Statický menič výkonu s reguláciou napätia a frekvencie s generátorom el. veličín

  Zadávateľ:
ONGRID s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
209.818,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.02.2022 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.01.2022
  Dátum zverejnenia:
11.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ONGRID s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46361847
Martinengova 1, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.ongrid.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Statický menič výkonu s reguláciou napätia a frekvencie s generátorom el. veličín
Referenčné číslo: ONG_SM_FG
II.1.2) Hlavný kód CPV
38300000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
a. optimálne nastavenie elektronických komponentov a procesov riadenia signálov pod záťažou s plynulými zmenami záťažových parametrov, integrácia statického meniča výkonu s reguláciou napätia afrekvencie snastavením optimálnych parametrov s implementáciu externého elektromagnatického generátora
b. optimalizácia výstupu kvality výstupného napätia, prúdu a frekvencie tak by zariadenia v praxi spĺňalo normy "Kvalita el energie: EN 50160, EN 50178, EMC STN EN 61000-6-3 a STN EN 61000-6-1, STN EN 61000311, STN EN 61000312"
c. vytvorenie výstupnej analýzy s nameranými parametrami avýchodiskovými údajmi ktestovanému el. komponentov.
Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
209 818,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ONGRID s. r. o., Záhradnícka 726/24, 971 01 Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je:
a. optimálne nastavenie elektronických komponentov a procesov riadenia signálov pod záťažou s plynulými zmenami záťažových parametrov, integrácia statického meniča výkonu s reguláciou napätia afrekvencie snastavením optimálnych parametrov s implementáciu externého elektromagnatického generátora
b. optimalizácia výstupu kvality výstupného napätia, prúdu a frekvencie tak by zariadenia v praxi spĺňalo normy "Kvalita el energie: EN 50160, EN 50178, EMC STN EN 61000-6-3 a STN EN 61000-6-1, STN EN 61000311, STN EN 61000312"
c. vytvorenie výstupnej analýzy s nameranými parametrami avýchodiskovými údajmi ktestovanému el. komponentov.
Bližší popis je uvedený v prílohe č. 5 súťažných podkladov: Opis premdtu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
209 818,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Vyzva Podpora rozvoja podnikania MSP v ramci Iniciativy EK zameranej na transformaciu uholneho regionu Horna Nitra, kod OPII-MH/DP/2020/11.3-23 na predkladanie ziadosti o NFP.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovana infrastruktura 2014-2020
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Nakoľko osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nie je oprávnená použiť údaje z informačnych systémov verejnej správy v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač predkladá všetky doklady v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené jednotnym európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešny uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určenym osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor jednotného európskeho dokumentu predkladá osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v prílohe súťažnych podkladov. Jednotny európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotny európsky dokument ručne podpísany osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.02.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.02.2022 09:30
Miesto: E-VO, s.r.o., Budova ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - Ruzinov, 8. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvaranie elektronickych ponuk v systeme EVO je verejne v zmysle § 52 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikacia medzi osobou podla § 8 a zaujemcami/uchadzacmi sa uskutocnuje v slovenskom jazyku pisomne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Zo strany zaujemcu/uchadzaca bude akceptovany aj cesky jazyk. Osoba podla § 8 pri zadavani zakazky stanovuje elektronicku komunikaciu, ktora sa realizuje prostrednictvom systemu elektronickeho verejneho obstaravania (system EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
2. Osoba podla § 8 nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitneho predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora.
3. Vsetky naklady a vydavky spojene s pripravou a predlozenim ponuky, dokladov, ktorymi preukazuje splnenie podmienok ucasti a inych dokladov suvisiacich s touto vyzvou, znasa zaujemca/uchadzac bez financneho naroku voci osobe podla § 8, a to bez ohladu na vysledok verejneho obstaravania.
4. Uchadzaci predlozia skeny originalov alebo uradne osvedcenych kopii pozadovanych dokladov. Vsetky doklady musia byt platne a odrazat skutocny stav v case, v ktorom sa uchadzac zucastnuje verejnej sutaze. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho uradnym prekladom do statneho jazyka, to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a dokumenty vyhotovene v ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je uradny preklad do statneho jazyka.
5. Osoba podla § 8 si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet zmluvu so ziadnym uchadzacom v pripade, ak ceny v predlozenych ponukach budu vyssie ako predpokladana hodnota zakazky.
6. Toto verejne obstaravanie je obstaravanie inovacii.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.01.2022