Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
249.560,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2022 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.01.2022
  Dátum zverejnenia:
10.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
Telefón: +421 484344156
Email: marian.donoval@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu
Referenčné číslo: 31523/2021-150
II.1.2) Hlavný kód CPV
34913000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
249 560,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je dodávka 10 ks hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
249 560,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
40
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo podľa § 152 zákona.
§ 32 ods. 1 písm. a) záujemca/uchádzač nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani
člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný
čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie
pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických
osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.7.2016. V dôsledku tejto
legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z
registra trestov za právnickú osobu.
§ 32 ods. 1 písm. b) - záujemca/uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým potvrdením zdravotných poisťovní (Union zdravotná poisťovňa,
a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.) a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace.
§ 32 ods.1 písm. c) - záujemca/uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne
príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d) - záujemca/uchádzač nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii,
nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku.
Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. e) - záujemca/uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.
Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
§ 32 ods. 1 písm. f) - záujemca/uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g) - záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne
uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Záujemca/Uchádzač nepredkladá verejnému obstarávateľovi žiadne potvrdenie.
§ 32 ods.1 písm. h) - záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Záujemca/Uchádzač nepredkladá verejnému obstarávateľovi žiadne potvrdenie
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: NEPOŽADUJE SA!
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: NEPOŽADUJE SA!
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods.1 písm. a) - Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorý musí obsahovať dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, ktorých cena kumulatívne (spolu) za všetky tri predchádzajúce roky od vyhlásenia verejného obstarávania je minimálne 150 000,- EUR bez DPH,
Dodávka tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky je dodávka hydraulických systémov.
V prípade že referencia nebola vytvorená v súlade s § 12 zákona, verejný obstarávateľ požaduje zoznam zákaziek na dodanie tovaru, ktorý bude obsahovať:
a) názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,
b) názov/obchodné meno a sídlo dodávateľa,
c) názov a stručný opis dodávaného tovaru,
d) lehotu dodania,
e) celková zmluvná cena v EUR bez DPH,
f) meno a kontakt (tel. číslo, email) na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje,
g) potvrdenie odberateľa.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť každú zákazku a v prípade nepotvrdenia informácií uvedených v doklade neuznať takúto zákazku.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.02.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2022 10:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk,
vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov,
vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov ako aj komunikácia pri revíznych postupoch
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.
2) Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu ak nastanú skutočnosti podľa § 40,
odsek 6 a7. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že v zmysle § 40, ods. 6, písm. g) ZVO, so
subjektami narúšajúcimi hospodársku súťaž, sa nebudú uzatvárať zmluvné vzťahy. Verejný obstarávateľ ďalej
upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad.
3) Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 alebo § 114 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c) a písm. e), nakoľko verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať
doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a), písm. d) a písm. f), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z
informačných systémov verejnej správy.
4) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.01.2022