Administratívny informačný systém

  Zadávateľ:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
296.740,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.02.2022 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.01.2022
  Dátum zverejnenia:
11.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30844185
Bajkalská 27, 82007 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Cholasta
Telefón: +421 54653904
Email: ujd@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.ujd.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavné činnosti úradu vyplývajú z atómového zákona, z členstva SR v Európskej únii a z medzinárodných zmlúv a dohovorov.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Administratívny informačný systém
Referenčné číslo: UJD AIS
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmet zákazky spočíva vo vybudovaní Administratívneho informačného systému, ktorého súčasťou bude aj dodanie všetkých potrebných licencií na chod dodaného diela aj s operačným systémom, práce potrebné na nasadenie, zdrojové kódy pre každú časť vyvíjaného diela a zdrojové kódy diela ako celku, vypracovanie dokumentácie podľa zákonov uvedených v opise predmetu zákazky, vrátane migrácie údajov z aktuálneho informačného systému a následná prevádzka, údržba a rozvoj.
Na dodávané dielo je dodávateľ povinný prevádzkovať pre Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len úrad) servis, na ktorý bude uzatvorená Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému (ďalej aj ako SLA zmluva). Zmluva bude uzavretá na obdobie 3 rokov s opciou na 1 rok.
Bližšie informácie o uplatnení opcie sú uvedené v Zmluve o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
296 740,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72212100-0
72250000-2
72267000-4
72268000-1
72310000-1
72200000-7
72212000-4
48810000-9
72240000-9
72230000-6
72261000-2
72212211-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27
820 07 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
296 740,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
55
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému sa uzatvára na dobu 3 rokov odo dňa odovzdania diela, s možnosťou opcie na 1 rok.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4, 5, alebo § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov), alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2.V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
V súvislosti s uvedeným verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzači so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorých údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky nie sú povinní predložiť nasledovné doklady:
a)Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
b)Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
c)Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
d)Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní

Upozornenie:
Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom Slovenskej republiky, nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.

Uchádzači so sídlom/miestom podnikania mimo Slovenskej republiky sú povinní postupovať v zmysle bodu 1.1.

1.3.Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.4.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť iba globálny údaj.

1.5.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.6.Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorú uvedie vo svojej ponuke.

1.7.Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) zákona,
§ 34 ods. 1 písm. f) zákona,
§ 34 ods. 1 písm. g) zákona.
§ 35 zákona vo väzbe

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch (Zväzok 4 podmienky účasti, bod 3 -
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.02.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.02.2022 11:00
Miesto: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27
820 07 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uvedené v bode 27 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom IS EVO s využitím
všetkých jeho funkcionalít. Záujemca predkladá ponuku elektronicky v IS EVO.

3) Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle §48 ZVO.

4) Doručovanie podaní v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky,
návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.

5) Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om.

Uchádzač je následne povinný doručiť doklady verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre jedného člena skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do verejného obstarávania a účasti tejto skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní, ako aj na uzavretie zmluvy, resp. ďalších úkonov spojených s plnením zmluvy vrátane podpisu budúcich dodatkov. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.

7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje v súlade s §57 ods.2 ZVO právo zmluvu nepodpísať a zrušiť VO, ak ponuka
úspešného uchádzača bude vyššia ako PHZ.

8) Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača aj vtedy, ak nastanú skutočnosti podľa §40 ods.6
písm. g) ZVO.

9) Zákazka bude zadaná postupom superreverznej verejnej súťaže podľa §66 ods.7 ZVO a v súlade s bodom 3.2 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov SP.

10) Vyžaduje sa zloženie zábezpeky v sume 10 000 EUR, pričom podrobné informácie sú v SP, bod 19.

11) Nejedná sa o zelené VO.

12) Nejedná sa o VO so sociálnymi aspektmi.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.01.2022