„Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany“

  Zadávateľ:
Obec Parchovany
  Predpokladaná hodnota:
247.593,21 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2022 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.01.2022
  Dátum zverejnenia:
10.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Parchovany
IČO: 00331813
Hlavná 470, 07662 Parchovany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Imrich Vozár
Telefón: +421 948700620
Email: imrich.vozar@elauk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.parchovany.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejná správa
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany“
Referenčné číslo: 051/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233253-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky s názvom Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany je stavba, ktorá sa bude realizovať ako rekonštrukcia + novo navrhované úseky chodníka čim sa vytvorí ucelený priebežný komunikačný priestor pre bezpečnú premávku obyvateľov obce do centra obce - žiakov do školy , nákupnému centru , obecnému úradu atď. Navrhované riešenie zahŕňa odvedenie dažďových vôd so spevnenej plochy povrchovým krytým betónovým žľabom a vyrovnanie zásypom nebezpečného povrchového rigolu s celkovou úpravou . Stavba bude napojená aj komunikačne pomocou spevnenej plochy na existujúcu priľahlú cestnú sieť
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
247 593,21 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Parchovany, k.ú. Parchovany, p.č.8/3 a 8/4
II.2.4) Opis obstarávania
Celá tato stavba je rozdelená do šiestich úsekov ktoré tuto ulicu rozdeľujú prirodzene na šesť časti . Každý úsek má niektoré špecifické časti , ktoré využívajú prirodzený spad a zrealizovaný chodník z odvodom povrchovej vody cez existujúce priekopy.
Navrhované riešenie zahŕňa celkovú úpravu krytu chodníka , vstupov a vjazdov do rodinných domov . S odvodom povrchových vôd cez kryty kanálový systém využívajúci prirodzený spad na odvod povrchových dažďových vôd.
Tato časť projektovej dokumentácie rieši jednu stranu navrhovaných ,alebo zamýšľaných uprav, čím sa výtvory súvislý komunikačný profil od štátnej cesty HRIADKY VRANOV nad TOPĽOV do centra obce PARCHOVANY a základnej školy Parchovany .
Tieto úseky sú označené ako Úsek 2-2 nový , Úsek 4-4 rekonštrukcia , Úsek 6-6 nový.
Spevnená plocha S0 01 Chodník
USEK 2 -2 nový
Plocha chodníka navrhovaná cca 602 m2
Plocha vjazdov navrhovaná cca 98,23m2
Prevedie sa demontáž existujúcej dlažby , búranie čiel a priepustov po celom úseku , aby sa dosiahol požadovaný spad odvodňovacieho kanála.
Existujúca priekopa sa úpravy zásypom podľa návrhu.
Treba previesť premiestnenie drevených stĺpov telefónnych mimo navrhovaný komunikačný priestor chodníka podľa požiadavky správcu sieti .
Navrhované konštrukcie sú zdokumentované vo vzorových rezov.
- asfaltobeton hr.60mm
- Postrek asfaltový spojovací
- vyrovnávajúca štrkodrva hr. cca 90mm 110 mm v spade
- vibrovaný štrk hr.150mm
- upravený terén ( 45MPa )
Celé toto riešenie je doplnené vjazdmi , kanalizačným žľabom TBM Q30-300 šírky 300 mm a korugovanými kanalizačnými rúrami z PVC priemer 300 mm a dvorné vpuste 300x300 s mrežou a kalovým košom + zaústenie do kanalizačnej rúry.
Doplnené lemovaním pomocou cestných obrubníkov. Všetky tieto konštrukcie sú osadené na štrkovom a betónovom podklade v betónovej opore .
Spevnená plocha S0 01 Chodník
USEK 4 -4 rekonštrukcia
Plocha chodníka navrhovaná cca 1232 m2
Plocha vjazdov navrhovaná cca 598 m2
Prevedie sa demontáž existujúcej dlažby a obrubníkov, búranie čiel a priepustov po celom úseku , aby sa dosiahol požadovaný spad odvodňovacieho kanála.
Existujúca priekopa sa úpravy zásypom podľa návrhu.
Navrhované konštrukcie sú zdokumentované vo vzorových rezov.
- asfaltobeton hr.60mm
- Postrek asfaltový spojovací
- vyrovnávajúca štrkodrva hr. cca 90mm 110 mm v spade
- existujúca konštrukcia pôvodného chodníka
Celé toto riešenie je doplnené vjazdmi , kanalizačným žľabom TBM Q30-300 šírky 300 mm a korugovanými kanalizačnými rúrami z PVC priemer 300 mm a dvorné vpuste 300x300 s mrežou a kalovým košom + zaústenie do kanalizačnej rúry.
Doplnené lemovaním pomocou cestných obrubníkov. Všetky tieto konštrukcie sú osadené na štrkovom a betónovom podklade v betónovej opore .
Spevnená plocha S0 01 Chodník
USEK 6 -6
Plocha chodníka navrhovaná cca 227 m2
Plocha vjazdov navrhovaná cca 8,5 m2
Prevedie sa búranie čiel a priepustov po celom úseku , aby sa dosiahol požadovaný spad odvodňovacieho kanála.
Existujúca priekopa sa úpravy zásypom podľa návrhu.
Treba previesť premiestnenie drevených stĺpov telefónnych mimo navrhovaný komunikačný priestor chodníka podľa požiadavky správcu sieti .
Navrhované konštrukcie sú zdokumentované vo vzorových rezov.
- asfaltobeton hr.60mm
- Postrek asfaltový spojovací
- vyrovnávajúca štrkodrva hr. cca 90mm 110 mm v spade
- vibrovaný štrk hr.150mm
- upravený terén ( 45MPa )
Celé toto riešenie je doplnené vjazdmi , kanalizačným žľabom TBM Q30-300 šírky 300 mm a korugovanými kanalizačnými rúrami z PVC priemer 300 mm a dvorné vpuste 300x300 s mrežou a kalovým košom + zaústenie do kanalizačnej rúry.
Doplnené lemovaním pomocou cestných obrubníkov. Všetky tieto konštrukcie sú osadené na štrkovom a betónovom podklade v betónovej opore
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
247 593,21 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 210
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP312061Y603
II.2.14) Doplňujúce informácie
Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva,
bude predmetom ex ante administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného
Riadiaceho orgánu. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň
podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V rozsahu spracovanom v časti Súťažných podkladov B., ods. A bod 1. Osobné postavenie, v súlade s metodickým usmernením č. 9380-5000/2016
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: V rozsahu spracovanom v časti Súťažných podkladov B., ods. B bod 1. Finančné a ekonomické postavenie ,
v súlade s metodickým usmernením č. 9380-5000/2016
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V rozsahu spracovanom v časti Súťažných podkladov B., ods. B bod 1.
Finančné a ekonomické postavenie ,
v súlade s metodickým usmernením č. 9380-5000/2016
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V rozsahu spracovanom v časti Súťažných podkladov B., ods. B bod 2. Technická a odborná spôsobilosť,
v súlade s metodickým usmernením č. 9380-5000/2016
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V rozsahu spracovanom v časti Súťažných podkladov B., ods. B bod 2. Technická a odborná spôsobilosť,
v súlade s metodickým usmernením č. 9380-5000/2016
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.01.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2022 10:00
Miesto: Obecný úrad Parchovany
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Prijímateľ zmluvne zaviaže Dodávateľa stavebných prác, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa
zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
2. Zábezpeka nie je stanovená
3.Elektronická komunikácia sa uskutoční v systéme Josephine, https://josephine.proebiz.com. Podrobný popis je v SP.
4.Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.01.2022