Spotrebný materiál pre prípravu 68Ga označených rádiofarmák

  Zadávateľ:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
  Predpokladaná hodnota:
88.989,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.01.2022
  Dátum zverejnenia:
12.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
IČO: 35562340
Rastislavova 43, 04253 Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Michaela Hujdičová
Telefón: +421 556118333
Email: hujdicova@inmm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9124
Hlavná adresa(URL): http://www.inmm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Spotrebný materiál pre prípravu 68Ga označených rádiofarmák
Referenčné číslo: 27/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33000000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup a dodávka predmetu zmluvy: Spotrebný materiál pre prípravu 68Ga označených rádiofarmák. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
88 989,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33680000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny so sídlom Rastislavova 43, 042 53 Košice - mestská časť Juh
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nákup a dodávka predmetu zmluvy: Spotrebný materiál pre prípravu 68Ga označených rádiofarmák. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
88 989,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledujúce podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, dané ustanovením § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej "ZVO"):
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO (vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia).
Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Hospodársky subjekt môže podľa § 152 ods. 1 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Jednotný európsky dokument/čestné vyhlásenie. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument alebo čestným vyhlásením. Bližšie informácie viď bod 24 časti V. kapitoly A súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO. Verejný obstarávateľ aplikuje ustanovenie § 112 ods. 6 ZVO, z toho dôvodu sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční až po vyhodnotení ponúk. Bližšie informácie viď bod 25 časti V. kapitoly A a viď. kapitola C súťažných podkladov.
Ďalšie údaje o podmienkach účasti osobného postavenia sú uvedené v bode 23.1.1 časti V. kapitoly A súťažných podkladov.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 112 ods. 4 v spojení s §32 ods. 1 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 112 ods. 4 ZVO neurčil na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia doklady podľa § 33 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 112 ods. 4 ZVO neurčil na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti doklady podľa § 34 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ. Kritéria elektronickej aukcie ako aj všetky ďalšie potrebné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v bode 28 časti V. kapitoly A. súťažných podkladov a budú uvedené aj vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 10:00
Miesto: Dátum a čas: 25.01.2022 10:00
Miesto: Proces otvárania ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa, t. j. na adrese: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53 Košice - mestská časť Juh, v zasadacej miestnosti č. 256 na 1. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO do systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/). Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 ZVO v spojení s § 112 ods. 11 ZVO neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Všetky dokumenty k zákazke sú všeobecne verejné dostupné v profile verejného obstarávateľa v záložke "zákazky" na webovej stránke: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9124 a na stránke: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/16883/summary
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 26 časti V. kapitoly A súťažných podkladov.
Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť spôsobmi, uvedenými v bode 16.22 súťažných podkladov. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky a žiadosti. Bližšie informácie o komunikácii sú uvedené v časti II. kapitoly A súťažných podkladov.
Žiadosťou o účasť sa podľa § 2 ods.5 písm. j) ZVO rozumie písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov, ak ide o postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.
Žiadosť o účasť, resp. informáciu o prevzatí súťažných podkladov z profilu verejného obstarávateľa s uvedením dátumu prevzatia je záujemca povinný doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v lehote uvedenej v bode IV.2.2) tejto výzvy.
Žiadosť o účasť, resp. informácia o prevzatí súťažných podkladov z profilu verejného obstarávateľa musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu/žiadateľa (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno a priezvisko zodpovednej osoby, jej telefónne číslo a e-mail). Uvedené sa požaduje z dôvodu objektívneho stanovenia momentu prevzatia súťažných podkladov a s tým súvisiace určenie lehôt podľa ZVO. Ak záujemca uvedenú požiadavku nedodrží, verejný obstarávateľ bude zákonné lehoty počítať od momentu zverejnenia súťažných podkladov v profile verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov v súlade s ustanovením podľa § 46 ZVO o tom, že nevyžaduje od uchádzačov zloženie zábezpeky za účelom zabezpečenia viazanosti ich ponuky.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je verejným obstarávateľom organizovaná.
V zmysle § 112 ods. 6 ZVO sa verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. Bližšie informácie k vypracovaniu ponuky viď bod 16 časti III. kapitoly A súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.01.2022