Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a servisnej činnosti na prvkoch fyzickej a objektovej bezpečnosti v objektoch VšZP 2022

  Zadávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
21.168,77 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
10.01.2022
  Dátum zverejnenia:
11.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
IČO: 35937874
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloslav Matonog
Telefón: +421 220824678
Email: obstaravanie@vszp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9262
Hlavná adresa(URL): https://www.vszp.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a servisnej činnosti na prvkoch fyzickej a objektovej bezpečnosti v objektoch VšZP 2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
71632000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len OP a OS) a servisnej činnosti na prvkoch fyzickej a objektovej bezpečnosti v objektoch VšZP 2022.
Ide o zariadenia (prvky) elektronickej zabezpečovacej signalizácie (ďalej len EZS), systému kontroly vstupu (ďalej len SKV), uzatvoreného televízneho okruhu (ďalej len PTV), elektrických častí mechanických zábran (ďalej len MZ) a tiesňových tlačidiel (ďalej len PA).
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk - Zmluva o vykonávaní odborných skúšok, prehliadok a funkčných skúšok na prvkoch fyzickej a objektovej bezpečnosti.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
21 168,77 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.01.2022 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Prístup k výzve na predkladanie ponúk a ku všetkým ostatným dokumentom zákazky, t.j. vysvetľovanie výzvy na
predkladanie ponúk, prípadne jej doplnenie je elektronicky cez systém Josephine umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
Ponuky sa budú predkladať elektronicky podľa § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk v systéme je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi: - v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) v systéme JOSEPHINE. V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. alebo - prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla.
Predmetné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
Výzva na predkladanie ponúk a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej
zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.01.2022