Strojno - technologické vybavenie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Ilija

  Zadávateľ:
Obec Ilija
  Predpokladaná hodnota:
193.780,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.02.2022 14:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.01.2022
  Dátum zverejnenia:
11.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Ilija
IČO: 00320692
Ilija 150 , 96903 Ilija
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Božena Bačíková
Telefón: +421 903525023
Email: bozena.bacikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5368
Hlavná adresa(URL): http://www.obecilija.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec - verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1, písm. b)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Strojno - technologické vybavenie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Ilija
II.1.2) Hlavný kód CPV
42900000-5
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
FC01-8 - Na likvidáciu odpadu
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je kúpa nových tovarov - kolesového traktora s príslušenstvom, t. j. traktora s troma kompatibilnými zariadeniami (čelným nakladačom, návesom jednoosovým trojstranným sklápačom a štiepkovačom drevnej hmoty), nakladača - šmykom riadeného a kontajnerov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
193 780,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nový kolesový traktor s troma kompatibilnými zariadeniami
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
34390000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Ilija, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický samosprávny kraj, adresa verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
V prvej časti zákazky sú stroje a zariadenia - kolesový traktor s príslušenstvom: čelný nakladač, náves jednoosový trojstranný sklápač a štiepkovač drevnej hmoty. Technické parametre sú uvedené súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
136 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: 1. ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program: Kvalita životného prostredia, kód výzvy - OPKZP-PO1-SC111-2021-72
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaným tovarom/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/prijímateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Šmykom riadený nakladač
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144710-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Ilija, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický samosprávny kraj, adresa verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
V druhej časti je predmetom zákazky šmykom riadený nakladač. Technické parametre sú uvedené súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
51 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: 1. ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program: Kvalita životného prostredia, kód výzvy - OPKZP-PO1-SC111-2021-72
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaným tovarom/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/prijímateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kontajnery
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Ilija, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický samosprávny kraj, adresa verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
V tretej časti je predmetom zákazky kúpa štyroch kontajnerov. Parametre sú uvedené súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
5 280,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: 1. ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program: Kvalita životného prostredia, kód výzvy - OPKZP-PO1-SC111-2021-72
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaným tovarom/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/prijímateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Na preukázanie osobného postavenia verejný obstarávateľ v súlade s § 112 ods. 4
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej ZoVO) vyžaduje:
a) predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovary, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky podľa § 32 ods.2 písm.e)
b) čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods.2 písm.f)
Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
- v súlade s § 39 ZoVO jednotným európskym dokumentom,
- v súlade s § 114 ods. 1 ZoVO čestným vyhlásením,
- v súlade s §152 ZoVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, verejný
obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZoVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych
subjektov.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 112 ods. 4 písm. a) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa,
ktorého uvedie vo svojej ponuke.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 34 ods.1 písm. a) a v § 34 ods.1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Pre splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO uchádzač predkladá zoznam dodávok tovarov
za predchádzajúce tri roky (obdobie r. 2019 - 2022 počítaných spätne od vyhlásenia verejného obstarávania) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO. Uchádzač predkladá originál alebo úradne osvedčenú referenciu/referencie. V prípade, ak sú referencie zverejnené v registri referencii Úradu pre verejné obstarávanie, postačuje uviesť odkaz na tento register.
Pre 1. časť zákazky verejný obstarávateľ požaduje dokladovať uskutočnenie dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej hodnote minimálne 140 000,-Eur bez DPH za predchádzajúce 3 roky.
Pre 2. časť zákazky verejný obstarávateľ požaduje dokladovať uskutočnenie dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej hodnote minimálne 50 000,-Eur bez DPH za predchádzajúce 3 roky.
Pre 3. časť zákazky verejný obstarávateľ nepožaduje dokladovať uskutočnenie dodávok tovarov.
Odôvodnenie primeranosti podmienky: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky je nevyhnutné, aby mal uchádzač v oblasti, ktorej sa verejné obstarávanie týka, dostatočné skúsenosti. Zoznam dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky má garantovať skúsenosti a schopnosť splniť zákazku.
2. Pre splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) sa požaduje od uchádzača/uchádzačov predloženie technických opisov ponúkaných tovarov s uvedením názvu tovaru, jeho typového označenia, výrobcu, technických parametrov a fotografií predmetu zákazky napr. vo forme prospektov od výrobcu, technických listov a pod.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5 ZoVO: Podmienka účasti je primeraná, nakoľko bez uvedenia technického opisu, technických parametrov a fotografií nedokáže verejný obstarávateľ vyhodnotiť a posúdiť pravdivosť ponuky predloženej uchádzačom. Použitie podmienky účasti je primerané, pretože je uvedená v rozsahu stanovenom zákonom o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač v ponuke preukázať, že pri
plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.02.2022 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.02.2022 14:15
Miesto: Zasadačka obecného úradu, Ilija č. 150.
Otváranie ponúk bude verejné a zároveň v dôsledku opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 bude otváranie ponúk zabezpečené aj online, cez funkcionalitu systému ERANET. Ponuky budú otvorené automaticky, elektronicky, bez zásahu ľudského faktora v systéme ERANET so zobrazením na monitore pripojeného počítača z akéhokoľvek dostupného miesta.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk u verejného obstarávateľa sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači (resp. osoby splnomocnené uchádzačom na zastupovanie), teda tí, ktorí predložili ponuku. Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ZoVO. Ponuky otvorené online sa zobrazia uchádzačovi, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a má prístup k zákazke v systéme ERANET.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súlade s § 64 ods. 4 ZoVO je neobmedzený prístup k súťažným podkladom vo formáte pdf zabezpečený odo dňa publikovania Výzvy na predkladanie ponúk v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5368.
2. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania.Verejný
obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile
nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.
3. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému.
Zaregistrovaní záujemcovia budú informovaní o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie, verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú preto informovaní.
4. Pre potreby elektronickej komunikácie sa je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL.
5. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
- OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
- Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
- Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
6.Verejný obstarávateľ v tomto zadávaní zákazky bude postupovať podľa § 112 ods. 6 ZoVO; vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
7. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZoVO.
8. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že proces verejného obstarávania musí byť schválený Poskytovateľom NFP. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a zmluvu nepodpísať, resp. anulovať.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.01.2022