Motorová nafta arktická do dieselgenerátorov

  Zadávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.02.2022 15:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.01.2022
  Dátum zverejnenia:
10.01.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské elektrárne, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829052
Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Bučányová
Telefón: +421 258663174
Email: jana.bucanyova@seas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.seas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Motorová nafta arktická do dieselgenerátorov
Referenčné číslo: 2021/09331
II.1.2) Hlavný kód CPV
09134100-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Motorová nafta arktická do dieselgenerátorov.

Kvalitatívne parametre:
Merná hmotnosť (pri 15°C) kg/m3 820,0-845,0
Kin. viskozita pri 40°C mm2/sl 2,0-4,0
Bod vzplanutia PM °C 55,0
Obsah vody % hmot. 0,02
Mechanické nečistoty % hmot. 0,0024
Obsah síry % hmot. 0,001
CFPP filtrovateľnosť °C -30
Polyaromáty, aromáty % hmot. 8,0
Popol % hmot. 0,01
Korózne pôsobenie na meď
(3 hodiny pri 50°C) Vizuálne Trieda 1
Oxidačná stálosť g/m3 25,0
Obsah metylesteru mastnej
kyseliny (FAME) % objem 0
HFRR mazivosť nafty m 460,0
Cetánové číslo 48,0
Cetínový index 46,0
Bod zákalu °C -20
Uhlíkový zvyšok
(z 10% destlačného zvyšku) % hmot. 0,30

Destilačná skúška:
Predestilované množstvo do 180°C % objem. 10,0
Predestilované množstvo do 340°C % objem. 95,0

Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Prílohe súťažných podkladov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK021
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenské elektrárne, a. s.
Závod Atómové elektrárne Bohunice 919 31 Jaslovské Bohunice
Závod Atómové elektrárne Mochovce 935 39 Mochovce
II.2.4) Opis obstarávania
Motorová nafta arktická do dieselgenerátorov

Kvalitatívne parametre:
Merná hmotnosť (pri 15°C) kg/m3 820,0-845,0
Kin. viskozita pri 40°C mm2/sl 2,0-4,0
Bod vzplanutia PM °C 55,0
Obsah vody % hmot. 0,02
Mechanické nečistoty % hmot. 0,0024
Obsah síry % hmot. 0,001
CFPP filtrovateľnosť °C -30
Polyaromáty, aromáty % hmot. 8,0
Popol % hmot. 0,01
Korózne pôsobenie na meď
(3 hodiny pri 50°C) Vizuálne Trieda 1
Oxidačná stálosť g/m3 25,0
Obsah metylesteru mastnej
kyseliny (FAME) % objem 0
HFRR mazivosť nafty m 460,0
Cetánové číslo 48,0
Cetínový index 46,0
Bod zákalu °C -20
Uhlíkový zvyšok
(z 10% destlačného zvyšku) % hmot. 0,30

Destilačná skúška:
Predestilované množstvo do 180°C % objem. 10,0
Predestilované množstvo do 340°C % objem. 95,0

Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Prílohe súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods.1 písm. e) zákona, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku.

Znenie príslušných podmienok účasti tvorí Prílohu A.2 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Ekonomické a finančné postavenie sa nevyžaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: § 34 ods.1 písm. a) zákona, predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Znenie príslušných podmienok účasti tvorí Prílohu A.2 súťažných podkladov.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur)
Spôsoby zloženia zábezpeky.
Poskytnutie bankovej záruky
Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa, alebo poistnej záruky.

Podrobné podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch časť A1 Pokyny pre uchádzačov
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie/realizáciu predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy spoločnú právnu formu, napr. Zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento záväzok členovia skupiny potvrdia v ponuke Čestným vyhlásením o vytvorení skupiny. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.02.2022 15:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 18.02.2022
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.10.2022
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Obstarávateľ poskytuje podrobné vymedzenie požiadaviek na splnenie podmienok účasti v súťaži podľa bodu III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia a k súťažným podkladom neobmedzený, úplný a priamy prístup na webovej stránke obstarávateľa : www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243 a v systéme Eranet: https://seas.eranet.sk
2.Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Eranet ktorý je umiestnený na webovej adrese: https://seas.eranet.sk.
3.Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile obstarávateľa zriadenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/ v elektronickom úložisku ako osobitnej časti vestníka verejného obstarávania, a to formou odkazu na systém Eranet. Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom ako aj k všetkým doplňujúcim podkladom v systéme Eranet.
4.Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formuláre, obsahové podmienky a požiadavky obstarávateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.
5.V prípade záujmu skupiny dodávateľov splnomocnený zástupca záujemcu oprávnený konať za skupinu dodávateľov uvedie túto skutočnosť pri predkladaní dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
6.Doklady preukazujúce splnenie všetkých podmienok účasti musia byť predložené v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vytvorený v cudzom jazyku, predkladá s spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahuj, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
7.Lehota na predkladanie základnej ponuky bude uvedená vo výzve na predloženie základnej ponuky. Obstarávateľ zašle výzvu na predloženie základnej ponuky všetkým záujemcom, ktorí splnia podmienky účasti predložením v zmysle súťažných podkladov časť A 2 Podmienky účasti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.01.2022