Obecný úrad Nižný Klátov – Zvýšenie energetickej účinnosti

  Zadávateľ:
Obec Nižný Klátov
  Predpokladaná hodnota:
258.261,27 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.02.2022 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
11.01.2022
  Dátum zverejnenia:
12.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Nižný Klátov
IČO: 00324507
Hlavná 1, 04412 Nižný Klátov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Staníková, starostka obce
Telefón: +421 557296033
Email: obec.n.klatov@netkosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obecný úrad Nižný Klátov – Zvýšenie energetickej účinnosti
Referenčné číslo: 02/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu obce Nižný Klátov v rozsahu zodpovedajúcemu
predloženému výkazu výmer a k ním príslušnej projektovej dokumentácie a sprievodnej projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 3.1 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia stavby a 3.2 Výkazu výmer stavby (neocenený).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
258 261,27 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45211350-7
45262500-6
45443000-4
45260000-7
45261900-3
45321000-3
45315100-9
45331100-7
45331110-0
45421130-4
45432110-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Predmet zákazky sa bude realizovať v intraviláne obce Nižný Klátov, objekt budovy Obecného úradu v Nižnom Klátove,
Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov, parc.č.192
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu obce Nižný Klátov v rozsahu zodpovedajúcemu
predloženému výkazu výmer a k ním príslušnej projektovej dokumentácie a sprievodnej projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 3.1 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia stavby a 3.2 Výkazu výmer stavby (neocenený).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
258 261,27 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná z:
-vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa,
-finančných prostriedkov poskytovateľa dotácie Environmentálneho fondu, Zmluva č. E2165 08U02 o poskytnutí podpory o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len zmluva)
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a podľa § 112 ods. 4 ZoVO spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa
§ 32 ods. 2, písm. e) a f) ZoVO, alebo podľa § 152 ZoVO.
Podrobné informácie o stanovených Podmienkach účasti-Osobné postavenie sú stanovené v Súťažných podkladoch časť B, p.č. 1
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobné informácie o stanovených Podmienkach účasti-Finančné a ekonomické postavenie sú stanovené v Súťažných podkladoch časť B, p.č. 2
§ 33 ods. 1 písm. a) ZoVO
§ 33 ods. 1, písm. d) ZoVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného
postavenia uchádzača, sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného
obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez
obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobné informácie o stanovených Podmienkach účasti-Technická a odborná spôsobilosť sú stanovené v Súťažných podkladoch časť B, p.č. 3
§ 34 ods. 1 písm. b) ZoVO
§ 34 ods. 1 písm. d) ZoVO v nadväznosti na § 35 ZoVO
§ 34 ods. 1 písm. g) ZoVO
§ 34 ods. 1 písm. h) ZoVO v nadväznosti na § 36 ZoVO
§ 34 ods. 1 písm. j) ZoVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Dĺžka trvania zákazky lehota plnenia: 60 pracovných dní
Lehota plnenia predmetu zákazky začína plynúť nasledovným dňom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska. Určenie dĺžky trvania zákazky a lehoty plnenia predmetu zákazky s určením začiatku
jej plynutia je uvedené bližšie v súťažných podkladoch v Prílohe č. 4 Návrh Zmluvy o dielo
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2022 14:00
Miesto: pracovisko verejného obstarávateľa
Obec Nižný Klatov
Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov
Kancelária starostky
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ponuky sa budú otvárať elektronicky, prostredníctvom elektronického certifikovaného nástroja EN EVOSERVIS.
Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Podrobné informácie o oprávnených osobách zúčastnených na otváraní ponúk sú stanovené v
Súťažných podkladoch časť A 5, p.č.22
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu
protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.
Ďalšie podmienky sú uvedené v prílohe č.4 Zmluva o dielo, článok XII.
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti a vyžaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky, z
dôvodu že iba takto vie zabezpečiť hospodárnosť a efektívnosť plnenia a účel na ktorý je predmet zákazky určený.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.01.2022