Nákup potravín VIA LUX 2022

  Zadávateľ:
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
07.02.2022 08:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.01.2022
  Dátum zverejnenia:
12.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00696854
Andraščíkova 2 , 04017 Košice - mestská časť Barca
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stela Beslerová, PhD.
Email: obsk@obsk.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1694
Hlavná adresa(URL): http://www.domov-barca.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Obstarávateľ SK, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46887423
Agátová 6 , 07501 Trebišov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stela Beslerová, PhD.
Telefón: +421 905642149
Email: obsk@obsk.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1694
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.obsk.eu
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. d) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup potravín VIA LUX 2022
Referenčné číslo: NDL/2022/VIALUX/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do dvoch častí:
Časť 1: Mrazené výrobky, mrazené ryby, hydina
Časť 2: Pekárske výrobky
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mrazené výrobky, mrazené ryby, hydina
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15896000-5
15220000-6
15331170-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
VIA LUX Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov , Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup hlboko zmrazených výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky predstavuje najmä: rôzne druhy mrazenej zeleniny, mrazené ryby, hotové jedlá a polotovary, mrazená hydina.

Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 15.03.2022
Dátum ukončenia: 20.08.2022
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Pekárske výrobky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15811000-6
15811100-7
15812100-4
15812120-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Via Lux Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup pekárenského tovaru, dodanie a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky predstavuje najmä: chlieb rôzneho druhu, pečivo rôzneho druhu, raňajkové pečivo. koláče, snedvič.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 15.03.2022
Dátum ukončenia: 20.08.2022
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1.predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní
1.2.v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
1.3.v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že nemá oprávnenie na použitie údajov z informačných systémov verejné správy, preto uchádzači v ponuke predkladajú požadované doklady.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Termín plnenia jednotlivých čiastkových dodávok tovaru pre jednotlivé časti sa požaduje
Časť 1: jeden krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 7.00 hod. do 9.00 hod
Časť 2: denne, okrem štátnych sviatkov v čase od 5.00 hod. do 6.00 hod.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.02.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.02.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://
josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V zmysle § 66 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.

4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

5.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná týmito spôsobmi:
a) v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný emailom
e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú minimálne štyri pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom

6. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v profile verejného obstarávateľa http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1694 čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

7.Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Rámcovej dohody predložil údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 28.5 SP.

Verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených, teda nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.01.2022