MANAŽMENT ÚDAJOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.116.991,99 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.02.2022 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.12.2021
  Dátum zverejnenia:
07.01.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Barbora Gondžárová, PhD.
Telefón: +421 415032111 / 415032457
Email: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
Hlavná adresa(URL): http:///www.regionzilina.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
regionálna samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
MANAŽMENT ÚDAJOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Referenčné číslo: 31_21_1
II.1.2) Hlavný kód CPV
72600000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zavedenie manažmentu údajov v prostredí ŽSK v nadväznosti na strategické dokumenty SR pre oblasť informatizácie, predovšetkým NKIVS a strategickej priority Manažment údajov, ale aj strategickej priority Otvorené údaje vrátane služby poskytovanej pri prevádzke diela.

Aktivity Data governance prebiehajú počas celej dĺžky implementácie v rozsahu:
- Návrh procesov Data governance na úrovni strategického, taktického a prevádzkového riadenia údajov Žilinského samosprávneho kraja;
- Implementácia procesov a organizačného zabezpečenia procesov;
- Návrh a implementácia Data governance metodológie.

Analytické aktivity zahŕňajú:
- Analýzu aktuálneho stavu dátového prostredia Žilinského samosprávneho kraja;
- Identifikáciu implementačného rozsahu; Návrh štrukturovania rozsahu do kompaktných dátových segmentov. Cieľom je zadefinovať taký blok implementačných činností, ktoré je možné realizovať ucelenou dodávkou tak, aby
bolo možné dodať end-to-end riešenie, ktorého úspešnosť je možné vyhodnotiť definovanými metrikami.
Dátový segment by mal byť charakterizovaný:
- ucelenou dátovou oblasťou resp. doménou;
- zoznamom dotknutých informačných systémov a ich rozhraní zahrnutých do implementácie;
- identifikovanými implementačnými rizikami (hlavne kvalita dát a ich dostupnosť);
- detailnými funkčnými požiadavkami pre implementačnú realizáciu dátového segmentu formou dokumentu Detailnej funkčnej špecifikácie.

Následne je zahájené postupné implementovanie ďalších dátových segmentov formou dodávok end-to-end riešení. Dodávka je definovaná:
-definovaným rámcom Data governance;
-rozsahom dátového segmentu;
-detailnou funkčnou špecifikáciou pre dátový segment;
-cieľmi v oblastiach: dátovej kvality, referencovania a princípu jedenkrát a dosť, zabezpečenie dátovej podpory pre službu Mojedáta a Analytické spracovanie údajov vo VS.

Základné priority pre určenie dátových segmentov:
1.Zavedenie referencovania existujúcich alebo do začiatku projektu vyhlásených referenčných údajov, čo musí byť reprezentované:
- integráciou pre zabezpečenie konzumovania referenčných údajov zo systému CSRÚ;
- stotožnením údajov voči objektom evidencie Žilinského samosprávneho kraja;
-implementáciou použitia referenčných údajov v prostredí ŽSK.
2.Zabezpečenie a vyhlásenie referenčných údajov na strane ŽSK, čo musí byť reprezentované:
- zabezpečením kvality dát Žilinského samosprávneho kraja;
-integráciou pre poskytovanie referenčných údajov do systému CSRÚ;
-legislatívnym postupom vyhlásenia referenčných údajov.

Rozsah služieb poskytovaných pri prevádzke diela:
-Zabezpečenie prevádzky
-Legislatívny update
-Podpora SW 3. strán

Podrobné informácie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 116 991,99 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72253200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zavedenie manažmentu údajov v prostredí ŽSK v nadväznosti na strategické dokumenty SR pre oblasť informatizácie, predovšetkým NKIVS a strategickej priority Manažment údajov, ale aj strategickej priority Otvorené údaje vrátane služby poskytovanej pri prevádzke diela.

Aktivity Data governance prebiehajú počas celej dĺžky implementácie v rozsahu:
- Návrh procesov Data governance na úrovni strategického, taktického a prevádzkového riadenia údajov Žilinského samosprávneho kraja;
- Implementácia procesov a organizačného zabezpečenia procesov;
- Návrh a implementácia Data governance metodológie.

Analytické aktivity zahŕňajú:
- Analýzu aktuálneho stavu dátového prostredia Žilinského samosprávneho kraja;
- Identifikáciu implementačného rozsahu; Návrh štrukturovania rozsahu do kompaktných dátových segmentov. Cieľom je zadefinovať taký blok implementačných činností, ktoré je možné realizovať ucelenou dodávkou tak, aby
bolo možné dodať end-to-end riešenie, ktorého úspešnosť je možné vyhodnotiť definovanými metrikami.
Dátový segment by mal byť charakterizovaný:
- ucelenou dátovou oblasťou resp. doménou;
- zoznamom dotknutých informačných systémov a ich rozhraní zahrnutých do implementácie;
- identifikovanými implementačnými rizikami (hlavne kvalita dát a ich dostupnosť);
- detailnými funkčnými požiadavkami pre implementačnú realizáciu dátového segmentu formou dokumentu Detailnej funkčnej špecifikácie.

Následne je zahájené postupné implementovanie ďalších dátových segmentov formou dodávok end-to-end riešení. Dodávka je definovaná:
-definovaným rámcom Data governance;
-rozsahom dátového segmentu;
-detailnou funkčnou špecifikáciou pre dátový segment;
-cieľmi v oblastiach: dátovej kvality, referencovania a princípu jedenkrát a dosť, zabezpečenie dátovej podpory pre službu Mojedáta a Analytické spracovanie údajov vo VS.

Základné priority pre určenie dátových segmentov:
1.Zavedenie referencovania existujúcich alebo do začiatku projektu vyhlásených referenčných údajov, čo musí byť reprezentované:
- integráciou pre zabezpečenie konzumovania referenčných údajov zo systému CSRÚ;
- stotožnením údajov voči objektom evidencie Žilinského samosprávneho kraja;
-implementáciou použitia referenčných údajov v prostredí ŽSK.
2.Zabezpečenie a vyhlásenie referenčných údajov na strane ŽSK, čo musí byť reprezentované:
- zabezpečením kvality dát Žilinského samosprávneho kraja;
-integráciou pre poskytovanie referenčných údajov do systému CSRÚ;
-legislatívnym postupom vyhlásenia referenčných údajov.

Rozsah služieb poskytovaných pri prevádzke diela:
-Zabezpečenie prevádzky
-Legislatívny update
-Podpora SW 3. strán

Podrobné informácie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 116 991,99 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
27
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu v ITMS2014+ : 311071Z566
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 ZoVO musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 ZoVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZoVO.
Uchádzač nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZoVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a)doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby t.j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.) (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby vvšetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)
b)potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne c)potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
e)doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 ZoVO doklady uvedené v písmenách d) a f):
a)potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
f)čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZoVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepoužije sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.02.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.02.2022 13:00
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Osoby oprávnené za uchádzačov, ktorí predložili ponuky. Ak je osoba splnomocnená na daný úkon preukáže sa plnou mocou na zastupovanie za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom IS EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude
odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a
odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a
zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú
sprístupnené záujemcom v IS EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi v IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. ZÁBEZPEKA: 25 000 EUR. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZoVO.
5. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
6. V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov.
7. Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO ako naskenované doklady, alebo môže predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nie sú zapísaní v RPVS.
9.
Zmluva uzatvorená ako výsledok tohto verejného obstarávania (VO) nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak Riadiaci orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly verejnému obstarávateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.
10. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu zabezpečenia komplexnej dodávky jedným dodávateľom.
11. Zákazka je zadávaná reverzným postupom
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.12.2021