Komunálne stroje a veľkokapacitné kontajnery

  Zadávateľ:
Obec Kotešová
  Predpokladaná hodnota:
206.115,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.01.2022 15:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.01.2022
  Dátum zverejnenia:
12.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kotešová
IČO: 00321389
Kotešová 325, 01361 Kotešová
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Peter Mozolík
Telefón: +421 415575843
Fax: +421 415575127
Email: ocukotesova@kotesova.info
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.kotesova.info/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
JK TINA s. r. o.
IČO: 46307192
02401 , 02401 Kysucké Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kubala
Telefón: +421 911311929
Email: info@jktina.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
§ 7 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Komunálne stroje a veľkokapacitné kontajnery
Referenčné číslo: 1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
16700000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodanie komunálnych strojov a veľkokapacitných kontajnerov pre obec Kotešová podľa požadovanej špecifikácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
206 115,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Komunálne stroje
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
43414000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kotešová zberný dvor
II.2.4) Opis obstarávania
Technická špecifikácia a množstvo zadefinované v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
189 345,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: V rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-021-72
Časť: 2
II.2.1) Názov
Veľkokapacitné kontajnery
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kotešová zberný dvor
II.2.4) Opis obstarávania
Technická špecifikácia a množstvo zadefinované v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
16 770,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: V rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-021-72
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti v zmysle § 112 ods. 4 písm. a) v rozsahu podľa § 32 ods. 1písm.e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti sa postupuje podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f).
Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, ak ide o
uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu.
Uchádzač preukáže podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. f) - t. j. čestným
vyhlásením.
Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa
ZVO.
Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie
týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
Doklady na preukázanie splnenie podmienok účasti osobného postavenia budú predložené ako kópie originálov alebo
úradne osvedčenej kópie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 11
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.01.2022 15:15
Miesto: V sídle spoločnosti JK TINA s. r .o., SNP 362, 02401 Kysucké Nové Mesto.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predložili ponuku účasť na otváraní (sprístupnení) elektronicky podaných ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Súťažné podklady sa nachádzajú na zriadenom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie na webovej adrese
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5422 , informatívny dokument a prílohy potrebné na
vypracovanie ponuky sa nachádzajú v elektronickom nástroji EVOSERVIS (ďalej len EN EVOSERVIS) na webovej adrese www.evoservis.sk/jktina/ .
2.EN EVOSERVIS zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby
(menom a heslom). EN EVOSERVIS na účely identifikácie a autentifikácie umožňuje aj použitie nástrojov podľa § 14 ods. 2 písm. a) - občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (elektronická identifikačná karta - EID).
3.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom - Jednotným európskym dokumentom, čestným vyhlásením.
4.Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania sa bude uskutočňovať podľa § 20 ods. 1 zákona o VO písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v slovenskom jazyku. Umožňuje sa komunikácia a výmena
informácií aj v českom jazyku.
5.Elektronický prostriedok na komunikáciu, výmenu informácií vrátane doručovania v procese verejného obstarávania je určený EN EVOSERVIS.
6.Komunikácia, výmena informácií vrátane doručovania medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom
bude prebiehať výhradne prostredníctvom komunikačného rozhrania EN EVOSERVIS.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.01.2022