Nákup ovocia a zeleniny pre NsP v Bojniciach

  Zadávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
08.02.2022 08:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.01.2022
  Dátum zverejnenia:
12.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17335795
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Beslerová
Telefón: +421 905642149
Fax: +421 465430619
Email: ivetabeslerova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2154
Hlavná adresa(URL): http://www.hospital-bojnice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa § 7 ods.1 písm. d) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup ovocia a zeleniny pre NsP v Bojniciach
Referenčné číslo: NDL/2022/BOJ/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
03220000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup rôznych druhov ovocia a zeleniny k, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03221110-0
03221200-8
03221400-0
03221300-9
03222110-7
03222200-5
03222300-6
03212100-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup rôznych druhov ovocia a zeleniny, dodanie a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmetom sú koreňová zelenina, kapustovitá zelenina, bobuľová zelenina, zemiaky, rôzne druhy tropického a netropického ovocia, zemiaky, huby.
Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní
1.2 v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
1.3 v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní informuje uchádzačov, že z dôvodu že nemá oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači doklady je potrebné predložiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Plnenie jednotlivých čiastkových dodávok tovaru je požadovaný tri krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) od 6,00 hod. do 9,00 hod.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.02.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2022 10:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční v Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach a to online sprístupnením ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia / otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16816/summary, totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ realizoval nadlimitnú zákazku rozdelenú na 7 časti. V jednej z častí : Ovocie a zelenina nebola zákazka zadaná a predmet tejto časti tvorí predmet samostatnej nadlimitnej zákazky. So zreteľom na hospodárnosť a dosiahnutie cieľa verejného obstarávania je verejný obstarávateľ presvedčený, že jediným spôsobom, ktorým je možné tento cieľ a hospodárnosť dosiahnuť je predmet zákazky nedeliť ale zachovať ho v celistvom stave.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.01.2022