Technolo´gia na spracovanie konope

  Zadávateľ:
Tempesta s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
155.342,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.01.2022
  Dátum zverejnenia:
11.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Tempesta s.r.o.
IČO: 35965479
Jána Poničana 11, 84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: peter vodal
Telefón: +421 290574369
Email: peter.vodal@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436287
Hlavná adresa(URL): https://www.tempesta.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ods. 1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
poľnohospodárstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Technolo´gia na spracovanie konope
Referenčné číslo: TEMP_2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
16000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je vyrobna technologia. Zákazka sa delí na tri časti, resp. 3 technologicke celky, a to: Separacna linka, Lis na olej, Briketovaci lis. Podrobný opis jednotlivých zariadení je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
155 342,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, dve alebo všetky tri časti verejného obstarávania. Na každú časť verejného obstarávania bude uzatvorená samostatná kúpna zmluva.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Separačná lika
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Pčoliné 312, Pčoliné 067 35, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je vyrobna technologia. Zákazka sa delí na tri časti, resp. 3 technologicke celky, a to: Separacna linka, Lis na olej, Briketovaci lis. Podrobný opis jednotlivých zariadení je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
125 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 11
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 311000 - Operacny program Integrovana infrastruktura Názov projektu: Inovacia vyroby Tempesta s.r.o. v prepojeni na potreby cestovneho ruchu Kód žiadosti o NFP: NFP313030BAI2
Časť: 2
II.2.1) Názov
Lis na olej
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Pčoliné 312, Pčoliné 067 35, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je vyrobna technologia. Zákazka sa delí na tri časti, resp. 3 technologicke celky, a to: Separacna linka, Lis na olej, Briketovaci lis. Podrobný opis jednotlivých zariadení je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
13 592,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 11
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 311000 - Operacny program Integrovana infrastruktura Názov projektu: Inovacia vyroby Tempesta s.r.o. v prepojeni na potreby cestovneho ruchu Kód žiadosti o NFP: NFP313030BAI2
Časť: 3
II.2.1) Názov
Briketovací lis
Časť č.: 3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Pčoliné 312, Pčoliné 067 35, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je vyrobna technologia. Zákazka sa delí na tri časti, resp. 3 technologicke celky, a to: Separacna linka, Lis na olej, Briketovaci lis. Podrobný opis jednotlivých zariadení je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
15 850,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 11
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 311000 - Operacny program Integrovana infrastruktura Názov projektu: Inovacia vyroby Tempesta s.r.o. v prepojeni na potreby cestovneho ruchu Kód žiadosti o NFP: NFP313030BAI2
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), 4, 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom čestným vyhlásením alebo jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť globálny údaj.
1.4.Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Nepožaduje sa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 10:00
Miesto: Tempesta s.r.o., Jána Poničana 11, 841 07, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa bude realizovať v zmysla § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Na otváraní elektronických ponúk v systéme EVO sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.01.2022