Ultrazvukové prístroje

  Zadávateľ:
Národný ústav detských chorôb
  Predpokladaná hodnota:
236.865,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.02.2022 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.01.2022
  Dátum zverejnenia:
10.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav detských chorôb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00607231
Limbová 1, 83340 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Erik Zagyi
Telefón: +421 259371732
Email: vo.nudch@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nudch.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Ultrazvukové prístroje
Referenčné číslo: NZ - 1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
33124120-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a zaškolenie personálu ultrazvukových prístrojov pre potreby NUDCH.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
236 865,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Ultrazvukový prístroj pre rádiologické oddelenie NÚDCH
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124120-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Limbová 1, 833 40 Bratislava 37, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Ultrazvukový prístroj pre rádiologické oddelenie NÚDCH vrátane montáže a zaškolenia personálu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
138 568,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Z-302021AZR4-933/2021
Časť: 2
II.2.1) Názov
Ultrazvukový prístroj pre urologické oddelenie NÚDCH
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124120-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Limbová 1, 833 40 Bratislava 37, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Ultrazvukový prístroj pre urologické oddelenie NÚDCH vrátane montáže a zaškolenia personálu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
98 296,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Z-302021AZR4-933/2021
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. zákona o verejnom obstarávaní, alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
Doklady vyhotovené uchádzačom, musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať nemusí.
Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk /jednotny-europskydokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - " Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".
V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie úradne overených fotokópií originálnych dokladov (napr. vo formáte .pdf). Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy, doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené prostredníctvom elektronického portálu https://obstaravanie.eranet.sk/. V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente) v platnom znení. V prípade pochybností o pravosti "naskenovaných" dokladov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požadovať predloženie dokladov vo forme zaručenej konverzie. Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup k nasledovným dokladom /podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní/: doklad podľa § 32 ods.2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.02.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.02.2022 09:30
Miesto: Otváranie ponúk bude online prostredníctvom funkcionality systému ERANET.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk
budú mať v systéme ERANET v rámci predmetnej zákazky sekciu Otváranie ponúk, do ktorej vedia vstúpiť 15 minút
pred otváraním ponúk
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Predmetné verejné obstarávanie nie ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani zamerané na
sociálne aspekty.
Pre účely komunikácie a predkladania ponúk sa používa systém ERANET
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.01.2022