MT vybavenie zberného dvora

  Zadávateľ:
Obec Mníchova Lehota
  Predpokladaná hodnota:
156.090,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.01.2022
  Dátum zverejnenia:
12.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Mníchova Lehota
IČO: 00311774
Mníchova Lehota 90, 91321 Mníchova Lehota
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Kováč
Telefón: +421 326486124
Fax: +421 326486178
Email: starosta@mnichovalehota.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
MT vybavenie zberného dvora
II.1.2) Hlavný kód CPV
16000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Nákup a dodávka technologického vybavenia pre triedené zložky KO. Zákazka je rozdelená na tri časti:
Časť 1 - Kolesový traktor 1 ks, Čelný nakladač montovaný na traktor 1 ks, Hákový traktorový nosič kontajnerov 1 ks,
Časť 2 - Kontajner 1 ks, Oceľový hákový kontajner 5 ks, Kontajner na skladovanie oleja 3 ks, Skladací skladovací kontajner 1 ks
Časť 3 - Štiepkovač drevnej hmoty 1 ks

Detailná technická špecifikácia je uvedená v samostatnej prílohe súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
156 090,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Traktor s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
43250000-0
34223000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Mníchova Lehota
II.2.4) Opis obstarávania
Kúpa a dodanie nasledovných zariadení: Kolesový traktor - 1ks, Čelný nakladač montovaný na traktor - 1ks, Hákový traktorový nosič kontajnerov - 1ks
Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
112 750,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Zberný dvor - Mníchova Lehota
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z výzvy OP KŽP výzva OPKZP-PO1-SC111-2021-72 v rámci predkladaného projektu s názvom: Zberný dvor - Mníchova Lehota
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kontajnery
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34928480-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Mníchova Lehota
II.2.4) Opis obstarávania
Kúpa a dodanie nasledovných zariadení: Kontajner 1 ks, Oceľový hákový kontajner 5 ks, Kontajner na skladovanie oleja 3 ks, Skladací skladovací kontajner 1 ks

Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
32 240,01 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Zberný dvor - Mníchova Lehota
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z výzvy OP KŽP výzva OPKZP-PO1-SC111-2021-72 v rámci predkladaného projektu s názvom: Zberný dvor - Mníchova Lehota
Časť: 3
II.2.1) Názov
Štiepkovač
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43414000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Mníchova Lehota
II.2.4) Opis obstarávania
Kúpa a dodanie Štiepkovača drevnej hmoty - 1ks
Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažnych podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
11 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Zberný dvor - Mníchova Lehota
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z výzvy OP KŽP výzva OPKZP-PO1-SC111-2021-72 v rámci predkladaného projektu s názvom: Zberný dvor - Mníchova Lehota
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa zúčastní uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp.
podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
V zmysle § 32 ods. 3 zákona uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) e), nakoľko verejný obstarávateľ má možnosť overiť si tieto doklady v informačných systémoch verejnej správy.

Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
V prípade, ak z technických alebo iných dôvodov nebude mať verejný obstarávateľ prístup k týmto IS verejnej správy, požiada uchádzača o predloženie dokladov.

Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného
obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienky účasti podľa: § 34 ods. 1 písm. a) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: je uvedená v prílohe č. 1 podmienky účasti súťažných podkladov.
Predmetná podmienka sa vzťahuje na každú časť predmetu zákazky samostatne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Pre každú časť predmetu zákazky bude použitá samostatná EA (v rámci systému EVO). Podrobné informácie k priebehu EA sú uvedené v SP.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2022 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2022 09:30
Miesto: Ponuky sa budú otvárať na adrese verejného obstarávateľa. Nakoľko bude použitá elektronická aukcia,
otváranie ponúk bude neverejné a to pre všetky časti predmetu zákazky.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií sa uskutočňuje v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní a teda výhradne
elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja systému EVO VER. 18.0. na
portáli www.uvo.gov.sk , ak nie je v súťažných podkladoch výslovne uvedené inak. Systém EVO VER. 18.0. je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia.
2. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu je uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme EVO a v profile verejného obstarávateľa vedenom na portáli ÚVO čím verejný obstarávateľ umožní
neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
3. Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
4. V prípade využitia subdodávateľov na plnenie predmetu zákazky verejný obstarávateľ v zmysle § 41 ods. 1 zákona vyžaduje, aby
a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
5. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný:
a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi. Tieto údaje sa stanú prílohou kúpnej zmluvy,
b) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o registri partnerov verejného sektora) (ak relevantné).
6. Podmienky účasti podľa tejto výzvy, bodu III.1.1) Osobné postavenie, a bodu III.1.3) Technická a odborná
spôsobilosť a spôsob ich preukazovania sú uvedené v súťažných podkladoch v Prílohe č. 1 Podmienky účasti.
Vzor Jednotného európskeho dokumentu je uvedený v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.01.2022