DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE VRÁTANE SÚVISIACICH SLUŽIEB

  Zadávateľ:
Psychiatrická liečebňa Sučany
  Predpokladaná hodnota:
60.906,99 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.01.2022
  Dátum zverejnenia:
11.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Psychiatrická liečebňa Sučany
IČO: 17335612
Hradiská 20, 03852 Sučany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Stanislav Čarský
Telefón: +421 903842840
Email: carsky.stanislav@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2137
Hlavná adresa(URL): https://www.plsucany.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE VRÁTANE SÚVISIACICH SLUŽIEB
Referenčné číslo: 01/2022/SC
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberného miesta verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
60 906,99 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65300000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a súvisiacich služieb (distribučné služby a prevzatie zodpovednosti za odchýlku).

Predpokladané množstvo dodávky elektrickej energie za zmluvné obdobie: 235 MWh

Napäťová úroveň : VN.
Rezervovaná kapacita : 110 kW, max. rezervovaná kapacita : 110 kW/400 A.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Minimálne zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
60 906,99 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Ak uchádzač nepredloží doklad podľa vyššie uvedeného bodu 1.2. písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Nakoľko však verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky vyššie požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

Zápis v zozname hospodárskych subjektov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou. V prípade, že výpis zo Zoznamu hospodárskych subjektov neobsahuje potvrdenie miestne príslušného colného úradu (nadobudnutie účinnosti od 01.12.2019), uchádzač je povinný toto potvrdenie predložiť.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 v nadväznosti na § 35 a § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 10:30
Miesto: Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany, zasadačka RPL na 1.poschodí
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača (osobou oprávnenou konať za uchádzača) alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Bližšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Poskytovanie vysvetlení, výmena informácií a komunikácia (ďalej aj komunikácia) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutoční elektronicky v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO verzia 18.0 (ďalej len EVO) (www.uvo.gov.sk). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní.

Súťažné podklady k tejto zákazke sú bez obmedzenia prístupné na http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436314.

Poznámka verejného obstarávateľa k preukazovaniu plnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov: Verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu je uchádzač povinný predložiť všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.01.2022