Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja

  Zadávateľ:
Národné osvetové centrum
  Predpokladaná hodnota:
5.712.900,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.02.2022 08:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.01.2022
  Dátum zverejnenia:
13.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národné osvetové centrum
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00164615
Námestie SNP 12, 81234 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: osoba poverená VO
Telefón: +421 220471292
Email: vol@nocka.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.nocka.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja
Referenčné číslo: 1/NOC/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky ,,Zabezpečeniu servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja (IS CAIR), je servisná podpora a údržba IS CAIR na 4 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok (opcia) a implementácia zmien podľa a súťažných podkladov a zmluvných podmienok vrátane príloh.
Podrobný opis jednotlivých častí zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 712 900,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72250000-2
72260000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národné osvetové centrum, Nám SNP č.12, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky ,,Zabezpečeniu servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja (IS CAIR), je servisná podpora a údržba IS CAIR na 4 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok (opcia) a implementácia zmien podľa a súťažných podkladov a zmluvných podmienok vrátane príloh.
Podrobný opis jednotlivých častí zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH
Relatívna váha: 100
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 712 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Predmetom plnenia je servisná podpora a údržba IS CAIR na 4 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok (opcia) a implementácia zmien maximálne do 2 000 človekodní počas platnosti Zmluvy v súlade so ZMLUVOU O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU.

bod. 21.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto SLA Zmluvy na základe písomného oznámenia adresovaného Dodávateľovi uplatniť opciu a tým predĺžiť obdobie trvania SLA Zmluvy o jeden (1) rok. Písomné oznámenie o uplatnení opcie je povinný Objednávateľ doručiť Dodávateľovi najneskôr tri (3) kalendárne mesiace pre uplynutím tejto SLA Zmluvy.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Ich splnenie
preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods.
3 zákona.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi
a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri
vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname
hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo
potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Dodávateľ pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenej pri poskytovaní plnenia podľa tejto SLA Zmluvy uzatvorí poistnú zmluvu, čo preukazuje Objednávateľovi predložením platnej a účinnej poistnej zmluvy, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú konaním Dodávateľa v súvislosti s plnením podľa tejto SLA Zmluvy na poistnú sumu v minimálnom rozsahu ceny podľa tejto SLA Zmluvy. Nepredloženie poistnej zmluvy zakladá povinnosť Objednávateľa nepristúpiť k podpisu SLA Zmluvy. Zrušenie poistnej zmluvy bez jej nahradenia inou poistnou zmluvou počas platnosti a účinnosti SLA Zmluvy je podstatným porušením SLA Zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 186-482854
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.02.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.02.2022 08:10
Miesto: Verejný obstarávateľ sa v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 rozhodol využiť v systéme EVO ver. 18.0
funkcionalitu "on-line" sprístupnenie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Priebeh otvárania ponúk, okruh oprávnených osôb a rozsah sprístupňovaných informácií o predložených ponukách sa riadi príslušnou funkcionalitou EVO a zákonom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Toto obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému prevádzkovaného Úradom pre verejné
obstarávanie IS EVO (www.uvo.gov.sk). Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné
predkladanie žiadostí o účasť a ponúk je, aby záujemca dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie
potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady na základe žiadosti záujemcu.
2. Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO a v profile verejného obstarávateľa.
3. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v predmetnom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona.
4. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky. Výška zábezpeky je 200 000 EUR. Podrobnosti o zábezpeke
ponuky sú v súťažných podkladoch, bod 16.
5. Verejný obstarávateľ požaduje účasť na obhliadke IS CAIR z dôvodu oboznámenia sa so špecifickými okolnosťami poskytovania služby, vzájomných súvislostí/nadväzností pri plnení predmetu zákazky, dôležitých na vytvorenie si predstavy a správneho nastavenia nákladov na realizáciu predmetu plnenia a na správne vypracovanie ponuky. Podrobnosti o obhliadke sú v súťažných podkladoch, bod 10.
6. Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument (JED).
7. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií a zameraným na sociálne
aspekty.
8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.01.2022