Bytový dom - 19 b.j. p.č.1840/1, 1840/26 5890/49 obec Skalité

  Zadávateľ:
Obec Skalité - Prevádzkáreň
  Predpokladaná hodnota:
910.309,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.01.2022
  Dátum zverejnenia:
07.01.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Skalité - Prevádzkáreň
IČO: 35996111
Skalité 598, 02314 Skalité
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Časnochová
Telefón: +421 414376221
Email: prevadzkaren@skalite.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.evoservis.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Bytový dom - 19 b.j. p.č.1840/1, 1840/26 5890/49 obec Skalité
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je stavba bytového domu v obci Skalité. Objekt bude využívaný na bývanie. Riešený objekt sa nachádza na parcelách číslo 1840/1, 1840/26, 5890/49. Stavba pozostáva z jedného bytového domu, prípojok inžinierskych sietí, prístupovej komunikácie a spevnených plôch.
Objekt bytového domu je 4 podlažná stavba, nepodpivničená, prestrešená kombináciou sedlových a pultových striech. V pôdoryse má tvar písmena L.
Pozemok, na ktorom je situovaná novostavba má nepravidelný tvar, ktorý sa od hlavnej prístupovej komunikácie rozširuje. Pozemok je rovinatý s drobnými terénnymi nerovnosťami a miernym spádom severozápadným smerom. Vstup na pozemok za nachádza na severnej strane z miestnej komunikácie z p.č. 1795/59.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
910 309,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215210-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie obce Skalité
II.2.4) Opis obstarávania
Novostavba bytového domu rešpektuje všetky podmienky pre umiestnenie stavby v danej lokalite. Objekt bytového domu je 4 podlažná stavba, nepodpivničená prestrešená kombináciou sedlových a pultových striech. V pôdoryse má tvar písmena L. Dispozícia objektu je symetrická. Hlavný vstup do objektu je situovaný zo severovýchodnejj strany zo strany prístupovej komunikácie.
V objekte sa nachádza 19 bytových jednotiek. Na prízemí je situovaný hlavný vstup do objektu, prestrešený markízou. Vo vstupnej hale sa nachádza hlavné komunikačné schodisko, výťah, priestor na schránky, vstupy do bytov a zázemie objektu. Zázemie pozostáva z priestoru na upratovanie, technickej miestnosti a skladovacích a kobiek k jednotlivým bytom. Priestor pre domový odpad sa nachádza v prístrešku pri prístupovej komunikácii.
Skladba bytov je nasledovná:
1.np 2 x 2-izbový byt, 2 x 3- izbový byt,
2.np 1 x 1-izbový byt, 3 x 2- izbový byt, 1 x 3-izbový byt
3.np 1 x 1-izbový byt, 3 x 2- izbový byt, 1 x 3-izbový byt
4.np 1 x 1-izbový byt, 3 x 2- izbový byt, 1 x 3-izbový byt
Jeden byt na prízemí je riešený ako bezbariérový.
Kontakt s exteriérom je zabezpečený bohatým presklením obytných priestorov. Vetranie je miestností je riešené prirodzene okennými otvormi. Zázemie a hygienické priestory sú vetrané nútené vzduchotechnickými rozvodmi, ktoré sú vyústené nad strechu objektu.
Fasáda objektu je riešená ako kombinácia omietaných plôch s dreveným obkladom smrek / alternatívne omietka /. Farebnosť je riešená v odtieňoch sivej a béžovej. Strecha objektu je šikmá, sedlová v rohoch doplnená pultovými segmentmi. Strešná krytina objektu je pozinkovaný falcovaný plech antracitovej farebnosti.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
910 309,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Ak sa vo Výzve na predkladanie ponúk, vrátane príloh, použil odkaz na konkrétny výrobok alebo technológiu, potom platí, že verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke aj uvedenie ekvivalentného výrobku, resp. technológie.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), preukazuje ich spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO.
2. Uchádzač môže predbežne nahradiť dokumenty, ktorými preukazuje podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO.
3. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, verejný
obstarávateľ si tento zápis overí v súlade s § 152 ods. 4 ZVO.
4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
5. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť:
1. podľa §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa §34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

3. podľa §34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

4. podľa §35 uvedením opatrení manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

5. podľa § 35 v súbehu s § 34 ods. 1 písm. c) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní platným
certifikátom pre Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu 1: uchádzač predloží 1 referenciu v hodnote min. 400.000 EUR bez DPH o realizácii zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky

k bodu 2: uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho, t.j. musí mať osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné zameranie pozemné stavby - splnomocňujúce na vykonanie vybraných činnosti vo výstavbe alebo ekvivalentom vydaným a akceptovaným v členských krajinách EÚ a Švajčiarskej konfederácii. Spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky uchádzač preukáže fotokópiou autorizačného osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač ďalej predloží za stavbyvedúceho odborný životopis alebo ekvivalentný doklad, z ktorého bude zrejmá odborná prax danej osoby, pričom sa požaduje originál s podpisom stavbyvedúceho.

k bodu 3: uchádzač predloží platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým preukáže zavedenie a používanie
schémy environmentálneho manažérstva a auditu EMAS v oblasti vykonávania stavieb.

k bodu 4: uchádzač predloží platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým preukáže zavedenie a
používanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 alebo ekvivalent v oblasti vykonávania stavieb.

k bodu 5: uchádzač predloží platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým preukáže zavedenie systému
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001 alebo iného ekvivalentného dokladu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu, pokiaľ bude ponuka víťazného uchádzača v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2022 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2022 11:00
Miesto: sídlo verejného obstarávateľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ vykonáva verejné obstarávanie elektronicky v informačnom systéme elektronického verejného
obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný sa zaregistruje do elektronického nástroja EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Registrovaní uchádzači v systéme EVOSERVIS použijú svoj prístupový kód.

Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a
príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie bude záujemca
komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie. Uchádzač bude svoju ponuku predkladá elektronicky, vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch na predmet zákazky.

Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená v lehote viazanosti ponúk.

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zabezpečenie ponuky zábezpekou vo výške 27.000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Uvedené verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.01.2022