.

5. Poskytnutie služby sa bude zabezpečovať prostredníctvom kľúčových expertov a expertov/odborníkov. Poskytnúť službu je možné iba na základe oprávnenia - napr. osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavebný dozor podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov), pre autorizovaného geodeta napr. oprávnenie na výkon činnosti podľa zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, pre rozpočtára napr. certifikát Asociácie stavebných cenárov a pod. Poskytovať službu je možné aj na základe iných oprávnení v súlade so zákonom č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.

6. Vzhľadom k tomu, že časť stavby "ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa" sa bude realizovať na území Českej republiky, úspešný uchádzač a jeho jednotliví kľúčoví experti a experti/odborníci, sú povinní si zabezpečiť všetky doklady nevyhnutné na výkon príslušných činností na území Českej republiky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 002 728,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
31
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky by mal byť financovaný:
Sekcia A z fondu EÚ v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF) [(Projekt: "Upgrade of the Čadca - Svrčinovec zastávka (incl.) railway section")],
Sekcia B z OPII 2014 - 2020, Prioritná os 1 (Projekt: "ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec - štátna hranica SR/ČR").
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou počas lehoty viazanosti ponúk vo výške 100 000,00 (stotisíc) EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa a/alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača a/alebo
- poskytnutím poistenia záruky.
V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť bankovú záruku alebo ak sa rozhodne predložiť poistenie záruky podľa § 46 ods. 9 ZVO, verejný obstarávateľ požaduje doručenie originálu bankovej záruky alebo originálu poistenia záruky najneskôr v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v samostatnej uzatvorenej obálke s označením "Zábezpeka" a označením názvu reverznej verejnej súťaže a označením "Neotvárať". Ak banka umožňuje vydanie a akceptáciu bankovej záruky/poistenia záruky v elektronickom formáte dokumentu vydanom pomocou zaručenej konverzie, tak verejný obstarávateľ akceptuje aj takto vydanú bankovú záruku/poistenie záruky.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta poskytnutia služby, resp. uskutočnenia stavebných prác.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (§ 152 a nasl. ZVO) a má v zozname hospodárskych subjektov zapísané všetky údaje podľa § 32 ods. 1 ZVO, nemusí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazovať. Verejný obstarávateľ v takom prípade vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO spôsobom podľa § 152 ods. 4 a 5 ZVO. Verejný obstarávateľ umožňuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady podľa § 32 ods. 1 ZVO je povinný chýbajúce údaje preukázať verejnému obstarávateľovi:
-predložením príslušného dokladu podľa § 32 ods. 2 ZVO v ponuke alebo
-doplnením chýbajúceho údaju do zoznamu hospodárskych subjektov.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon proti byrokracii).

2. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED-e je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

K bodu III 1.2) tohto oznámenia uvádzame, že ekonomické a finančné postavenie požaduje verejný obstarávateľ preukázať v
zmysle § 33 ods. 1 písm. a) ZVO.
K bodu III 1.3) tohto oznámenia uvádzame, že technickú a odbornú spôsobilosť požaduje verejný obstarávateľ preukázať v
zmysle § 34 ods. 1 písm. a) a g) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.02.2022 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.02.2022 09:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční on-line sprístupnením v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V tejto verejnej súťaži sa postupuje v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (tzv. reverzná súťaž). Verejný obstarávateľ rozhodol, že po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu II.2.5) tohto oznámenia a zostavení poradia predložených ponúk, sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí
podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa § 40 ZVO.
2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom Verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.
3. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému
elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").
4. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.
5. Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z..
6. Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s
prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Prepočet bude uvedený na samostatnej strane listu, hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.
7. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JEDu a nemôže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u.
8. Po overení verejného obstarávania príslušnými kontrolnými orgánmi, ktoré doručia verejnému obstarávateľovi výsledky z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania boli zistené len také porušenia ZVO, ktoré nemajú vplyv na výsledok verejného obstarávania, že nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi prepismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 ZVO.
9. V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží dokument uvedený v bode 28.3. kapitoly A. súťažných podkladov najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa.
10. V bode II.2.7.) je uvedená doba 31 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia Zmluvy, ale odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, okrem prípadu, ak do okamihu nadobudnutia účinnosti Zmluvy nebolo Zhotoviteľovi odovzdané prvé stavenisko, pričom v takomto prípade sa Poskytovateľ zaväzuje začať poskytovať službu odo dňa odovzdania prvého staveniska Zhotoviteľovi (od ktorého začína plynúť lehota výstavby stavby).
11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.01.2022