Manažment údajov pre Národné športové centrum

  Zadávateľ:
Národné športové centrum
  Predpokladaná hodnota:
3.454.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.02.2022 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.01.2022
  Dátum zverejnenia:
11.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národné športové centrum
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30853923
Trnavská 39, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Milan Orešanský
Telefón: +421 259374498
Email: milan.oresansky@minedu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8887
Hlavná adresa(URL): www.sportcenter.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Manažment údajov pre Národné športové centrum
Referenčné číslo: 435784
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie diela, ktorého výstupom bude nový IS nahrádzajúci pôvodný IS a jeho registre, vo forme aplikačného a programového vybavenia, komplexne riešiace nedostatky súčasného stavu. Súčasne požaduje integrácie v rozsahu pokrývajúcom požadovaný rozsah aplikačných služieb systému. Predmetom zákazky je aj podpora prevádzky a servisná podpora. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 454 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72200000-7
72250000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národné športové centrum, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie diela, ktorého výstupom bude nový IS nahrádzajúci pôvodný IS a jeho registre, vo forme aplikačného a programového vybavenia, komplexne riešiace nedostatky súčasného stavu. Súčasne požaduje integrácie v rozsahu pokrývajúcom požadovaný rozsah aplikačných služieb systému. Predmetom zákazky je aj podpora prevádzky a servisná podpora. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 28.02.2022
Dátum ukončenia: 30.09.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy OPII-2019/7/6-DOP, ITMS2014+ 311071AHN1.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému bude uzavretá po odovzdaní diela podľa zmluvy o dielo a bude uzavretá na dobu určitú 5 rokov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods.
3 zákona.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi
a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri
vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname
hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo
potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.
Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 zákona overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona
cez informačné systémy verejnej správy portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má verejný obstarávateľ prístup k dokladu
podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona. Ostatné doklady predkladá uchádzač v ponuke.
Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona v znení účinnom do 01. 12. 2019
nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona v konkrétnom
procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne vykonanú predmetnú aktualizáciu v zozname
hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám
prostredníctvom príslušného informačného systému oversi.sk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.02.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.02.2022 11:00
Miesto: Národné športové centrum, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční ako On-line sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk prostredníctvom systému EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávody IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8887.
Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa
nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
d) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
e) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 20 000,- EUR.
f) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
g) Lehota na poskytnutie súčinnosti potrebnú na uzavretie zmluvy je v súlade s §56 ods.8 zákona o verejnom
obstarávaní 10 pracovných dní, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
h) Informácia k bodu IV.2.4) tohto oznámenia: Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.
i) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nebolo identifikované ako zelené obstarávanie a ani ako obstarávanie zamerané na sociálne ani inovatívne aspekty.
j) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení a v SP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
l) Plynutie lehôt v prípade elektronickej komunikácie je počítané odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi cez IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
m) Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Procesne by rozdelenie zákazky verejnému obstarávateľovi spôsobovalo neprimerané problémy
a ohrozovalo by samotné procesy vo verejnom obstarávaní. Všetky obstarávané súčasti predmetu zákazky predstavujú jeden funkčný celok, ktorý nie je možné obstarávať z technických dôvodov samostatne, nakoľko sú technologicky previazané.
n) Zákazka je superreverzná verejná súťaž podľa § 66 ods. 7, vyhodnotenie ponúk sa uskutoční podľa § 66 ods. 7 zákona tak, že komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 ods.4 až 14 zákona a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a spôsobom určeným v časti VIII. - Kritérium na vyhodnotenie ponúk súťažných podkladov u uchádzača na prvom mieste v poradí.
o) Otváranie ponúk sa uskutoční ako On-line sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie
a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk prostredníctvom systému EVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.01.2022